logo efcs bianco

Kritéria adekvátnosti cervikálního cytologického vzorku

This content is also available in: English Italiano Português Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Evropské doporu?ené postupy doporu?ují TBS kritéria jakožto minimum:

 “|Doporu?ení

 • Jako minimum by m?la být užívána TBS kritéria pro konven?ní nát?ry a LBC; pokud je vzorek zhodnocen jako inadekvátní, m?l by být uveden d?vod na pr?vodce.  
 • Ženy s nedostate?ným st?rem by m?ly být pozvány na opakovaný odb?r a  tato skute?nost zaznamenána. Pokud nedojde k opakovanému odb?ru, m?la by žena být znovu oslovena.
 • Doklad o odb?ru transforma?ní zóny by m?l být zaznamenán , i když to samo o  sob? není požadavkem adekvátnosti vzorku.” www.screening.iarc.fr/doc/ND7007ENC_002.pdf (Chapter 3.5 p 87-88)

 

Kritéria adekvátnosti v Bethesda systému

Vzorek je dostate?ný pro hodnocení, pokud má vše následující (Nayar & Solomon 2004):

 • Odpovídající zna?ení a identifika?ní informaci.
 • Pr?vodku s úplnými klinickými informacemi
 • “Odpovídající po?et” dob?e zachovalých p?ehledných dlaždicových epitelií
 • “Odpovídající reprezentace” transforma?ní zóny (TZ: endocervikální bu?ky nebo dlaždicov? metaplastické bu?ky)
 • M?lo by být zmín?no, jestliže:
  • nejsou bunky reprezentující TZ
  • nát?r je ?áste?n? zast?en krví nebo zán?tem

Vzorek je považován za nedostate?ný z následujích d?vod?

 • Klinik zmi?uje, že cervix nebyl dob?e p?ehledný
 • Konven?ní nát?r je rozbit bez možnosti rekontrukce
 • Je obava, že vzorek nemá dostate?nou bun??nost a zachovalé dlaždicové epitelie v nát?ru (mén? než 8,000 až 12,000 dob?e zachovalých a p?ehledných  dlaždicových bun?k v konven?níím nát?ru nebo 5,000 na LBC preparátu)
 • Krev, zán?tlivé bu?ky, lubrikanty, trsy bun?k, vysýchavé artefakty nebo špatná fixace brání p?esnému hodnocení vzorku. 

 

D?kazy odb?ru transforma?ní zóny

 • Odb?r TZ není podmínkou adekvátnosti v TBS, doporu?ených postupech EU nebo UK systému (ABC3: Smith 2013) protože longitudinální studie nepotvrzují, že by vzorky bez odb?ru TZ m?ly zvýšené riziko HSIL nebo karcinomu (Mitchell & Medley 1991; Siebers et al. 2003). 
 • Odb?r TZ je v nálezu zmín?n, protože m?že být využit k auditu odb?rové techniky. (Narine & Young 2007; Faraker & Greenfield 2013).

Vzorky p?ekryté krví, zán?tem nebo vyschlé

 • TBS považuje konven?ní nát?r za inadekvátní pokud je zast?eno více než 75% krví, exudátem, nebo vysýchavými artefakty, ale p?ipouští poznámku o kvalit?, je-li mén? než 75% zast?eno. 
 • TBS 2004 zrušila p?edchozí kategorii ‘uspokojivý, ale limitovaný…’ a liquid-based cytologie prakticky vylu?uje v?tšinu p?ípad? této kategorie – jedinou p?í?inou nedostate?nosti tak z?stává nízká celularita (Siebers et al. 2012).  

 

Nízká celularita jako kritérium neadekvátnosti

Metody hodnocení celularity

 • TBS 2004 poskytla referen?ní obrazy konven?ních nát?r? známé celularity (Nayar & Solomon 2004), které se ukázaly spolehliv?jší, než p?edchozí doporu?ení, že adekvátní nát?r by m?l pokrývat minimáln? 10% skla (Sheffield et al. 2003). 
 • Stanovení adekvátnosti má vysokou variabilitu mezi hodnotiteli (Castle et al. 2011).

Stanovení bun??nosti je snazší na preparátech LBC,  které jsou stejnom?rn? bun??né, bu? srovnáním s referen?ními obrazy nebo po?ítánímzachovalých dlaždicových epitelií v definovaném po?tu zorných polí ve velkém (40x) nebo malém (10x) zv?tšení. 

Po?et bun?k v poli velkého zv?tšení (40x) a ekvivalent celkové bun??nosti LBC preparátu

3.8 bun?k v poli velkého zv?tšení = 5000 bun?k v ThinPrep

9.0 bun?k v poli velkého zv?tšení = 5000 bun?k v SurePath

10 bun?k v poli velkého zv?tšení = 13,000 bun?k v ThinPrep

 

Siebers et al. zjistili, že pro ur?ení bun??nosti  ThinPrep preparát? pod 20,000 (ekvivalent k ‘uspokojivý, ale limitovaný) je nejspolehliv?jší objektiv 10x s po?ítáním p?ti horizontálních a p?ti vertikálních polí s korek?ním faktorem x1.4 k úprav? podhodnocení bun??nosti.  

Obrázek 9a.1 Metody hodnocení celularity (Obrázek 1 z Siebers et al. 2013)

 

Doklady pro to, že 8,000 až 12,000 nebo 5,000 bun?k p?edstavuje p?ijatelné minimum

 • Existuje málo d?kaz? pro platnost kritérií adekvátnosti u konven?ních nát?r?, která jsou považována za subjektivní. Hodnocení inadekvátních nát?r? jako negativních je rozpoznaným možným zdrojem falešné negativity. (Demay 1996).
 • Celularita je prokázaným faktorem ovliv?ujícím prav d?podobnost abnormálních bun?k v LBC preparátu. (Bolick et al. 2002; Studeman et al. 2003).  To je d?kaz pro autory TBS považující 5,000 bun?k za nedostate?né a mezi 5,000 a 20,000 jako ‘šedou zónu’ vyžadující poznámku v nálezu (Nayar & Solomon 2004).

Kritéria Bethesda systému for adekvátnost vzorku podporovaná Evropskými doporu?enými postupy jakožto minimální požadavek

 • Konven?ní nát?ry vyžadují celularitu minimáln? 8,000 až 12,000 bun?k
 • LBC  5,000 bun?k (‘šedá zóna’  5,000 až 20,000 bun?k m?že vyžadovat poznámku v nálezu)
 • Konven?ní nát?r je nedostate?ný, pokud je  >75% p?ekryto krví, zán?tem, nebo vysýchavými artefakty
 • Odb?r bun?k TZ se sice zaznamenává, není však kritériem adekvátnosti.

 

Variace v kritériích adekvátnosti v organizovaných screeningových programech

TBS jsou doporu?ovány jakožto minimum v EU postupech (Arbyn et al. 2008) s odchylkami pro Spojené království (UK), kde

 • Laborato? (spíše než odb?ratel vzorku) rozhoduje, zda je t?eba opakovat odb?r.
 • Údaje o celularit?, p?ítomnosti nebo absenci bun?k TZ nebo p?ekrytí zán?tem se v nálezech neudávají.
 • 3-5 letý screening je obvyklejší než ro?ní.

Doporu?ené postupy ve Spojeném království  (ABC2) pro konven?ní cytologii (Johnson & Patnick 2000) stanovily, že

Negativní vzorek

 • pokud je pravideln? rozprost?en na nejmén? t?etin? podložního skla
 • P?ítomnost krve a polynukleár? ve velkém množství nemusí nutn? znamenat neadekvátní nát?r, pokud je materiál dob?e rozprost?en a epitelie mohou být hodnoceny. 

“Nát?r m?že být hodnocen jako nedostate?ný

 • pokud celularita je zhodnocena jako nedostate?ná p?i zvíážení v?ku a hormonálního stavu ženy
 • pokud sestává z izolovaných superficiálních skvamózních bun?k ukazujících spíše na vaginální spíše než cervikální p?vod;
 • je-li chybn? fixován, vyschlý do té míry, že hodnocení není možné;
 • je-li nát?r tak tlustý, nebo natolik p?ekryt krví, menstrua?ním detritem, polymorfonukleáry, bakteriemi  nebo spermatozoy tak ,že epitelie nemohou být vyhodnoceny
 • pokud sestává celý z endocervikálních bun?k, jestliže nebylo zám?rem odebrat pouze  endocervikální sliznici. 

 

Britská  doporu?ená kritéria adekvátnosti LBC preparát?

Doporu?ení pro LBC vzorky v  UK byla recentn? publikována jakožto výsledek Health Technology Assessment (Kitchener 2015 abstrakt je dostupný na: http://www.journalslibrary.nihr.ac.uk/hta/volume-19/issue-22#abstract.    Minimum 5000 bun?k na ThinPrep je v souladu s doporu?eními EU zatímco 15,000 pro SurePath je v souladu se zkušenosí v Anglii vysv?tlenou v ABC3 (Smith 2012) a diskutováno Duvallem (2013). ABC3 doporu?ený postup je následující (Smith 2012):

 •  “Ve Spojeném království byl p?ijat po?et 15 000 bun?k jakonorma odpovídajícího vzorku LBC v n?klterých laborato?ích v závislosti na výrobci a zkušenosti v  LBC pilotních místech”.
 • V rámci t?chto doporu?erených postup? [ABC3], je odpovídající liquid-based vzorek definován jako takový, který obsahuje minimální množství dlaždicových  bun?k  pro zajišt?ní detekce dlaždicové abnormality ekvivalentní té v konven?ních nát?rech.  
 • Pokles pr?m?rného po?tu neadekvátních vzork? v Anglii v celkovém hodnocení z 9.3% na 2.4% mezi lety 2003-04 a 2013-14 je podpo?en zachováním procentuálního zastoupení high-grade dyskaryózy v adekvátních vzorcích. 

Pr?m?rné celkové po?ty v Anglii

(LBC celonárodn? zavedena mezi lety 2003 a 2008)

Rok                                      Inadekvátní                  High-grade dyskaryóza
(1 Apr – 31 Mar)                                            

2003-04                                          9.3%                                        1.1%

2013-14                                          2.4%                                        1.2%