logo efcs bianco

Detekce časných okultních karcinomů

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Detekce ?asných okulních invazivních karcinom? u asymptomatických žen m?že zvýšit incidenci karcinom? v ?asné fázi organizovaného screeningu.

Audit 382 karcinom? od 1985 do1996 v Southamptonu, v pr?b?hu zavedení organizovaného screeningu na pozadí oportunního screeningu s chabou kontrolou kvality prokázal trend od symptomatických ke screeningem zjišt?ným karcinom?m spolu s nár?stem incidence v pr?b?hu prvního období (Obrázek 5.7).

Screeningem zjišt?né karcinomy byly nej?ast?ji diagnostikovány ve stadiu IA nebo IB (83% v porovnání s 37%; Herbert et al. 2009). Podobný audit v pr?b?hu let 1999-2007 kdy organizovaný screening byl zaveden již deset let prokázal, že s výjimkou jediného ze 65 zjišt?ných karcinom? byly všechny odhaleny ve stadiu IA nebo IB1 (98%) v porovnání s 28% z 68 symptomatických karcinom?. (Herbert et al. 2010).

Screeningem zjišt?né karcinomy

  • Screeningem zjišt?né karcinomy mohou zvýšit v ?asných obdobích screeningu incidenci
  • Screeningem zjišt?né karcinomy jsou obvykle diagnostikovány ve stádiu IA nebo IB1
Obrázek 5.7. Trend od symptomatických ke screeningem odhaleným karcinom?m v Southamptonu (Obrázek 1 z Herbert et al. 2009)

Záv?rem: data z dob?e organizovaných program? popisovaných p?ed více než 25 lety stejn? jako sou?asn? organizovaných dokládají, že v hodnocení ú?innosti screeningového programu je t?eba p?i hodnocení incidence and mortality vzít v úvahu ?adu faktor?.