logo efcs bianco

Anormal sitolojinin raporlanmasında kılavuzlar

This content is also available in: English Italiano Português Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Servikal sitoloji ve histolojide görülen skuamöz ve glandüler anormallikler spektrumunun özellikleri tan?mlan?rken di?er bölgelerde ve ülkelerde bildirilen sonuçlarla k?yaslanmaya uygun ve tarama sürecinde yer alan herkes taraf?ndan anla??l?r bir terminoloji kullanmak esast?r.

Dünyan?n büyük bir k?sm?; LSIL’i, HSIL ile kanserden ay?ran ve atipik skuamöz ve glanduler hücreler için benign ve prekanseröz de?i?ikliklerinin kesin ayr?m?n?n yap?lamad??? durumlarda “belirsiz” kategorilerini tan?mlayan Bethesda terminolojisini kullanmaktad?r (Nayar & Solomon 2004).

?ekil 9a-2. Sitolojik anormalliklerin spektrumu (?ekil 1, Herbert 2004)

 

Avrupa k?lavuzlar?, terminolojide de?i?ikliklere izin verir (örn. Displazi-diskaryoz ve  atipik-borderline gibi ) ancak “tüm terminoloji sistemlerinin, TBS taraf?ndan kullan?lan kategorilere dönü?türülebilir olmas? temel prensiptir.

(Herbert ve ark. 2007; Arbyn ve ark. 2008).  Biz burada,  servikal sitolojide tarihsel olarak kullan?lan di?er sistemlerle TBS’i kar??la?t?ran bir Tablo düzenledik..

Denton ve ark. (2008) TBS ile ?ngiltere ve Avustralya sistemleri aras?nda daha ayr?nt?l? bir korelasyon çal??mas? yay?nlam??lar ve ?ngiltere sistemini TBS’e yak?nla?t?rm??lard?r.  

?ekil 9a-3. Servikal sitoloji terminolojisi  için Avrupa önerileri‘nden Tablo 1 ( Herbert ve ark. 2007.)

 

Skuamöz hücreli anormallikler için terminolojik farkl?l?klar a?a??da Tablo 9a-1’de özetlenmi?tir.  Bu bölümün ileriki sat?rlar?nda ‘borderline’ ve ‘atipik’ kategorileri korele edilmi?tir (?ekil 9a-4).

Table 9a-1.Sitoloji terminolojisinde Bethesda ve ?ngiltere sistemleri ile histolojik kategorilerin korelasyonu

Histoloji

CIN1/HPV

CIN2

CIN3

AIS, CGIN or adeno-karsinom

SCC

Histoloji veya sitoloji

Hafif displazi

Orta displazi

?iddetli displazi

CIS

AIS

Kanser

TBS (sitoloji)

LSIL

HSIL

(‘CIN2 lehine’ veya ‘CIN3 lehine’)

AIS veya adeno-karsinom

?nvaziv kanser

?ngiltere sistemi (sitoloji)

Dü?ük-dereceli diskaryoz

Yüksek-dereceli diskaryoz  (Orta veya ?iddetli)

?iddetli ?glandular neoplazi

?iddetli diskaryoz ?invaziv

 

CIN, servikal intraepitelyal neoplazi; AIS, in situ adenokarsinom; CGIN, servikal glandular intraepitelyal neoplazi; SCC, skuamöz hücreli karsinom; CIS, in situ karsinom, TBS, Bethesda sistemi; LSIL, dü?ük-dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon; HSIL, yüksek-dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon

Dü?ük dereceli  ile yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyonun kar??la?t?r?lmas?

  • Bethesda sistemi; ?ekil 9a-2’de temsil edilen, HPV enfeksiyonu de?i?ikliklerinden kansere uzanan tüm spektrum yerine LSIL ile HSIL ve kanser aras?nda kesin bir ayr?m yapar.
  • LSIL ve HSIL olarak, spektrum basitle?tirilmesi gerekçesi, a?a??da aç?klanm??t?r.      

 

LSIL’in gerilemesi

Takip çal??malar?n?n yan? s?ra moleküler analizler, LSIL’in gerileyebilen HPV enfeksiyonu ile ili?kili oldu?unu göstermektedir ve genellikle konakç? genomuna entegre virüs ile de?il, epizomal HPV ile ili?kilidirler.  Bu nedenle hasta yönetiminde LSIL; potansiyel olarak geri dönü?lü ancak HSIL’e ilerleme riski ta??yan bir lezyon olarak de?erlendirilebilir. BSCC s?n?flamas?, geri dönü?lü HPV enfeksiyonunun CIN I’den kesin olarak ay?rt edilemeyece?i konusunda TBS ile uyumludur ve bu iki lezyonun tek bir antite olarak de?erlendirilmesini önerir (Denton ve ark.)

 

HSIL’e ilerleme riski

HSIL, orta ve ?iddetli displazi / diskariyoz’u içeren (histolojide CIN2 ve CIN3’e kar??l?k gelen), invazyon için ta??d??? yüksek risk nedeni ile acil inceleme ve ablasyon ya da eksizyon gerektiren bir durum olarak kabul edilebilir.

Bu nedenle; sitolojik ve histolojik de?i?iklikler CIN1 ve CIN3 aras?nda süreklilik göstermesine ra?men HSIL, daha s?k görülen ve potansiyel olarak geri dönü?lü LSIL’in zemininde ortaya ç?kan görece seyrek bir durum olarak kabul edilmelidir. 

 

CIN2/orta displazi/diskaryoz

Histolojik ve sitolojik de?i?iklikler süreklilik gösterdi?i için, orta displazi (CIN2) bir ara kategoridir, CIN 3’e göre daha fazla gerileme e?ilimi ta??r, bu nedenle a??r displaziden ay?rt edilmelidir ama ilerleme riski ta??d??? göz önünde bulundurulmal?d?r (Castle ve ark. 2009; Holowaty ve ark. 1999).

?ngiliz servikal tarama program?nda, orta ve ?iddetli diskaryoz olgular?n?n takipleri (konvansiyonel ve s?v? bazl? sitoloji ile); HSIL’i CIN2 ve CIN3 lehine; yüksek dereceli diskaryoz’u da kendi içinde orta ve ?iddetli diskaryoz’a ay?rmak isteyenlere destekleyici kan?t sunmaktad?r.

?ekil 9a-4. ?ngiltere’de NHS Servikal Tarama Program? (a) konvansiyonel sitoloji ve (b) s?v? bazl? sitoloji takipleri ile Diskaryoz derecesi aras?ndaki korelasyon (?ekil 1,Blanks & Kelly, 2010).