logo efcs bianco

7. Servikal kanser taramalarında HPV testlerinin kullanılması

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Servikal kanser taramalar?n? etkileyen geli?meler

Yak?n zamana kadar eksfolyatif sitoloji, servikal kanser taramas?n?n temelini olu?turmu? ve etkin bir tarama yöntemi için y?llar öncesinden tan?mlanm?? kriterleri büyük ölçüde yerine getirmi?tir. PAP Testin ba?ar?s? son 50 y?lda birçok ülkede gösterilmi?tir; ancak a?? dahil HPV teknolojisindeki son geli?meler, servikal kanser taramas?n? etkilemi?tir.

  • Servikal kanser ve onun öncü lezyonlar?n?n ana etyolojik ajan? olarak yüksek-risk(hr) HPV türlerinin ke?fi
  • HPV’nin en s?k görülen onkojenik tiplerine kar?? a??lar?n geli?tirilmesi 

A??lama oran?n?n  yüksek  oldu?u ülkelerde, HPV-ili?kili prekanseröz lezyonlar?n  ve kanserin insidans?n?n azalmas? beklenmektedir. Baz? ülkelerde ilk basamakta uygulanan-primer HPV testinin, sitoloji ile e?-zamanl? testin (co-test) ya da sitoloji olmadan tek ba??na uygulanmas?n?n tan?t?m?; sitolojinin rolünün önümüzdeki y?llarda de?i?ebilece?inin bir göstergesi olabilir. Buna ra?men birçok ülkede ve merkezde konvansiyonel PapTest primer sitolojik tarama olarak güvenle uygulanmaktad?r.

  • Birçok ülkede sitolojik tarama, primer tarama testidir.
  • Sitolojik taraman?n ilkeleri, HPV testi ve a??lama ile aras?ndaki etkile?imden sonra da temelde de?i?memi?tir.  
  • Servikal sitolojinin do?rulu?unun önemi, sitoloji triaj?’n?n gerekti?i HPV-pozitif örneklerde artacakt?r.

Servikal sitoloji altta yatan dokuya zarar vermeden, serviksde en çok prekanseröz lezyonun geli?ti?i transformasyon zon’unun (TZ) örneklenmesini sa?lar. E?er örnekleme s?v?–bazl? sitoloji olarak al?n?rsa, HPV testi ve di?er moleküler testlerin uygulanmas?na da olanak sa?lan?r.  HPV testi, genellikle atipik veya s?n?rda olan sitolojilerde refleks test olarak ve yüksek-dereceli, kanser öncüsü olan lezyonlar?n tedavi sonras? iyile?me safhas?nda izleme amaçl? (test of cure) kullan?l?r.

Sitolojik tan?lar kolposkopik ‘punch’ biyopsileriyle desteklenebilmesine ra?men kesin tan?, tüm TZ’undan LEEP veya konizasyon biyopsisi ile histolojik örneklemeye dayan?r.

Servikal kanser taramas? için alternatif yöntemler

Servikal kanser taramas?nda DSÖ (WHO) k?lavuzlar? “sitoloji ile yüksek kalitede bir tarama stratejisinin ve devam?nda kolposkopik incelemenin halihaz?rda bulundu?u  ülkelerde” sitolojik taramay? öneriyor, sitolojik anormalliklerde ise HPV testi ya da kolposkopi ile süreç devam ettirilir.

Di?er tüm seçenekler; HPV testlerinin farkl? kombinasyonlar?n?, asetik asit ile görsel muayeneyi (VIA), sitolojik taramaya tercih olarak kolposkopi ve tedaviyi içerir (WHO 2013).   

‘Eurocytology’e?itim projesi, servikal sitolojinin aktif olarak kullan?ld??? ülkeler ve merkezlere göre tasarlanm??t?r.

Bu proje ile öncelikle taramaya yeni ba?layanlar ve sitoloji raporlama e?itimi hedeflenmektedir.Ayr?ca tarama programlar?nda yer alan, di?er mesleklerden çal??anlar da dahil olmak üzere, mevcut kullan?c?lar?n bilgilerinin güncellenmesi hedeflenmi?tir.

 

HPV testi hakk?nda bilmeniz gereken her?ey

Sitolojik taraman?n a?a??daki HPV modellerinden biri ile entegrasyonu giderek artan bir ?ekilde konu?ulmaya ba?lanm??t?r. HPV testinin kullan?m? ve zorluklar?na ili?kin kapsaml? bir bak?? aç?s? için Cubie&Cuschieri’nin derlemesine (2013), HPV testinin tüm tiplerinin meta-analizi için Arbyn ve ark.’a bak?n?z (2012).