logo efcs bianco

1. Úvod – a přehled vývoje od Papanicolaouova nátěru k dnešní podobě screeningu cervikálního karcinomu

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Tyto kapitoly webové stránky jsou ur?eny
Cytotechnolog?m a patolog?m (v p?íprav? i praxi) zabývajícím se pravideln? hodnocením cervikálních cytologických preparát?
 
Jsou ur?eny rovn?ž
 
histopatolog?m
gynekolog?m
všeobecným léka??m
zdravotním sestrám
 
 
Všechny tyto profesní skupiny mohou profitovat z kapitol, které objas?ují efektivitu a limity screeningu cervikálního karcinomujakož i citlivost, specificitu a predik?ní hodnoty r?zných modalit obsažených ve stále z?eteln?ji multidisciplinárním procesu

 

Shrnutí kapitol

Úst?edním tématem tohoto oddílu webové stránky je cervikální cytopatologie, která zahrnuje:

  • Zásady odb?ru bun??ných vzork?, srovnání konven?ní cytologie a cytologie z tekutého média (LBC), zpracování vzork? v laborato?e a automatizace
  • Kritéria adekvátnosti a terminologii, normální cytologický obraz a benigní/reaktivní zm?ny a cytologické abnormality p?ednádorových lézí a karcinomu
  • Úskalí cytologické diagnostiky
  • Kontrolu kvality, zajišt?ní kvality a standardy 

 

Kapitoly základního vzd?lání zahrnují

  • Anatomii, histologii a funkci d?ložního hrdla
  • Epidemiologii a etiologii
  • Patogenezi karcinomu d?ložního hrdla a jeho prekurzor?
  • Efekt screeningu na incidenci a mortalitu
  • Principy screeningu a hodnocení jeho p?esnosti
  • Roli HPV test? v cervikálním screeningu a efektu vakcinace 

Záv?re?ná kapitola popisuje úlohu cytologie, kolposkopických nález?, HPV statusu a biopsie v multidisciplinárním uspo?ádání 

A?koli se tyto kapitoly zabývají primárn? cervikální cytologií, ve st?edu zájmu je žena, jejíž p?ednádorové léze je t?eba p?esn? diagnostikovat a bezpe?n? odstranit a tím odstranit obavy i zabránit poškození d?ložního hrdla spolu se snížením rizika rozvoje cervikálního karcinomu.