logo efcs bianco

HPV primární screening

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

HPV primární screening je p?itažlivou verzí pro zdravotnické manažery, protože výsledky nepodléhají interobserva?ní variaci. V dlouhodobé perspektiv? m?že být HPV screening levn?jší než cytologie, protože náklady na zam?stnance, výcvik, aktualizace a kontrolu kvality mohou být nižší.

Nicmén? i HPV testování vyžaduje vybavení, reagencie, výcvik, kontrolu kvality a akreditaci. (Cubie & Cuschieri 2013).

Metaanalýzy primárního screeningu HPV žen nad 30 let v?ku v n?kolika zemích zaznamenaly vyšší citlivost pro CIN2+ a CIN3+ v porovnání s cytologickým screeningem a je vcelku rozumné mít nejcitliv?jší test jakožto primární. (Arbyn et al. 2012).

Data z ARTISTIC v UK, studie provedená v laborato?ích s p?ísnou kontrolou kvality cytologie, neprokázala p?ednosti oproti cytologii ve vztahu k detekci CIN3+ po dvou cyklech t?íletého screeningu (Kitchener et al. 2009). 

Výhoda primárního HPV screeningu byla demonstrována na p?íkladu detekce CIN2+ (1.4% vs. 0.9%) po t?etím kole screeningu, což dovolovalo prodloužení screeningového intervalu na 5-6 let. Kumulativní po?et CIN2+ u žen nad 50 let v?ku byl 8% s HPV screeningem oproti 2% v cytologii.

Náklady HPV testování z?stávají p?íliš vysoké pro chudé zem?, ale rozvíjí se technologie levn?jších test? (Qiao et al. 2008). Samotestování na HPV bylo zavedeno v Mexiku. (Lazcano-Ponce et al. 2011). 

Nový screeningový test by mohl zlepšit využití screeningu v Anglii, kde NHSCSP pilotn? testovala primární HPV testaci u žen ve v?ku 25-64 let (Kitchener 2015). Zahrnutí žen ve v?ku 25-29 let v?ku v tomto novém testu mohlo zlepšit pokrytí screeningem, které v poslední dekád? pokleslo až na 62% v roce 2013-14 (HSCIC 2014).

Efekt vakcinace na prevalenci abnormalit si m?že vynutit primární HPV screening. Nižší prevalence high-grade abnormalit ztíží jejich detekci cytologickým screeningem a mén? p?itažlivou pro cytotechnology. Prevalence abnormalit má prokazateln? vliv na citlivost cytologického screeningu: Evans et al. (2010) doložili dvakrát vyšší falešn? negativní po?ty v sestavách s nízkou prevalencí v porovnání se soubory s vysokou prevalencí.

HPV primární screening – výhody

  • Zlepšená detekce CIN2+ a CIN3+ u žen nad 30 let v?ku v oblastech, v nichž cytologie není rozvinuta nebo je suboptimální
  • Perspektivní možnost rozší?ení rutinního screeningového intervalu z t?íletého na p?ti až šestiletý.
  • Vhodný k využití pro vlastní odb?r vzorku v omezených ekonomických podmínkách
  • Pravd?podobn? levn?jší než cytologie v dlouhodobém zhodnocení
  • Pravd?podobn? nezbytný v situaci, kdy vlivem vakcinace poklesne prevalence cervikálního karcinomu a jeho prekurzor?

 

Úskalí primárního screeningu HPV

Hlavním problémem primárního screeningu HPV je nízká specificita a PPV. Falešn? pozitivní nálezy se vztahují k reverzibilní HPV infekci, protože sou?asné testy m??í HPV infekci spíše než HPV integraci do hostitelského genomu. dokonce i APTIMA – RNA test cílený na detekci integrace HPV, má specificitu o málo vyšší než 50% (Arbyn et al. 2013). 

Cytologické t?íd?ní HPV-pozitivních žen lze využít k rozhodnutí, která žena vyžaduje kolposkopii, což zvyšuje odpov?dnost cytolog? poskytnout p?esný výsledek s minimem falešn? negativních a falešn? pozitivních.

Retestování HPV-pozitivních / cytologicky-negativních žen po roce p?ináší výhodu vyšší citlivosti HPV testování a test perzistence HPV, která je zásadní pro progresi do CIN2+. Jinak citlivost klesá na úrove? cytologie. 

Postup u HPV- pozitivních žen bez CIN2+ kolposkopického nálezu p?edstavuje hlavní problém v primárním HPV screeningu, dokud nebude vyvinut test, který by m??il pouze integrované high-risk HPV. 

Možným ?ešením tohoto problému je integrace p16 do HPV testování, jako to bylo provedeno v Itálii Carozzim et al.2013. V této longitudinální studii p16 pozitivity signifikantn? vzrostla detekce CIN2+ b?hem 3 let u HPV-pozitivních žen, u nichž CIN2+ p?vodn? v kolposkopii zjišt?na nebyla. Dvojit? negativní (HPV a p16) ženy se mohly bezpe?n? vrátit do rutinního screeningu.

Citlivost HPV testování je kolem 85-95%. Jastania et al. (2006) popsal 4.5% falešn? negativních CIN2-3 p?ípad?, které považují za dolní hranici d?ív?jších rozmezí od 3.7% do 18.2%. A?koli sensitivita je minimáln? stejn? vysoká jako u cytologie, karcinomy vznikající po falešn? negativním HPV testu mohou být ne?ekané a obtížn? vysv?tlitelné.

Falešn? negativní HPV testy mohou být vy?ešeny sou?asným testováním cytologickým, což by bylo nákladné , pokud by nešlo o ?asnou fázi screeningu s vysokou prevalencí prekanceróz. Studie Katkiho et al. (2011) prokázala, že t?í- nebo p?tiletý HPV screening by byl bezpe?ný pro ženy, které byly cytologicky a HPV-negativní.

HPV primární screening – úskalí

  • Pro t?íd?ní HPV-pozitivních vzork? bude nezbytná p?esná cytologie k potla?ení falešn? negativních a falešn? pozitivních nález?
  • HPV-pozitivní ženy s negativní cytologií by m?ly být testovány po 12 m?sících k odlišení perzistující a p?echodné infekce
  • HPV-pozitivní ženy bez CIN2+ vyžadují dlouhodobé sledování
  • O?ekávání ve ve?ejnosti i u specialist? by m?la vzít v úvahu 5-15% falešn? negativních nález? HPV testování 

 

Cervikální cytologie v é?e vakcinace

Screening cervikálního karcinomu bude nezbytný u populací vakcinovaných proti HPV typ?m jiným než 16 a 18 a u nevakcinovaných žen. Jak bylo zmín?no d?íve, primární HPV testování bude pravd?podobn? zavedeno u vakcinovaných populací a vykazovat výhody i obtíže, o nichž bylo pojednáno. Cervikální cytologie bude hrát významnou roli v diagnostickém t?íd?ní po primárním HPV screeningu.