logo efcs bianco

Potansiyel yanlış negatifler

This content is also available in: English Italiano Português Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Ço?u; asl?nda iyi bilinen, e?er sitologlar?n a?inal??? varsa kaç?r?lmayacak HSIL tipleridir.

Küçük hücreli diskaryoz Asl?nda bu tipik bir insitu karsinomdur ancak hücreler aldat?c? biçimde küçük ve nötrofilden biraz daha büyük olabilirler. Nükleer kromatin paternine dikkat edilmesiyle bu tip HSIL, çok az say?daki hücre ile bile tan?nabilir; t?pk? a?a??daki  preparattaki tek, atipik hücrede oldu?u gibi.

?ekil 10.1 (a) Küçük hücreli HSIL
?ekil 10.1 (b) ?zole anormal hücre 

 

Soluk diskaryoz HSIL genellikle hiperkromaziyle karakterize olmakla beraber; immatür skuamöz metaplaziden ya da hücreler büyükse,  endoservikal hücrelerden ayr?m?n? zorla?t?racak derecede nükleus soluk olabilir.  

?ekil 10.2 (a) Soluk hücreli HSIL (CIN2)
?ekil 10.2 (b) Büyük, soluk hücreli HSIL (CIN3)

 

Servikal sitolojide tuzak olarak; küçük ve soluk hücreli HSIL Smith & Turnbull (1997) taraf?ndan detayl? olarak tan?mlanm?? ve gösterilmi?tir.

Hiperkromatik kalabal?k hücre gruplar?

HSIL’e ait mikrobiyopsiler veya hiperkromatik kalabal?k hücre gruplar? ve hatta kanser ilk taramada gözden kaçabilir ya da tekrar de?erlendirmede yanl?? yorumlanabilir. Bu  hücreler;  endometrial hücreleri, alt uterin segmentten hücre tabakalar?n? ya da reaktif de?i?iklikler göstern endoservikal hücre kümelerini taklit edebilirler.

?ekil 10.3 (a-c) Hiperkromatik kalabal?k hücre gruplar?

?ekil 10.3. a)
?ekil 10.3.b)
?ekil 10.3.c)

 

HSIL’e ait bu hiperkromatik kalabal?k hücre grubu örneklerinin hepsinin CIN3 oldu?u kan?tlanm??t?r. Bkz., baz?lar? BSCC terminoloji anketi ile Denton ve ark.’n?n 2008’deki direkt linklerinde görülebilir.

‘Enflamatuar yaymalar’

HSIL ve hatta kanserin non-spesifik inflamasyon olarak yanl?? yorumlanmas? geçmi?te yanl?? tan? tehlikesi idi. Büyük büyütmede hücresel detay?n dikkatli incelenmesi,  bu tuzaktan kaç?nmay? sa?layacakt?r.

?ekil 10.4 HSIL+ ?iddetli inflamasyon

 

Yanl?? negatif raporlamaya yol açan sitolojik de?i?iklikler

E?er hücreler küçük, soluk ve say?ca az ise (Mitchell & Medley 1995; Demay 1996) ve e?er ‘mikrobiyopsiler’ ilk taramada gözden kaçm??sa (Robertson &Woodend 1993; Demay 2000) konvansiyel yaymalarda yanl?? negatif rapor riski oldu?u gösterilmi?tir.  Benzer bulgular, ThinPrep s?v? bazl? sitolojisi için de bildirilmi?tir (Leung ve ark., 2008).

SurePath kullan?ld???nda;  mikrobiyopsiler/hiperkromatik kalabal?k hücre gruplar? ve anormal hücrelerin az olmas?, yanl?? negatif ile potansiyel yanl?? negatif sitolojinin en s?k nedenleri olarak bulunmu?tur (Gupta ve ark. 2013).