logo efcs bianco

Odlišení progresivních a reverzibilních lézí

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Cytologický screening byl natolik úsp?šný v prevenci invazivního cervikálního karcinomu, že jeho závažnost je n?kdy zasti?ována nevýhodami a možnými riziky samotného screeningu.

V Anglii, kde pokrytí screeningem zahájeným oficiáln? jako NHS Cervical Screening Program v roce 1988 bylo vysoké, CIN3 byla nej?ast?ji zjišt?na a ošet?ena u žen ve v?ku 25-29 let. (Obrázek 6.3). To je zárove? v?ková skupina, v níž jsou obvykle zjiš?ovány reversibilní HPV infekce. (Obrázek 6.4). To ?iní rozlišení mezi LSIL, p?evážn? reversibilním stavem a HSIL, která p?edstavuje riziko progrese do invazivního karcinomu, hlavním úkolem cytologie.

 

HSIL a LSIL ve screenovaných populacích

  • V dob?e nastavených screeningových programech je CIN2-3 nej?ast?ji zjiš?ována u žen ve v?ku 25-29 let
  • Reversibilní HPV infekce (LSIL) je nejobvyklejší u žen mladších 30 let
  • Cytologické rozlišení HSIL a LSIL je klí?em k p?esnému screeningu

 

Obrázek 6.3. Data p?evzatá z Ú?adu pro národní statistické záznamy (Office for National Statistics records) Anglie (1992-2012) a Anglie a Walesu (1972-1982) Data dostupná z http://www.ons.gov.uk/ons/rel/vsob1/cancer-statistics-registrations–england–series-mb1-/index.html
Obrázek 6.4. Procenta žen s HPV+ a normální cytologií v r?zných v?kových skupinách (Obrázek 2 v Bruni et al. 2010)

 

Ochrana p?ed nadhodnocením reversibilních lézí

Wilson & Jungner (1968) rozpoznali potenciální problém naddiagnostikování ‘hrani?ních’ lézí (Obrázek 6.2), které se ukázalo problémem ve screeningu cervikálního karcinomu. Ve v?tšin? laborato?í po?et LSIL spolu s atypickou nebo hrani?ní cytologií zna?n? p?evyšuje HSIL. Nap?íklad v Anglii (data z let 2012-13) 1.8% z adekvátních cytologických nález? p?edstavovaly mírná dyskaryóza (ekvivalentní LSIL) nebo hrani?ní (3.5%) oproti 1.2% high-grade dyskaryózy (ekvivalentní HSIL) nebo karcinomu. Navíc jsou podíly HPV-positivních u žen s normální cytologií ješt? vyšší (Obrázek 6.4, z Bruni et al. 2010). 

 

Potenciáln? reversibilní low-grade a hrani?ní léze

  • Hrani?ní nálezy a ASC-US jsou nacházeny ?ast?ji než LSIL a HSIL dohromady
  • HPV-pozitivní po?ty jsou u žen s normální cytologií jsou ješt? vyšší než ASC-US u mladých žen