logo efcs bianco

Kalite kontrolünün taramanın etkisi üzerine önemi

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

?ngiltedeki duruma yak?ndan bak?nca, di?er ülkeleri de ilgilendirebilecek ek bir risk faktörü belirginle?iyor. ?nsidans, mortalite ve insitu karsinom oranlar?nda art?? gözlenen 35 ya? alt? kad?nlar; 1980’lerde taraman?n kapsam?n?n tamam? (25-64 ya?) %12 civar?nda tahmin edilirken (Quinn ve ark. 1999), Pap yaymalar?n %65’inin al?nd??? kad?nlard? (Brindle 1977).

Albrow ve ark. (2012), ?ngiltere’de servikal taraman?n tarihçesini anlatan bir çal??mada, 1970 ve 1980’lerde tarama program?n?n zay?f kalite kontrolü ile ‘disorganize’ oldu?una i?aret etmektedir ve 1988’de yap?land?r?lan yeni USS (Ulusal Sa?l?k Sistemi-NHS) Servikal Tarama Program?nda (NHSCSP) kalite kontrolünün büyük ölçüde geli?mesine öncülük eden birçok ‘tarama hatalar?’n? tan?mlam??lard?r.

Ayn? dönemde A.B.D’de de benzer bir durum ortaya ç?km?? olup Wall Street Journal’da yay?nlanan makalelerin dikkatleri çekmesi üzerine kalite kontrolünde ve laboratuvarlar?n düzenlenmelerinde  olumlu geli?meler ya?anm??t?r (Bogdanich 1987).

Örne?in al?nmas?ndan, sitolojinin taranmas? ve raporlanmas?na, sitolojik anomalili kad?nlar?n takibi, kolposkopinin uygulanmas?, yüksek dereceli epitelyal anomalilerin tedavisi ve tedavi takibine kadar, tarama programlar?n?n tüm yönlerinin kalite kontrolü gereklidir (Arbyn ve ark.2010)

Hastal???n riski artarken, servikal kanser s?kl???n?n kontrolünde kalite kontrolünün önemi

  • c?ngiltere’de kanser ve CIN3 oranlar?n?n artt??? ya? gruplar?nda 1980’lerde  taraman?n kapsama alan? en yüksek oranda idi.
  • Tarama hatalar?n?n yay?nlanmas? ve bas?ndaki ilgi, Amerika ve ?ngiltere’de kalite kontrolünün geli?mesine neden oldu.

Quality control of all aspects of the screening programme is required, from taking the samples, screening and reporting the cytology, following up women with cytological abnormalities, and carrying out colposcopy, treatment of high-grade abnormalities and follow up after treatment (Arbyn et al. 2010).