logo efcs bianco

12. Multi-disipliner (çok disiplinli) bir(yapılanma)’da sitoloji

This content is also available in: English Português Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Çok disiplinli tak?m?n rolü ve yap?lanmas?

Primer test (sitoloji, HPV, kolposkopi,VIA) ba?ar?yla uygulanm?? olsa da servikal kanser taramas?n?n etkinli?i a?a??dakilere ba?l?d?r:

  1. Prekanseröz lezyonlar?, invaziv lezyona (CIN2, CIN3, AIS, gizli kanser) dönü?meden tespit etmek
  2. ?lerleme riski olan ancak olas? gerileyebilen lezyonlar?n (CIN1, HPV-pozitif)  yönetimine karar vermek
  3. Risk alt?nda olmayan ya da minimal riski bulunan ( CIN’i olmayan, HPV-negatif, kolposkopi negatif) kad?nlar?n taramaya güvenle geri dönü?ünü sa?lamak

Kolposkopi; bu karar? vermek,  tedavi ?eklini belirlemek ve uygulamak için anahtar yöntemdir.

  • Kolposkopide kad?n?n varl???, primer testin duyarl?l???na ba?l?d?r; çünkü di?er tüm kad?nlar rutin taramaya geri döndürülecek ya da takip s?ras?nda izleri kaybedilecektir
  • Etkin bir tedaviye karar vermek, hastay? takip eden jinekolo?un mevcut tüm parametreleri de?erlendirmesine ba?l?d?r
  • Jinekolog, prekanseröz lezyonlar? tespit etmek, invazyon riskinin derecesinde kesin fikir sahibi olmak ve tedavide ba?ar?l? olmak için; sitoloji, HPV ve ‘punch’ biyopsinin  tan? do?ruluklar?n? göz önünde bulundurmal?d?r.

 

  • Multi-disipliner tak?m (MDT) toplant?s? (KONSEY) tüm parametrelerin gözden geçirilerek ve tart???larak karar verilmesini sa?lar.
  • Multidisipliner tak?m?n her üyesi, birbirlerinin de?erlendirmelerinin s?n?rlar?n? ne kadar iyi bilirlerse; hasta için daha güvenilir bir süreç olaca??n? bilirler.

 

 

 

Konsey toplant?lar?n?n yap?s?

Konsey toplant?lar? iki ?ekilde gerçekle?ir; bu bölümde tart??aca??m?z, konsey toplant?lar?n?n iki ?eklinden ilki olan ‘ana forum’dur. Bu model, merkezin büyüklü?üne ba?l? olarak; 1-2 haftada bir, en az bir kolposkopist, sitoteknolog sitopatolog ve patolo?un biraraya gelerek; non-invaziv vakalarla ilgili uyumsuzluklar? ve di?er tüm problemleri tart??malar? ?eklindedir. Di?er uygulama, jinekolojik onkoloji toplant?s? olup; patolog, jinekolog, onkolog ve radyologlar biraraya gelerek, çok daha seyrek görülen invaziv kanserleri de tart???rlar.