logo efcs bianco

Kolposkopické nálezy diskutované na MDT konferenci

This content is also available in: English Português Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

V metaanalýze (Mitchell et al. 1998) byla kolposkopie vysoce citlivá (96% vážený pr?m?r) v diagnóze normálního versus abnormálního cervixu a 85% pro normální/LSIL versus high-grade CIN. Specificita byla nižší (48% a 69%). 

Vzhledem ke své vysoké sensitivit? zvyšuje kolposkopie ú?inn? specificitu HPV+ nebo ASC-US+ výsledk?. 

Kolposkopie je mén? citlivá v detekci AIS/CGIN a okultního adenokarcinomu (Jordan et al. 2008; Talaat et al. 2012).. 

Léze vysoko v cervixu, zejména u starších žen jsou obtížn? detekovatelné, protože skvamokolumnární junkce ustupuje do cervikálního kanálu.

Nízká PPV (ale vysoká citlivost) HPV testování jakožto testu vylé?ení po ošet?ení of high-grade CIN je postupem po kolposkopii u žen s relativn? vysokým rizikem karcinomu, když malá ložiska perzistující CIN nemusí být na povrchu hrrdla z?ejmá. 

Praktické dopady kolposkopických nález? p?i MDT konferenci

  • Negativní kolposkopický nález v p?ítomnosti HSIL nebo AIS m?že vést k ošet?ení po revizi a potvrzení cytologického nálezu
  • Prahy pro ošet?ení (CIN1 a CIN2) by m?ly vzít v úvahu perzistenci, HPV typ a histologický nález
  • P?esnost kolposkopického nálezu HSIL by m?la být p?ijímána v kontextu reprezentativnosti a interpretace minibiopsie a excize kli?kou (LLETZ)