logo efcs bianco

Metaplastické změny na cervixu a jejich fyziologický základ

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Metaplázie je proces zm?ny jednoho diferencovaného typu epitelu v jiný diferencovaný epitel. Je to zpravidla adaptivní zm?na , která se objevuje v reakci na jakoukoli dlouhotrvající chronickou iritaci libovolné povahy, nebo hormonální stimuly.

Když žena prochází pubertou a dosahuje pohlavní zralosti, hormonální zm?ny p?sobí vyh?eznutí endocervikálního epitelu na ektocervix (portio vaginalis) a žlazový epitel je exponován drsnému kyselému prost?edí vaginy. Obdobný proces probíhá v t?hotenství. Toto vyh?eznutí – everze nebo ektropium je n?kdy nesprávn? nazýváno ‘cervikální eroze’ vzhledem k jeho vzhledu ?erveného lemu kolem zevního ústí.                           

 

Rozeznávají se t?i histologická stadia:

  • Stadium 1: hyperplázie rezervních bun?k – rezervní bu?ky endocervikálního epitelu se za?nou d?lit.
  • Stadium 2: nezralá dlaždicová metaplázie – rezervní bu?ky proliferují a tvo?í vrstvu nezralých parabazálních bun?k. Na povrchu je ?asto vid?t povrchová vrstva cylindrických bun?k.
  • Stadium 3: nezralá dlaždicová metaplázie – nezralé bu?ky se diferencovaly do zralého dlaždicového epitelu, který je tém?? neodlišitelný od p?vodního dlaždicového epitelu. Endocervikální krypty hluboko pod povrchem mohou obsahovat týž metaplastický epitel.

Obrázek 2.5. Reziduální endocervikální žlázky pod dlaždicovou  metaplázií 

(a)Nezralá dlaždicová  metaplázie a pod ní ležící endocervikální krypta
(b)Nezralá dlaždicová  metaplázie (parabazální bu?ky) v cytologii

 

Metaplastické zm?ny na cervixu a jejich fyziologický základ

  • Od narození do puberty je v endocervixu cylindrický epitel a na ektocervixu nativní dlaždicový epitel. Styk t?chto dvou epitel? je zván p?vodní skvamokolumnární junkce.
  • V pubert? a prvním t?hotenství cervix nar?stá v objemu v odpov?? na hormonální zm?ny. Endocervikální epitel vyh?ezn? na ektocervix (portio vaginalis) a je exponován kyselému pH vaginy. Tím vznikají stimuly pro metaplastické zm?ny cylindrického epitelu
  • Proces metaplasie je ložiskový: za?íná obvykle v kryptách a na vrcholu endocervikálních klk? a následn? splývají. Nakonec m?že být epitel nahražen dlaždicovým v celém rozsahu.

Obrázek 2.6 Vývoj dlaždicové  metaplázie  

Skvamokolumnární junkce p?ed pubertou
Everze endocervikálního epitelu v pubert? a první gravidit?
Metaplastické zm?ny endocervikálního epitelu v transforma?ní zón?. 
Zano?ení skvamokolumnární junkce do endocervikálního kanálu po menopauze

Klí?:

1: p?vodní dlaždicový epitel

2: Cylindrický epitel endocervixu

3: Skvamokolumnární junkce (SCJ)

4: Everze endocervikálního epitelu

5: Metaplastická zm?na v transforma?ní zón?

Klinický význam dlaždicové  metaplázie na cervixu

Oblast, v níž na cervixu došlo k dlaždicové metaplasii, se nazývá transforma?ní zóna (TZ). ?etné studie doložily, že nezralé metaplastické bu?ky transforma?ní zóny jsou vrcholn? vnímavé k p?sobení kancerogen?. V?tšina, ne-li všechny karcinomy vznikají v této oblasti.