logo efcs bianco

9d. Cervikální cytopatologie: Postup u žen s normálním a abnormálním cytologickým nálezem

This content is also available in: English Italiano Português Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Obrázky 9d-1 až 4 v této kapitole jsou vzaty z kapitoly 2 v Evropských doporu?ených postupech pro zajišt?ní kvality ve screeningu cervikálního karcinomu: http://screening.iarc.fr/doc/ND7007117ENC_002.pdf).

Centrální registr

V organizovaném programu by centrální registr m?l obsahovat detaily pacientky (jméno, datum narození, adresa), jméno a adresu jejího léka?e, vakcina?ní status, screeningovou historii (p?edchozí testy a kódované výsledky) a propojení na laboratorní výsledky (cytologie a histologie), kolposkopické nálezy a národní onkologický registr.

Informace pro ženy

Informa?ní letáky

 • Informa?ní letáky by m?ly být ženám poskyttnuty p?ed odb?rem cytologie nebo HPV testu a vysv?tlovat postupy pro p?ípadné opakování nebo došet?ení abnormálních výsledk?.
 • V letáku by m?l být kontakt na osobní dotazy.
 • Informa?ní letáky vysv?tlující výhody a limity screeningu by m?ly být poskytnuty d?íve, než ženy dají souhlas k cytologickému nebo HPV testu slovn? nebo písemn? dle lokálních p?edpis?. 

Výsledkový dopis

 • Ženy by m?ly být informovány písemn? o jejich cytologickém výsledku v ur?itém ?asovém limitu spolu s vysv?tlením, co HPV výsledky, termíny a cytologické kategorie znamenají.
 • M?ly by být uvedeny i kontakty na klinického specialistu, u n?hož byla žena na vyšet?ení a kde m?že získat další informace a osobní konzultaci. 

Zvací dopisy

Podle národních protokol? by ženy ve stanoveném v?kovém rozmezí a ?asovém intervalu rutinního screeningu m?ly obdržet zvací dopisy (nap?. výzva ve v?ku 24 let, 3letý do 49 let, 5letý do 64let , jako je to v UK nebo variace podle program? jednotlivých zemí). Dánský systém je p?íkladem programu, který ve zvacím systému zaznamenává i ženy, které se necht?jí ú?astnit.  

Obrázek 9d-1. Vývojový diagram pozvánek na screening v Dánsku (Obrázek 6 z Evropských doporu?ených postup?, Kapitola 2)

Pozvání na screening

 • Zvací dopisy by m?ly být poslány všem v definovaných v?kových skupinách národních program?
 • Všechny ženy by m?ly dostat informace o výhodách a omezeních screeningu
 • M?ly by být popsány postupy pro odstoupení ze screeningového programu, bude-li si to žena p?át 

 

Intervaly screeningu a screenované v?kové kategorie

Intervaly a v?kové kateegorie se v Evrop? i ve sv?t? liší: pozvání od 20-25 let do 64 let v 3-5 letých intervalech jsou obecným pravidlem , jak ukazuje Obrázek 9c-2.

Obrázek 9d-2. Screeningové intervaly a v?kový rozsah žen screenovaných v Evrop? (Tabulka 5 Evropských doporu?ených postup?, Kapitola 2.)

 

Cytologické výsledky

Cytologické výsledky by m?ly obsahovat textovou zprávu, klasifikaci p?evoditelnou do kategorií Bethesda systému (Inadekvátní, s od?vodn?ním; NILM; ASC-US, ASC-H, AGC, LSIL, HSIL, karcinom) a doporu?ení pro další postup.

HPV testy

HPV testy by m?ly být provád?ny v akreditovaných laborato?ích a požadovány cytologickou laborato?í ve vztahu k výsledku cytologického testu i lokálních pravidel t?íd?ní a testu vylé?ení.

HPV výsledky by m?l být zahrnuty v cytologické zpráv?

 

Doporu?ené postupy

Závisí na národních protokolech pro screeningové intervaly, HPV tr?íd?ní a pod.

Rutinní opakování

 • Ženy s negativním výsledkem a negativní screeningovou historií by m?ly být opakovan? zvány po 3 – 5 letech podle národních a regionálních protokol?.

?asné opakování (3, 6 nebo 12 m?síc? podle regionálních nebo národních program?)

 • Inadekvátní testy by m?ly být opakovány za 3 m?síce, protože okamžité opakování by mohlo být nespolehlivé.
 •  První zjišt?ní ASC-US a LSIL má mít opakování za 3 až 6 m?síc? v závislosti depending na regionálních nebo národních protokolech pro kontroly a dostupnosti HPV t?íd?ní
 • Negativní cytologie jako sledování p?edchozího ASC-US nebo LSIL , která byla ?ízena cytologickým dohledem.
 • Ošet?ení CIN: trvání následného sleedování závisí na regionálních nebo národních protokolech a dostupnosti HPV testu vylé?ení.
 • Pozitivní HPV s negativní cytologií v závislosti na v?ku, screeningové historii a regionálních a lokálních protokolech.
Obrázek 9d-3. Protokoly pro následné sledování se stanoví podle regionálních nebo národních pravidel (Tabulka A3 z Dodatku 1 z Evropských doporu?ených postup?)

 

Doporu?ení pro kolposkopii

 • HSIL, ASC-H, AGC, AIS nebo karcinom u asymptomatických žen.
 • LSIL (poprvé nebo podruhé zjišt?né – v závislosti na regionálních nebo národních protokolech)
 • ASC-US / HPV-pozitivní
 • Negativní cytologie / HPV-pozitivní (první nebo druhé zjišt?ní v závislosti na regionálních nebo národních protokolech a v?ku pacientky)

 

Doporu?ení pro objednání na gynekologii

 • Symptomy, které mohou mít vztah k invazivnímu karcinomu (nap?. postkoitální krvácení, postmenopauzální krvácení) nezávisle na výsledku cytologického testu
 • Abnormální cytologické výsledky ukazující na možnost cervikálního karcinomu u symptomatických žen
 • Cytologické zm?ny ukazující na možnost noncervikální neoplázie 
Obrázek 9d-4. Protokoly pro objednání odpovídají regionálním nebo národním požadavk?m (Tabulka A4 v dodatku 1 Evropských doporu?ených postup?)

 

Upomínky pro ženy

 • Upomínky by m?ly být posílány z centrálního registru, laborato?e nebo kolposkopických klinik v závislosti na regionálních nebo národních protokolech a p?ipomínat ženám opakovaný test nebo prohlídku, a zejména by m?ly cílit na skupinu nereagujících.
 • Detaily upomínek a odpov?dí mají být sou?ástí screeningové dokumentace.

 

Regionální a národní variace

 • Doporu?ení pro zvaní, normální opakování, ?asné opakování a kolposkopii sledují obdobné principy, ale liší se v detailech
 • Detaily screeningových interval?, screenované v?kové skupiny, HPV t?íd?ní a další postupy u žen s abnormální cytologií sledují regionální nebo národní protokoly 

 

Evropské doporu?ené postupy pro zajišt?ní kvality screeningu cervikálního karcinomu citované v této kapitole jsou dostupné na: http://screening.iarc.fr/doc/ND7007117ENC_002.pdf

NHS Cervical Screening Programme doporu?ené postupy jsou na: http://www.cancerscreening.nhs.uk/

Americká spole?nost kolposkopie a cervikální patologie je na: www.asccp.org/Portals/9/docs/ASCCP%20Management%20Guidelines_August%202014.pdf