logo efcs bianco

Cervikální biopsie prezentované na MDT konferenci

This content is also available in: English Português Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

MDT konference poskytuje p?íležitost prezentovat bioptické diagnózy v kontextu ostatních nález? a bu? je potvrdit nebo, je-li to nutné, revidovat je d?íve, než je rozhodnuto o dalším postupu.

P?esnost cervikální biopsie závisí na odb?ru, zpracování a interpretaci nálezu. V metaanalýze provedené v roce 2012, smíšená citlivost CIN2+ v definitivní histologii byla 92% a specificita 25%: senzitivita byla nižší a specificita vyšší pro biopsie provedené t?sn? p?ed excizí. (Underwood et al. 2012).

Audit NHSCSP invazivního cervikálního karcinomu vyžaduje revizi všech biopsií a cytologií v pr?b?hu 10 let p?ed diagnózou. Revize diskrepancí nalezených v 5159 revidovaných histologických vzorcích odhalila 6% revidovaných histologických nález? v retrospektivním hodnocení: 15% CGIN a 12% CIN3 byly p?ehodnoceny na karcinom (Castanon et al. 2012). 

Interobserva?ní variace punk?ních biopsií a biopsií kli?kou ( LLETZ) byla obdobná LBC cytologii (kappa hodnoty mezi 0.44 a 0.49); shoda se zlepšovala ve vyšších stupních CIN (Stoler et al. 2001). 

CIN3 je nejrobustn?jší histologická diagnóza a indikace k následnému ošet?ení. Naproti tomu CIN2 je intermediární a má spektrum, které ve skute?nosti p?edstavují dv? entity: potenciáln? reversibilní a skute?n? prekancerózní léze. [Odkaz na kapitolu 4 – Patogeneze cervikálního karcinomu a jeho prekurzor?]

P16INKA4 pr?kaz zlepšuje spolehlivost diagnózy CIN2 jakožto high-grade prekancerózní léze a je doporu?eno v posledních doporu?ených postupech (Darragh et al. 2012). Ki67 pr?kaz paraleln? s p16 je rovn?ž v této situaci doporu?ován (Wentzensen et al. 2012).

Bioptické výsledky v rámci MDT

  • Punch biopsie mohou poskytnout potvrzení high-grade CIN a zlepšit specificitu HPV+ a ASC-US+ výsledk?
  • Interobserva?ní variace diagnóz stup?? CIN a p?ítomnost okultního karcinomu by m?ly být vy?ešeny v MDT revizích histologických preparát?
  • Bioptické výsledky by m?ly být zváženy v kontextu potvrzených cytologických nález? a HPV statusu
  • CIN2 diagnózy by m?ly být kriticky revidovány s použitím pr?kazu p16INKA4 a Ki67 kdykoli je to možné.

 

 

Obrázek 12.3 CIN2 odsouhlasený jako high-grade v d?sledku difúzní pozitivity pr?kazu p16INKA4 (Obrázek 14 z Darragh et al. 2012)