logo efcs bianco

Zpracování vzorků v laboratoři

This content is also available in: English Português Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Zdroje chyb

Postupy pro zpracování cervikálních vzork? jsou popsány jinde. V d?sledku chybného zpracování m?že vzniknout mnoho diagnostických omyl?:

Administrativní postupy p?íjmu vzork?

 • Nesoulad mezi informacemi na žádance a vzorku.
 • Špatn? zapsané jméno nebo datum narození znemož?ující p?ístup ke screeningové historii.

 

Barvicí postupy

 • Špatná kvalita barvení a fixace jsou nejpravd?podobn?jší chyby v nálezech konven?ních cervikálních nát?r?. 
 • Bun??ná morfologie m?že být narušena nebo zast?ena vysýchavými artefakty vzhledu kuk?i?ných lupínk?, pokud dojde k prodlev? mezi aplikací montovacího média na preparátech vyjmutých z xylénu.
 • Použití expirovaných chemikálií povede k bledému zbarvení jader a ztrát? nukleocytoplazmatického kontrastu.
 • Regresivní Papanicoloauovo barvení je rizikov?jší než progresivní z hlediska hypochromního barvení vedoucí k ‘bledé dyskaryóze’.
 • Pokud kyselost vody a její užití nejsou ?ádn? kontrolovány, jaderná kontura a struktura chromatinu nebudou dob?e vykresleny. 

 

Metody pro QA a QC zpracování vzorku

 • Vedoucí laborato?e by m?l pravideln? kontrolovat p?esnost zadávání údaj? do po?íta?e (QC).
 • Administrativní pracovníci laborato?e zadávající údaje do po?íta?e musí dodržovat Standardní opera?ní postupy (SOP) (QC).
 • Zp?tná informace odb?ratel?m vzork? týkající se (i) zjevn? nesprávných nebo ne?itelných klinických dat, (ii) neshod mezi vzorkem a pr?vodkou (iii) chybn? nat?eným a fixovaným konven?ním nát?rem. (QC).
 • Kde to je možné, zavád?t ?árové kódy a automatizované zna?ení pr?vodek a preparát?. (QC).
 • Zavést standardní opera?ní postupy (SOP) barvení a zajistit jejich p?esné dodržování. (QC).
 • Zaznamenávat vým?ny a dopl?ování barev. (QC).
 • Zvolit krycí materiál, který pokryje maximum bu?n?ného vzorku na podložním skle. (QC).
 • Vedoucí cytotechnolog by m?l denn? kontrolovat náhodným výb?rem kvalitu barvení z hlediska intensity, nukleocytoplazmatického kontrastu, odvodn?ní a jasnosti montovacího média (QC).
 • Ú?ast v regionálních nebo národních technických EQA systémech (QA).
 • Laboratorní akreditace je nástrojem k zajišt?ní národních standard?. (QA)

QC a QA zpracování cytologických vzork?

 • Zam?stnanci všech kategorií musí mít p?ístup k národním a Evropským doporu?eným postup?m.
 • SOP jsou závazné pro všechny fáze procesu
 • Pravidelné kontroly a dozor nad všemi postupy
 • Komunikace s odb?rateli vzork? z hlediska klinických dat, p?ípravy nát?r? a fixace, informace o výsledcích cytologie
 • Ú?ast v regionálních technických systémech EQA
 • Soulad s národními Laboratorními akredita?ními standardy
 • Zam?stnanci všech kategorií si musí být v?domi d?ležitosti jimi zajiš?ovaných krok? ve vztahu k p?esnosti výsledku.