logo efcs bianco

Cylindrický epitel endocervixu

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Epitel vystýlající endocervikální kanál a endocervikální krypty sestává z jedné vrstvy hlenotvorných cylindrických bun?k. Jsou uspo?ádány jako la?ky v plot?. Jádra jsou bazáln? p?i bazální membrán?, ale p?i aktivní hlenové sekreci mohou být vytla?ena sm?rem k lumen.

P?i zán?tu m?že být vyjád?ena deplece hlenu, p?i níž jsou bu?ky nižší a vykazují mitózy (nebo MIB-1 positivitu), aniž by se jednalo o nádor nebo preneoplazii.

 

Obrázek 2.4 Endocervikální epitel

 

Sekre?ní endocervikální bu?ky za?ínají na squamokolumnární junkci a vystýlají endocervix a endocervikální krypty. Jsou to hlenotvorné bu?ky tvo?ící hlenovou zátku, která chrání d?lohu p?ed bakteriální a mykotickou infekcí.

?asinkové bu?ky jsou nej?etn?jší na endometriáln? – endocervikálním spojení. Jejich hlavní funkcí je aktivní p?esun hlenu po sliznici. Nacházejí se i jinde v hrdle jako “tubární” nebo “tuboendometrioidní metaplázie”, obvykle po instrumentálních výkonech, nap?. konizaci.

Rezervní bu?ky jsou malé kubické bu?ky ležící hluboko pod cylindrickými; jsou nápadn?jší p?i metaplázii, protože ta z nich vyr?stá. Rezervní bu?ky se nachází hlavn? v transforma?ní zón? a mohou být znázorn?ny odlišným imunofenotypem od horních cylindrických bun?k.

Endocervical krypty zasahují na 0.5 až 1.0 cm pod epiteliální povrch.