logo efcs bianco

Zpracování cytologických vzorků v laboratoři

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Zpracování cytologických vzork? zahrnuje p?íjem vzorku a pr?vodky p?ípravy preparát? pro mikroskopické vyšet?ení, barvení, screening a vytvo?ení zprávy – nálezu. Všechny tyto procesy podléhají kontrole kvality.

P?íjem vzorku a žádanky

 • Jsou kontrolovány preparáty a pr?vodka, aby se shodovaly
 • Preparáty a pr?vodka musí mít nejmén? t?i identifikátory pacientky (jméno, p?íjmení, datum narození, ?íslo pojišt?nce, nemocnice.
 • Je p?id?leno laboratorní p?ír?stkové ?íslo.
 • Pacientka je s ním a svým ?íslem pojišt?nce zaregistrována do laboratorního informa?ního systému (LIS).

 

P?íprava preprát? pro mikroskopické vyšet?ení

 • LBC preparáty jsou vyrobeny dle pokyn? a s použitím za?ízení výrobce.
 • nejužívan?jší je systém ThinPrep (Hologic) a SurePath, jejichž manuály by m?ly být v laborato?i dostupné a dodržovány.
 • Odkazy na ThinPrep za?ízení a metodiku jsou na hlavní webové stránce: http://www.thinprep.com/hcp/ifu/
 • Odkazy na BD SurePath http://www1.bd.com/anz/training/surepath

 

Barvení dle Papanicolaoua

 • Regresivní Papanicolaouva metoda je popsána v tabulce 8.xx , jak probíhá v automatických barvicích p?ístrojích. 
 • Všechny preparáty jsou montovány a ozna?eny.
 • Kvalita barvení jader i cytoplazmy je denn? kontrolována

 

Papanicolaouova barvicí metoda

 Po letech experiment? Dr Papanicolaou vyvinul trichromatické barvení, které je dosud užíváno (i když s nevelkou modifikací). Trichromatické barvení kombinuje jedno jaderné barvení – hematoxylin a dv? cytoplazmatické barvy, OG-6 a EA-50. OG-6 barví keratin zatímco EA-50, (dvojité barvení, eosin a azur) barví cytoplazmu dlaždicových bun?k, nukleoly a erytrocyty. 

Pro optimální barvení nesmí bu?ky na skle vyschnout p?ed fixací nebo v pr?b?hu zpracování. To vede k nežádoucím artefakt?m. Modifikace barvení jsou ?asté, protože každá laborato? preferuje vlastní barevný odstín. Modifikací lze docílit zm?nou ?as? barvení hematoxylinem a EA-50.

Jednoduché variace jako obsah chemikálií v tekoucí vod?, provozní teplota, pH vzorku a po?et barvených preparát? v lázni mohou ovlivnit barevný výsledek. Je povinností laborato?e udržet kontrolami kvality stabilní výsledek barvení k usnadn?ní cytologické diagnostiky.

Pokud jsou dob?e patrny detaily jaderné struktury a udržena transparentnost cytoplazmy, interlaboratorní variace výsledku barvení jsou akceptovatelné.

 

Progresivní nebo regresivní barvení

P?i použití progresivní metody je intenzita jaderného barvení kontrolována pono?ením do “mod?ícího” roztoku poté, kdy bylo jádro obarveno k dosažení žádoucí intenzity hematoxylinu. Mod?ícím ?inidlem je nej?ast?ji Scottova tekoucí voda (pH 8.02). Progresivní barvení barví cytoplazmu velmi slab?.

P?i použití regresivní metody je jádro zám?rn? p?ebarveno neokyseleným hematoxylinem. Nadbytek barvení je odstran?n z?ed?nou kyselinou chlorovodíkovou (kyselou vodou). Odbarvovací proces je zastaven pono?ením do tekoucí kohoutkové vody. Kontrola ?asu je zásadní, aby nedošlo k zm?n? hyperchromních jader na hypochromní.

Dalšími prom?nnými výsledku barvení dle Papanicolaoua vedle vlastních barvicích postup? i komer?ní zdroj chemikálií (barev) a pH preparátu. V d?sledku toho nelze Papanicolaouovo barvení považovat za stoichiometrické.

Oba popsané postupy fungují a záleží na laborato?i, který zvolí. Výsledek a diagnostická vhodnost jsou srovnatelné. 

 

Charakteristiky Papanicolaouova barvení

Individuální jádra

 • Jasn? viditelná malým (objektivem 10x) i velkým (objektivem 40x) zv?tšením
 • Mod?e/purpurov? zbarvená
 • Granulární a ?istá (nikoli matná)

Dobarvení (cytoplazma)

 • Superficiální dlaždicové bu?ky – r?žové
 • Mén? zralé bu?ky (intermediární a metaplastické) – modré/zelené
 • Pln? keratinizované bu?ky – oranžové.

Barvení má být stejné intenzity

Cytoplazma má být pr?svitná a ost?e kontrastní proti jádernému barvení. 

Figure 8.8. Ideal Papanicolaou staining

Tabulka 8.1. Regresivní Papanicolaouova barvicí metoda (barvicí automat)

Stanice

Roztok

?as (minuty)

1

95% Alkohol

1:30

2

70% Alkohol

1:30

3

Hematoxylin

4:00

4

Kyselá voda

0:05

Láze? 1

Voda

Opláchnout

Láze? 2

Voda

Opláchnout

Láze? 3

Voda

Opláchnout

Láze? 4

Voda

Opláchnout

5

70% Alkohol

2:00

6

95% Alkohol

1:00

7

OG6

2:00

8

95% Alkohol

0:10

9

95% Alkohol

0:10

10

EA50

6:00

11

95% Alkohol

0:15

12

95% Alkohol

0:15

13

Absolutní alkohol

1:00

14

Absolutní alkohol

1:00

15

Absolutní alkohol

1:00

16

Xylén

3:00

17

Xylén

2:00

Výstup

Xylén

1:00

 

Screening a cytologický nález

 • Preparáty screenuje cytotechnolog nebo cytologický screener.
 • Podle místního protokolu jsou všechny preparáty hodnocené jako negativní nebo nedostate?né podrobeny rychlému rescreeningu a každý abnormální se p?edává vedoucímu cytotechnologovi pro hodnocení.
 • Negativní a inadekvátní výsledky jsou uvol?ovány dle lokálního protokolu.
 • Všechny abnormální cytologie se p?edávají patologovi, p?ípadn? cytologovi s licencí dle lokálního protokolu pro uvol?ování cytologických nález?.
 • Cytologický nález je podepsán, zaznamenán a odeslán poštou nebo elektronicky k zadavateli vyšet?ení.
 • Výsledková zpráva zahrnuje doporu?ení pro ošet?ení, jako nap?. doporu?ení na kolposkopické vyšet?ení nebo opakování cytologie, pokud je vzorek inadekvátní.
 • HPV testování je indikováno, pokud je t?eba ov??it ASC-US/low-grade , nebo jako test vylé?ení po ošet?ení CIN.
 • Pacientka je informována o výsledku testu.
 • Klinik je odpov?dný za zajišt?ní odpovídajícího postupu, pokud není platný jiný psaný dokument pro další postup. M?l by být ustaven i kontrolní systém pro zajišt?ní t?chto postup?.

Tyto postupy se mohou mezi laborato?emi lišit, ale m?ly by odpovídat Evropským sm?rnicím pro zajišt?ní kvality screeningu cervikálního karcinomu (Wiener et al.)

Protokoly pro screening konven?ní cytologie a LBC

Manažer laborato?e by m?l implementovat ve spolupráci s patologem systém hodnocení a hlášení nález?

Pro získání zkušenosti by m?l screener – cytotechnolog vid?t široké spektrum p?ípad?. Laborato? by m?la zpracovávat minimáln? 15,000 cervikálních nát?r? ro?n? a každý screener by m?l screenovat 50 (konven?ních) nebo 80 (LBC) preparát? denn? s p?estávkami v pravidelných intervalech. Screener má mít vlastní pracovní stanici a binokulární mikroskop a m?l by docílit minimáln? 3000 screenovaných preparát? ro?n?.

Preparáty jsou screenovány objektivem 10x a okulárem 10x, celý preparát týmž. Screener postupuje meandrovit? po celé ploše. Za?íná zpravidla v jednom rohu a postupuje krok za krokem, až je prohlédnuta celá plocha.

Obrázek 8.10 Screening konven?ního nát?ru

 

Bylo zjišt?no, že screener obvykle screenuje 250-300 zorných polí na jednom preparátu (s použitím objektivu 10x). Pr?m?rný ?as pro tento postup je u konven?ního nát?ru 6-10 minutes (rozsah 5 -20 minut).

Povinností screenera je ozna?it na preparátu bu?ky d?ležité pro diagnózu. Pro zna?ení se užívá objektiv 4x. Protokol for zna?ení si rozhodne laborato?, obvykle je užíván barevný fix pro LBC a bílé te?ky inkoustem na konven?ním nát?ru. K prohlížení ozna?ených bun?k se užívá objektiv 20x a 40x.

Screener má p?edem prostudovat žádanku a screeningovou historii pacientky. 

 

Protokoly pro screening preparát? ThinPrep

 • P?i p?echodu z konven?ních preparát? na LBC je t?eba speciální zácvik cytolog?, a? již je užita kterákoli metoda
 • ThinPrep používá fixativum na bázi metanolu, které se liší od etanolových fixativ konven?ního st?ru. Jaderný detail je v ThinPrep preprátech dob?e zachován, ale jaderná membrána je výrazn?jší a to m?že ovlivnit rozlišení nezralé dlaždicové metaplazie a HSIL.
 • Screening preparát? ThinPrep lze provád?t ze strany na stranu nebo shora dol?, podle toho, co cytolog preferuje.
 • Pro rychlý orienta?ní rychlý prescreening nejsou speciální sm?rnice. 

Protokoly pro screening preparát? SurePath

 • P?i p?echodu z konven?ních preparát? na LBC je t?eba speciální zácvik cytolog?, a? již je užita kterákoli metoda.
 • Fixativum užívané v SurePath je na bázi etanolu a podobné tomu, které se užívá v konven?ní cytologii. 
 • A?koli plocha bun?k pro screenování v SurePath preparátech je menší než v ThinPrep, ?as pro screening preprátu by nem?l být kratší: preparáty SurePath nejsou monolayery a trojrozm?rné formace bun?k se musí proost?it ve velkém zv?tšení.
 • Uživatelé SurePath doporu?ují rychlý screening celého preparátu s následným pomalým screeningem cíleným zejména na vrstvené formace. (osobní sd?lení N. Duddinga)
 • Pro rychlý orienta?ní screening nejsou speciální sm?rnice. 

Výcvik v LBC

 • P?i p?echodu z konven?ních preparát? na LBC je t?eba speciální zácvik
 • A?koli je více podobností než rozdíl? mezi SurePath a ThinPrep , na každý ze systém? se zácvik liší