logo efcs bianco

Endoserviksin kolumnar epiteli

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Endoservikal kanal ve endoservikal kriptleri dö?eyen epitel, mukus üreten tek s?ral? kolumnar hücrelerden olu?ur. Bu hücreler uzun ve silindirik olup bahçe çiti ?eklinde dizilmi?tir. Nükleus s?kl?kla bazalda bazal membrana biti?ik yerle?imlidir, ancak  aktif mukus sekresyonu s?ras?nda nükleus yer de?i?tirebilir ve ortaya do?ru itilebilir.

?nflamasyon durumunda mukus azalmas? (deplesyon) olabilir, endoservikal hücreler daha k?sad?r ve neoplazi ve pre-neoplazi olmaks?z?n mitoz (veya MIB-1 pozitifli?i) nadiren görülebilir.

Figür 2.4  Endoservikal epitel

Sekretuvar endoservikal hücreler,  skuamökolumnar bile?keden ba?lar ve endoservikal kanal ile endoservikal kriptleri dö?er. Bunlar, uterusu bakteriyel ve fungal enfeksiyonlara kar?? koruyan mukus t?kac?n? olu?turan, müsin salg?layan hücrelerdir.

Silyal? hücreler endometriyal/endoservikal bile?kede daha fazlad?r. Bunlar?n ana fonksiyonu, mukusu müköz membranlar boyunca aktif olarak ta??makt?r. Genellikle kon biyopsi gibi bir i?lemden sonra, endoserviks içinde herhangi bir  yerde tubal metaplazi veya tubo-endometrioid metaplazi olarak görülebilir.

Metaplastik süreçte belirginle?en rezerv hücreler, kolumnar hücrelerin derininde küçük küboidal hücreler olarak yer al?rlar. Rezerv hücreler yo?un olarak transformasyon zonunda yer al?rlar ve üstünü örten kolumnar hücrelerde farkl? bir immünprofille tan?nabilirler.

Endoservikal kriptler epitel yüzeyinden 0.5-1 cm derinli?e kadar uzan?rlar.