logo efcs bianco

Funkce hrdla

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

D?ložní hrdlo p?edstavuje fyzickou bariéru mezi zevním prost?edím vaginy a d?lohou. Bu?ky endocervikálního kanálu produkují jak kyselý tak neutrální hlen, který obsahuje elektrolyty zvlášt? natrium chlorid a jednoduché cukry (glykogen) v koloidním roztoku. a jeho složení se m?ní v pr?b?hu menstrua?ního cyklu. Hlen je secernován jak apokrinním, tak merokrinním zp?sobem. Cervikální hlen je vodnatá tekutina, jejíž složení je m?nlivé podle stádia menstrua?ního cyklu. Obsahuje elektrolity, Obsahuje rovn?ž albumin, globuliny a enzymy. V hlenu se ?asto najdou odloupané epitelie a neutrofilní granulocyty. Cervikální hlen hraje významnou roli v transportu spermií. Uprost?ed menstrua?ního cyklu, v období ovulace, je hlen složen z jemné vláknité sít? usnad?ující pr?nik spermií. V té dob? je možno demonstrovat v rozt?ru na podložním skle mikroskopicky tzv. kapra?ovité formace (ferning).V luteální fázi menstrua?ního cyklu (nebo p?i užívání kontraceptiv) je hlen siln?ji viskózní a brání pr?niku spermií. Zahoustlý hlen n?kdy rovn?ž stagnuje ve žlázkách a vede k tvorb? reten?ních cyst (ovula Nabothi).

Hlen vytvá?í v hrdle zátku, která brání patogen?m/ objekt?m z vaginální klenby v pr?niku do d?lohy. Imunoglobuliny, enzymy, leukocyty a exfoliované dlaždicové epitelie mohou tvo?it sou?ást této hlenové zátky a zvyšovat její baktericidní schopnosti.

Konzistenci hlenové zátky ovliv?ují hormony. V dob? ovulace hlen ?ídne v jemnou bezbun??nou sí? vláken usnad?ujících pr?nik spermií z pochvy do d?lohy a vejcovod?, kde dochází k oplození. V t?hotenství je hlenová zátka hustá a chrání vyvíjející se plod v d?loze.

D?loha a hrdlo jsou ohebné struktury obsahující mimo svalových i elastická vlákna. To je jevíce z?ejmé v pr?b?hu porodu, kdy se hrdlo musí roztáhnout na pr?m?r p?ibližn? deseti centimetr? a umožnit pr?chod plodu do poševního kanálu.

Pokud nedojde k oplození; myometrium hrdla se rozši?uje p?i menses (odlu?ování endometria). Tato dilatace je p?í?inou dyskomfortu známého jako menstrua?ní bolest. Uvedené fyziologické vlastnosti cervixu jsou ?ízeny hormony estrogenem a progesteronem.

 

Obrázek 2.1. Histologický ?ez hrdlem s jednotlivými anatomickými oddíly.(http://www.iupui.edu/~anatd502/Labs.f04/female%20reproduction%20lab/s81.f.jpg)

 

Hrdlo je kryto dv?ma typy epitelu; vrstvený dlaždicový pokrývá ektocervix a jednovrstevný cylindrický (žlazový) epitel vystýlá endocervix a krypty.

Obrázek 2.2. Schéma d?lohy a hrdla d?ložního s vyzna?enými lokalizacemi r?zných typ? epitel?.