logo efcs bianco

9b. Normální cytologie a benigní reaktivní změny

This content is also available in: English Italiano Português Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Benigní bun??ný obsah cytologických preparát?

Cervikální st?r nebo LBC preparát z odb?ru provedeného správn? spatulou, št?te?kem nebo kartá?kem obsahuje rozmanité epiteliální bu?ky nerohov?jícího dlaždicového epitelu transforma?ní zóny a endocervikálního kanálu popsané v oddíle o anatomii, histologii a funkci d?ložního hrdla.

Benigní cervikální nát?r nebo LBC preparát bude obsahovat:

Dlaždicové epitelie ektocervixu

 • Superficiální dlaždicové bu?ky
 • Intermediární dlaždicové bu?ky
 • Parabazální dlaždicové bu?ky
 • Navikulární bu?ky

Cylindrický epitel endocervikálního kanálu

 • Endocervikální bu?ky

Metaplastické dlaždicové bu?ky transforma?ní zóny

Komenzální vaginální flora

 • Lactobacilli, Gardnerella vaginalis, Leptothrix vaginalis

Cervikální hlen

 

Benigní cervikální nát?r nebo LBC preparát m?že obsahovat:

Exfoliované endometriální bu?ky (v závislosti na stádiu menstrua?ního cyklu)

 • Epiteliální bu?ky
 • Superficiální stromální bu?ky
 • Hluboké stromální bu?ky

Histiocyty, leukocyty a erytrocyty

Kontaminanty

 • nap?. spermatozoa, granula talku 

 

Základní cytologický obraz

Typy epiteliálních bun?k v cervikálním nát?ru ur?uje:

 • Stupe? maturace cervikálního epitelu
 • Umíst?ní skvamokolumnární junkce
 • P?ítomnost metaplastických zm?n v transforma?ní zón?
 • Stádium menstrua?ního cyklu v dob? odb?ru
 • Vliv hormon? v t?hotenství nebo orálních kontraceptiv nebo hormonální substituce

Superficiální dlaždicové bu?ky

Velké polygonální bu?ky velikosti od 40 do 60 mikron? s centrálními pyknotickými jádry a hojnou pr?svitnou eozinofilní/cyanofilní cytoplazmou, které mohou obsahovat keratohyalinní granula. V cervikálních nát?rech nebo LBC preparátech se superficiální dlaždicové bu?ky v?tšinou vyskytují izolovan?.

Intermediární dlaždicové bu?ky

Velikostí jsou podobné superficiálním dlaždicovým bu?kám. Intermediární bu?ky však mají mírn? v?tší centrální vezikulární jádro s jemným pravidelným chromatinem a hojnou transparentní cyanofilní/eozinofilní cytoplazmou. Intermediární dlaždicové bu?ky se vyskytují jednotliv? nebo ve shlucích.

Navikulární bu?ky, reprezentují variantu intermediárních bun?k vyskytující se ?asto v t?hotenství nebo po porodu. Bu?ky jsou “?lunkovité” se ztlušt?lým okrajem cyanofilní/eozinofilní cytoplazmou a excentrickými jádry. Centrální hn?dožlutavé zabarvení cytoplazmy odpovídá produkci glykogenu. 

 • Navikulární bu?ky se vyskytují p?i vysokých hladinách progesteronu, kdy se superficiální dlaždicové bu?ky pohotov?ji odlu?ují: mohou být pozorovány p?i užívání kontraceptiv na bázi samotného progesteronu.
 • Intermediární bu?ky podléhají ?asto cytolýze. To je normální fyziologický proces v p?ítomnosti laktobacil? zejména v pozdní fázi cyklu, p?ípadn? p?i užívání kontraceptiv na bázi samotného progesteronu.
 • Výsledkem jsou holá jádra v nát?ru nebo LBC preparátu.

 

Superficiální dlaždicové bu?ky

Velké polygonální bu?ky velikosti od 40 do 60 mikron? s centrálním pyknotickým jádrem a hojnou pr?svitnou eozinofilní/cyanofilní cytoplazmou, která m?že obsahovat keratohyalinní granula. V cervikálních nát?rech nebo LBC preparátech se superficiální dlaždicové bu?ky obvykle vyskytují jednotliv?.

Intermediární dlaždicové bu?ky

Velikostí jsou podobné superficiálním dlaždicovým bu?kám; intermediární bu?ky mají mírn? v?tší centrální vezikulární jádra s jemným pravidelným vzorcem chromatinu a bohatou transparentní cyanofilní/eozinofilní cytoplazmou. Intermediární dlaždicové bu?ky se vyskytují jednotliv? nebo ve shlucích.

Navikulární bu?ky p?edstavují variantu intermediárních bun?k; vyskytují se ?asto v t?hotenství a puerperiu. Bu?ky mají ?lunkovitý tvar se ztlušt?lým zevním okrajem cyanofilní/eozinofilní cytoplazmy a excentrickými jádry. Centrální cytoplazmatické žlutohn?dé zabarvení indikuje tvorbu glykogenu. 

 • Navikulármí bu?ky bývají p?ítomny p?i vysokých hladinách progesteronu,když superficiální dlaždicové bu?ky pohotov? exfoliují: mohou se tudíž vyskytovat p?i užívání kontraceptiv na výlu?n? progesteronové bázi.
 • Intermediární bu?ky ?asto propadají cytolýze. To je normální fyziologický proces v p?ítomnosti laktobacil? zejména v pozdní fázi cyklu nebo p?i užívání kontraceptiv na výlu?n? progesteronové bázi.
 • Výsledkem jsou nahá jádra v nát?ru nebo LBC preparátu. 

Normal cytology may be seen on scanned slides of LBC and conventional preparations

 1. Scanned slides
 2. Scanned slides
 3. Scanned slides
 4. Scanned slides
 5. Scanned slides
 6. Scanned slides

 

Obrázek 9b-1 Normální cytologie dlaždicových bun?k 
Figure 9b-2.  Cytolysed but normal Pap smear Note the absence of intact squamous cells and the presence of bare nuclei and lactobacilli

 

Parabasal squamous cells

Parabasal squamous cells are small oval to round immature squamous cells. The cells have a large central vesicular nucleus with fine even chromatin and a dense cyanophilic cytoplasm. The cells can be seen both singly and in groups.

Obrázek 9b-2. Cytolyzovaný ale normální Pap nát?r

 

Anucleate squamous cells

Anucleate squamous cells are exactly that, squamous cells with no nucleus. These are not normally exfoliated from the cervix or vagina, but are present in the lower third of the vagina and vulva, their presence in a cervical smear may indicate:

·           Parakeratosis and hyperkeratosis (leukoplakia) of the ectocervix.

·           Contamination of the cervical smear from sampling the vulva or lower third of the vagina.

·           Inflammatory response.

·           Ruptured foetal membranes i.e. anucleate foetal squames.

·           The sample is a vulval smear.

 

Endocervikální bu?ky

Endocervikální bu?ky jsou epiteliální bu?ky endocervixu. Mohou se odlupovat jednotliv?, v proužcích vytvá?ejících formace ty?kového plotu nebo jako plošné formace s velmi pravidelnou architektonikou. N?kdy m?že vznikat plástvovitá formace z výrazn? hlenotvorných endocervikálních bun?k. Jádro je umíst?no bazáln? s velmi jemným chromatinem. V infekcích v?etn? lidského papilomaviru (HPV) a v t?hotenství mohou být vícejaderné. Bu?ky jsou cylindrické a symetrické podle podélné roviny. Cytoplazma je jemná a vakuolizovaná, m?že obsahovat zbytky ukotvení do bazální membrány. 

Metaplázie

?asná metaplázie

?asné metaplastické bu?ky vznikají proliferací bazálních/ rezervních bun?k. Bu?ky ?asné metaplázie neexfoliují, pokud se vyskytnou v nát?ru, jde o p?ímý odb?r. V takovém p?ípad? tvo?í tká?ové mikrofragmenty. Bu?ky jsou malé s vysokým N:C pom?rem, mají jemný pravideln? distribuovaný chromatin a jasn? definovanou jadernou membránu a mohou být ješt? ve vztahu k endocervikálním bu?kám.

Nezralá dlaždicová metaplázie

Nezralé metaplastické bu?ky se mohou objevit v nát?rech jednotliv? nebo v plachtách (jednotlivý výskyt je ?ast?jší v LBC, vzhledem k mechanickému rozrušení). Nezralé metaplastické bu?ky mají tendenci podržet si cylindrický tvar (transformace ze žlázových do dlaždicových bun?k), mají vysoký nukleocytoplazmatický (N:C) pom?r s hrub? granulárním chromatinem obsahují nápadné eozinofilní jadérko. Mitotic figures can seldom be seen.

Zralá dlaždicová metaplázie

Zralé dlaždicové metaplastické bu?ky jsou oválné nebo polygonálního tvaru (transformovány do bun?k ‘dlaždicového’ typu; mají ost?e ohrani?ené hranice cytoplazmy s denzní cyanofilní cytoplazmou. Intercelulární spoje mohou být viditelné jako cytoplazmatické výb?žky. Pokud jsou p?ítomny jednotliv?, nebo ve skupinkách, mohou být metaplastické bu?ky obtížn? odlišitelné od parabazálních bun?k. 

 

Odb?r z transforma?ní zóny

P?i správném odb?ru z transforma?ní zóny (TZ) budou v nát?ru endocervikální nebo dlaždicové metaplastické bu?ky. Screener musí vzít v úvahu v?k a hormonální stav pacientky, protože poloha skvamokolumnární junkce (SCJ) se v pr?b?hu reproduk?ního života ženy m?ní.

Normáln? nát?r obsahuje 1-10 skupin endocervikálních bun?k (skupinku tvo?í cca 10 bun?k), jedna skupinka ?asto sta?í k potvrzení, že odb?r je z transforma?ní zóny.

Po menopauze ustupuje SCJ dovnit? endocervikálního kanálu mimo dosah kartá?ku št?te?ku nebo spatuly, a proto nát?ry postmenopauzálních žen z?ídka obsahují endocervikální bu?ky. St?ry odebrané z ektropia obsahují hojné benigní endocervikální bu?ky. Nezralé metaplastické bu?ky se nacházejí u mladých žen reproduk?ního v?ku nebo po ošet?ení na hrdle , v nát?rech starších žen jsou vzácné. 

 

Obrázek 9b-4 (a-d). Odb?r z transforma?ní zóny

(a) Normal endocervical cells
(b) Honeycomb presentation of normal endocervical cells
(c) Immature metaplastic cells
(d) Immature metaplastic cells

 

 

Endometriální bu?ky

Endometriální bu?ky by teoreticky m?ly být omezeny na 0.-12. den menstrua?ního cyklu, ale p?i ur?itých stavech – dysfunk?ním d?ložním krvácení, endometriálním polypu, endometriální hyperplázii, intrauterinním kontracep?ním t?lísku (IUCD) nebo dob?e diferencovaném endometridním karcinomu mohou být p?ítomny kdykoli.

Epiteliální bu?ky mohou exfoliovat jednotliv? nebo v trojrozm?rných zvaných ?asto ‘morušovité formace’. Endometriální bu?ky mají vysoký N:C pom?r s jemnou cyanofilní cytoplazmou (n?kdy málo patrnou). Jádra mají hrubý, pravideln? distribuovaný chromatin a solitární malý nukleolus.

Pokud nejsou vid?t typické 3-rozm?rné formace, tyto bu?ky mmohou být myln? považovány za hyperchromní nat?snané skupiny v high-grade dlaždicové intraepiteliální lézi, zejm. s CIN3. [Link to Chapter 10 – Pitfalls]

Protože p?ítomnost endometriálních bun?k u postmenopauzálních žen m?že být ukazatelem možné patologie, m?la by být vždy diskutována a sledována dalším vyšet?ováním.

 

Obrázek 9b-5 (a-c)

 

(a) Classical  ‘top hat’ appearance of endometrial cells surrounding stroma
(b) Low-power (x10 objective) screening view of normal endometrial cells
(c) High-power (x40 objective) view of the same cells. Note the high NC ratio, 3-dimensionality, coarse but evenly distributed chromatin and well-defined even nuclear membrane

 

 

Postmenopauzální nát?r

Menopauza je sdružena se sníženou hladinou estrogen?, což vede ke zm?n? charakteru cervikálního nát?ru, protože zralý vícevrstevný dlaždicový epitel je nahrazen atrofickým epitelem. Nát?ry obvykle obsahují parabazální bu?ky, bu? jako jednotlivé okrouhlé bu?ky, nebo v plachtách. ?asto jsou p?ítomna i nahá jádra (zbavená cytoplazmy). Infekce a/nebo zán?tlivé zm?ny jsou obvyklé. P?ítomnost endocervikálních bun?k v postmenopauzálním nát?ru je snížena vzhledem k inverzi transforma?ní zóny. Inverze vede k zano?ení do endocervikálního kanálu, kde m?že být mimo dosah spatuly/kartá?ku.

V atrofických nát?rech se sporným nálezem m?že být užite?ná krátká lokální aplikace estrogen? a opakování nát?ru do 90 dn?, kdy je vyjád?en obraz proliferace.

Obrázek 9b-6 a-c. Typický atrofický obraz 

 

(a) Low-power (x10 objective) screening view 
(b) high-power view (x40 objective)
( c) Sheets of atrophic cells with a uniform pattern and no inflammation
d) Atrophic pattern with mild inflammation: note polymorph infiltration, enlarged nuclei, dense hyperchromasia but relatively low NC ratio for immature cells: see also atrophic cervicitis in Figure 9b-14 (a and b).