logo efcs bianco

10. Servikal sitolojide tuzaklar

This content is also available in: English Italiano Português Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Yüksek dereceli intraepitelyal lezyonlar?n klasik sitolojik görüntüleri ile rutin uygulamada çok s?k kar??la??lmaz ve tan? hatalar?na yol açabilecek çok say?da taklitçi benign ve neoplastik de?i?iklikler vard?r. Servikal sitolojideki tuzaklar 3 kategoriye ayr?labilir:

 • Potansiyel yanl?? negatifler
 • Potansiyel yanl?? pozitifler
 • Gereksiz atipik/borderline tan?lar
  Bu bölümün amac?, bilindi?inde kaç?n?labilecek, potansiyel sorunlara yol açan de?i?iklikler hakk?nda taray?c?lar?n ve patologlar?n fark?ndal???n? yükseltmektir.
 • Bu bölüm,  iki spesifik probleme ili?kin alt ba?l?klara;  tan?mlamalar, çizimler ve taranm?? örneklerle ba?lant? kuracak ve tuzaklardan nas?l kaç?n?laca??ndan bahsedecektir.
 • Normal sitolojinin tipik özellikleri, reaktif de?i?iklikler, LSIL, HSIL, glandüler anormallikler ve kanser; Bölüm 9’da-Servikal sitopatolojide anlat?lm??t?r.
 • Ayr?ca bu bölüm,  yenilenen ?ngiltere terminolojisinin bas?m?ndan once (Denton ve ark. 2008) gerçekle?en BSCC terminoloji konferans?nda sunulan 15 zor olgudan olu?an slayt seminerine de link vermektedir. Kat?l?mc?lar kendi tan?lar?n? koydu?unda kesinle?mi? tan?ya ve kat?l?mc?lar taraf?ndan verilen yan?tlara yönlendirileceklerdir.

Diskaryoz

‘Diskaryoz’ terimi ?ngiltere sisteminde kullan?lmaktad?r çünkü bu terim her derecedeki SIL veya CIN’da görülen nükleer anormalli?i vurgulamaktad?r. (Denton ve ark. 2008). Potansiyel yanl?? negatif örneklerin hepsinde belirgin olmal? ve potansiyel yanl?? pozitif örneklerde bulunmamal?d?r. 

Diskaryoz’un özellikleri

 • Nükleus içinde, düzensiz olarak da??lm?? anormal kromatin paterni (‘düzensiz bir ?ekilde düzensiz’)
 • Kromatin paterni  ince kumlu ya da noktasaldan, ‘kaba ve koyu hiperkromatik’e de?i?kenlik gösterir.
 • Mitoz genellikle yoktur veya belirsizdir.
 • Nükleer membran ç?k?nt?l? veya çentikli ?ekilde düzensizdir.
 • Diskaryoz her derecedeki SIL veya CIN’da görülür.