logo efcs bianco

7. Utilizarea testelor HPV în screeningul cancerului de col uterin și efectul vaccinării

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Evolu?ii care modific? radical screeningul cancerului de col uterin

Pân? nu demult citologia exfoliativ? a constituit baza în screeningul cancerului de col uterin ?i a satisf?cut într-o mare m?sur? criteriile definite cu mul?i ani în urm? pentru o metod? de screening foarte eficient?.  Succesul s?u a fost demonstrat în mai multe ??ri pe parcursul ultimilor 50 de ani; dar de curând, evolu?iile în tehnologia HPV, inclusiv vaccinarea, au schimbat radical screeningul cancerului de col uterin.

 

  • Descoperirea tipurilor de HPV cu risc înalt ca principalul agent etiologic al cancerul de col uterin ?i precursorii acestuia
  • Dezvoltarea vaccinurilor împotriva celor mai frecvente tipuri oncogenice de HPV 

 

În ??rile în care vaccinarea este la un nivel înalt se va reduce dramatic inciden?a leziunilor precanceroase ?i a cancerului cauzat de HPV.  Testarea HPV primar? se introduce în diferite ??ri, cu sau f?r? co-testare citologic?. Drept rezultat, rolul citologiei se va schimba semnificativ în urm?torii ani. Cu toate acestea, în multe ??ri ?i centre, screeningul citologic cu prelevarea conven?ional? de frotiuri Papanicolau r?mâne testul primar de screening.

 

  • În multe ??ri, screeningul citologic r?mâne testul de screening primar.
  • Principiile screeningului citologic r?mân, în esen??, neschimbate prin integrarea lor în testarea HPV ?i vaccinare.  
  • Importan?a preciziei citologiei cervicale ar fi îmbun?t??it? în probele cunoscute a fi HPV-pozitive prezentate pentru triajul citologic.  

 

F?r? a afecta ?esutul subiacent, citologia cervical? ofer? o prob? de celule din întreaga zon? de transformare (ZT) a colului uterin unde se dezvolt? majoritatea leziunilor precanceroase. Atunci când se prelev? probe pentru citologia în mediul lichid, se furnizeaz? un mediu pe care se pot efectua teste HPV ?i alte teste moleculare. Testarea HPV este frecvent utilizat? pentru triajul de citologie atipic? sau „la limit?” ?i ca un test de vindecare dup? tratamentul leziunilor precanceroase de grad înalt.

 

De?i, diagnosticul citologic poate fi sus?inut de biopsii prin perforare direc?ionate colposcopic, diagnosticul final depinde de examenul histologic al întregii ZT prin excizia bucla mare sau prin biopsia conic?.

 

Metode alternative screeningului cancerului de col uterin

Ghidurile OMS privind screeningul pentru cancerul de col uterin recomand? doar screeningul citologic „în ??rile în care exist? deja o strategie de screening corespunz?toare/ de înalt? calitate cu citologie urmat? de colposcopie„, unde „ar putea fi folosit  un test HPV sau o citologie urmat? de colposcopie.” 

Toate celelalte op?iuni includ diferite combina?ii de testare HPV, inspec?ie vizual? cu acid acetic (IVA), colposcopia ?i tratamentul, ?i nu screeningului citologic (OMS 2013).   

 

 

Acest program de instruire Eurocytology este destinat ??rilor ?i centrelor în care este deja implementat? citologia de col uterin

Acesta vizeaz? în primul rând instruirea noilor angaja?i în screeningul ?i raportarea citologiei  

De asemenea, programul mai urm?re?te actualizarea cuno?tin?elor practicienilor existen?i, inclusiv a celor care lucreaz? în alte profesii care au un rol în programele de screening

 

Tot ce trebuie s? cunoa?te?i despre testarea HPV

Este necesar ca screeningul citologic s? fie tot mai mult integrat cu testarea HPV în cel pu?in una din situa?iile descrise mai jos. Pentru o prezentare complet? a utiliz?rilor ?i a provoc?rilor prezentate de testarea HPV, consulta?i recenzia realizat? de Cubie & Cuschieri 2013. Pentru o meta-analiz? a tuturor tipurilor de teste HPV consulta?i Arbyn et al. 2012.