logo efcs bianco

3. Servikal kanser epidemiyolojisi ve etyolojisi

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Epidemiyoloji 

Dünya Sa?l?k Örgütü (DSÖ 2012)’nün Kanser Ara?t?rmalar? Uluslararas? Ajans? (IARC) taraf?ndan 2012’de yay?nlanan GLOBOSCAN verilerine göre uterin serviks kanserleri, dünya genelinde kad?nlarda görülen en s?k kanser s?ralamas?nda üçüncü, kanser ölümlerinde ise dördüncü s?radad?r (Figür 3.1). Morbidite (hastal?kl? kad?nlar) ve mortalitenin (hastal?ktan ölen kad?nlar) ço?u, sosyoekonomik düzeyi dü?ük, yap?land?r?lm?? sa?l?k sistemi olmayan ve organize servikal kanser tarama programlar? olmayan ülklerde görülür. DSÖ’e gore olgular?n %70’? dü?ük-orta geliri olan ülkelerdedir. 2012 y?l?nda dünya genelinde 528 000 yeni servikal kanser olgusu ve 266 00 ölüm olu?mu?tur (DSÖ 2012). Ortalama ?ekilleri, insidans ve mortalitede Avrupa içinde ve dünya genelinde yayg?n de?i?kenlik sergilemi?tir.

The average figures represent a wide variation in incidence and mortality worldwide and within Europe (Figure 3.1 and Ferlay et al. 2013).  

Avrupa’da insidans ve mortalite oranlar?nda de?i?kenlik

  • Ortalama ya?la standardize edilmi? insidans ve mortalite oranlar?: 100 000 kad?nda s?ras?yla 13.4 ve 4.9’dur.
  • Bu istatistik de?erler, Romanya’da s?ras?yla 34.9 ile14.2, ?sviçre’de 4.2 ile 1.6’d?r.
Figür 3.1. Dünya genelinde 2012’de kanser insidans? ve mortalitesi [DSÖ] 
Figür 3.2. Avrupa genelinde insidans ve mortalite (EUCAN)