logo efcs bianco

Mikroorganizmy v cervikální cytologii

This content is also available in: English Italiano Português Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Vaginální mikrobiologie

 

V cytologii jsme schopni znázornit široké spektrum mikroorganizm?, v p?ípad? vir? pak jejich cytopatické vlivy. Fyziologicky obsahuje pochva sm?s aerobních a anaerobních bakterií, hlavn? laktobacily, které pomáhají udržovat kyselé prost?edí kolem pH 4.5. V sekre?ní fázi menstrua?ního cyklu a v t?hotenství jsou sdruženy s cytolýzou. Klinicky m?že byý vyjád?en b?lavý/?irý výtok bez zápachu. 

 

Obrázek 9b-7 Laktobacily v cytolyzovaném pozadí: Note the bare nuclei and absence of intact squamous cells. Clusters of lactobacilli can be seen.

 

 

Specifické infekce hrdla

Výše popsané zán?tlivé zm?ny jsou spole?né tém?? všem typ?m akutní cervicitis. V n?kterých p?ípadech lze aktuální mikroorganizmy identifikovat v nát?ru, nebo zjistit distinktní cytopatický vliv umož?ující cytotechnologovi ud?lat diagnózu infek?ního agens.

Specifická infek?ní agens cytologicky hlášená jsou:

  • Trichomonas vaginalis
  • Candida albicans
  • Herpes simplex virus
  • Lidský papillomavirus
  • Actinomyces sp.

Kandidóza je zp?sobena Candida albicans. Klinicky se manifestuje b?lavým precipitujícím nezapáchajícím výtokem a m?že být doprovázena sv?d?ním.             V cytologii popisujeme jak hyfy, tak spory, a to i tehdy, kdy není klinicky manifestní. Obecn? m?že být kandida ve st?ru kterékoli pacientky v kterékoli fázi menstrua?ního cyklu, v libovolném v?ku s nebo bez p?íznak?. Mohou být vyjád?eny nespecifické zán?tlivé zm?ny (viz níže). Perinukleární vakuoly jsou b?žné, stejn? jako parakeratóza (oranžofilie superficiálních a intermediárních bun?k).

Candida may be seen on a scanned LBC slide 

Obrázek 9b-8 (a-b). Candida albicans

(a) Typical hyphae of Candida
(b) Candida hyphae and spores

 

 

Trichomonádová vaginitis je vyvolána prvokem Trichomonas vaginalis. Klinicky ji doprovází zp?n?ný zapáchající výtok. Prvoci sami jsou velmi malí (kolem15 mikron?) tvaru slzi?ky a špatn? identifikovatelní! Cytoplazma ?asto obsahuje eozinofilní granula a jádro je uloženo centráln?. Diagnóza trichomoniázy je d?ležitá, protože jde o sexuáln? p?enosnou nemoc a m?l by být vyšet?en i partner pacientky.

Trichomoniáza vyvolává lokální zán?t. Zm?ny jsou nespecifické a popsány níže. Kandidóza a trichomoniáza nevyvolávají chronické pánevní zán?ty. 

Immature metaplastic cells and reactive changes due to Trichomonas vaginalis may mimic dyskaryosis if organisms are not seen. 

Obrázek 9b-9 (a-c) Trichomonas vaginalis.

(a)  Numerous organisms free and feeding on squamous cells (low-power)
(b) Same field as (a) at high-power.
(c) Immature metaplastic cells with non-specific reactive changes and prominent nucleoli: note Trichomonad attached to cytoplasm of one cell

 

 

Bakteriální vaginóza se užívá synonymicky pro Gardnerella vaginalis a zahrnuje r?zné anaeroby. Žena m?že být asymptomatická, nebo m?že mít šedob?lavý výtok s rybím zápachem. Zán?t nebývá vyjád?en. Mohou být p?ítomny typické klí?ové bu?ky (Clue cells) spolu s velkým množstvím bakterií p?ekrývajících bun??né hrnice dlaždicových bun?k.

 

Virové infekce

Infikující virus nelze znázornit sv?telným mikroskopem. Dva sexuáln? p?enosné typy vir? však vyvolávají cytopatické zm?ny, které jsme schopni cytologicky identifikovat. První jsou lidské papilomaviry a cytopatickým projevem je koilocyt, který je popsán v kapitole o low-grade dlaždicové intraepiteliální lézi. Druhým je virus herpes simplex.

                                                                                                                 

 

Obrázek 9b-10 Cytopatický efekt lidských papilomavir? (koilocytóza)

 

 

Herpesviróza m?že být symptomatická s tvorbou puchý?k?; obdobná b?žnému nachlazení, nebo asymptomatická latentní infekce.

Diagnóza herpesvirózy je d?ležitá, protože m?že mít nep?íznivý vliv na t?hotenství. U d?tí herpetická infekce vyvolává encefalitis.

Cytologicky vykazují infikované bu?ky ‘t?i M’ herpetické infekce’

  • Marginace chromatinu v jád?e
  • Modelace (nat?snání) jader
  • Mnohojadernost

Marginace chromatinu vzniká akumulací virových partikulí v jád?e, chromatin již není jemný a pravidelný, ale má matný vzhled.

Jaderná modelace vzniká v d?sledku mozaikovitého nat?snání jader. V jádrech jsou Cowdryho inkluze. 

 

Obrázek 9b-11 (a-b). 

(a) Marginace chromatinu a matnicový vzhled jader

(b) Marginace chromatinu, mnohojadernost, cytomegalie a eozinofilní inkluze.

 

 

Aktinomykotické mikroorganizmy

Actinomycety jsou grampozitivní, non acidorezistentní vláknité bakterie, které bývají p?ítomny v nát?rech žen s nitrod?ložním t?lískem.

Bakterie jsou pseudofilamentózní agregáty, které mohou být p?ítomny v mnoha tvarech a velikostech. Mají na?echraný vzhled, pro který se n?kdy lidov? ozna?ují jako “zježený králí?ek”. 

 

Obrázek 9b-12. Trsy aktinomykotických organizm?