logo efcs bianco

Klinická manifestace, stádia a ošetření cervikálního karcinomu

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Klinická manifestace a zp?sob r?stu invazivního cervikálního karcinomu jsou variabilní. Tumor m?že být polypoidní, papilomatózní, prominující, nebo plochý, ulcerovaný (Obrázek 4.7). Zpo?átku se jako v?tšina jiných karcinom? ší?í lokáln?; postihuje d?ložní t?lo, sestupuje do vaginy, pop?. se ší?í lateráln? do parametrií. Pokro?ilý nádor m?že postihovat sousední orgány, nap?. mo?ový m?chý? nebo rektum a metastazovat do jater a dalších orgán?. Postižení pánevních uzlin je ?asné a sdruženo s nep?íznivou prognózou. 

Obrázek 4.10. Chirurgický resekát cervikálního karcinomu

 

Cervikální karcinom je nej?ast?ji diagnostikován u žen ve v?ku 45-65 let, m?že se však objevit i u velmi mladých (Austin & Zhao 2012). Díky kvalit? screeningových program? je odhalováno více ?asných karcinom?. Klinici indikují další vyšet?ení u mladých symptomatických žen a p?isp?lo i zahájení HPV testování u lézí, které morfologicky vypadají pouze jako low-grade léze. Ženy

s invazivními cervikálními karcinomy jsou ?asto asymptomatické v ?asném stádiu; mohou mít postkoitální, intermenstruální nebo postmenopauzální krvácení. Bolesti zad a haematurie jsou p?íznaky pokro?ilého onemocn?ní.

Stádia invazivního cervikálního karcinomu

Je vymezeno p?t klinických stádií karcinomu hrdla popsanými International Federation of Obstetrics and Gynaecology (FIGO) jak ukazuje níže uvedený obrázek ?. 4.8. FIGO stážovací systém je užíván onkology pro plánování lé?by. TNM systém popisuje tumor (T), postižení lymfatických uzlin (N) a p?ítomnost nebo absenci metastáz (M); je užíván v histopatologických nálezech. 

 

Obrázek 4.11. FIGO a TNM stádia cervikálního karcinomu (WHO)
Obrázek 4.12. Diagram stádií cervikálního karcinomu 

 

Stádia 0 a I p?edstavují preklinická stádia cervikálního karcinomu, v nichž cervikální screening a kolposkopie hrají významnou roli v diagnóze, protože pacientky jsou zpravidla bezp?íznakové: karcinom není vid?t makroskopicky a m?e být zjišt?n cytologicky. Carcinoma in situ je nyní chápán jako synonymum CIN3 (stádium 0).

  • Stádium 1A karcinomu se ozna?uje jako ‘mikroinvazivní’ a je zpravidla zjišt?no cytologicky u asymptomatických žen v terénu rozsáhlé CIN3.
    • IA1 karcinomy jsou definovány jako invaze menší než 3mm do hloubky nebo 7 mm do ší?ky; nejmenší léze jsou popisovány jako “?asné stromální invaze”.
    • IA2 karcinomy jsou mezi 3 a 5 mm do hloubky a mén? než 7 mm do ší?e; tyto mají lehce zvýšené riziko uzlinových metastáz. 
  • Stádium IB1 karcinomu m?že být symptomatické nebo asymptomatické a odhaleno screeningem. (Andrea et al. 2012; Herbert et al. 2010).

Stádia IB2 (více než 4-cm), II, III a IV jsou obvykle doprovázeny klinickými p?íznaky jako postmenopauzální nebo postkoitální krvácení a p?edstavují klinicky invazivní stádium onemocn?ní.

P?ežití se p?ímo vztahuje ke stádiu. P?tileté p?ežití je 100% pro stádium 0, 85% pro stádium I, 65% pro stádium II, 35% pro stádium III a 7% pro stádium IV.

  • Mezi karcinomy stádia I je vyšší p?ežití u IA (tém?? 100%) než IB (pln? invazivní) karcinomy.

 

Lé?ba cervikálního karcinomu

Lé?ba cervikálního karcinomu závisí na ?ad? faktor?. Hlavním úkolem v lé?b? každého karcinomu je zachránit život a odstranit co nejrychleji tumor. Nicmén? mladé pacientky s karcinomem mohou mít stále reproduk?ní o?ekávání a to je t?eba v plánu lé?by vzít v úvahu.

Carcinoma in situ/CIN3 (Stádium 0) vyžaduje lokální ablaci nebo excizi léze a transforma?ní zóny hrdla (TZ), bu? diathermokoagulací nebo laserem, velkou kli?kou – v závislosti na rozsahu a poloze v hrdle. (Obrázek 5.10) (Jordan et al. 2008; Prendiville 2009).

 

Obrázek 4.13. Typy transforma?ní zóny (Obrázek 1 z Jordan et al. 2008)

 

Stádium IA1 karcinomu m?že být ošet?eno konizací, pokud lze kompletn? odstranit celou lézi a okolní CIN3. 

Trachelektomie, neboli kompletní odstran?ní hrdla je volbou pro stádia IA2 nebo IB1 velikosti mén? než 2 cm jakožto postup se zachováním fertility. Stádium IB karcinomu je zpravidla ošet?eno radikální hysterektomií s nebo bez zachování ovárií podle v?ku pacientky. Standardní ošet?ení pro pokro?ilé cervikální karcinomy p?edstavuje radikální hysterektomie a/nebo pánevní radioterapie. Pokro?ilejší karcinomy mohou vyžadovat radioterapii a/nebo chemoterapii. Klinické stádium v dob? diagnózy ovliv?uje prognózu.

 

Histologické typy cervikálního karcinomu

Sv?tová zdravotnická organizace (WHO) rozlišuje dva hlavní histologické typy  invazivního karcinomu (WHO)

  • Dlaždicový karcinom (který p?edstavuje 85% všech p?ípad?)
  • Adenokarcinom (který p?edstavuje 10-15% všech p?ípad?)

Jiné typy karcinom? zahrnují adenoskvamózní karcinomy, adenoidn? cystické karcinomy, neuroendokrinní tumory, mesenchymální tumory, smíšené epiteliomezenchymové tumory a metastatické karcinomy; tvo?í zbylých 3-5% p?ípad?.