logo efcs bianco

Criteriile privind gradul de adecvare a unei probe citologice de col uterin

This content is also available in: English Italiano Português Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Ghidurile europene recomand? utilizarea cel pu?in a criteriilor TBS:

 “Recomandare

 • Criteriile TBS privind frotiurile conven?ionale ?i LBC trebuie s? fie utilizate, iar dac? proba este considerat? nesatisf?c?toare, motivele privind constatarea calit??ii trebuie s? fie prezentate în raportul citologic.
 • Femeile cu rezultat nesatisf?c?tor al frotiurilor trebuie s? fie invitate s? fac? din nou un test care necesit? monitorizare. Femeile trebuie s? fie contactate din nou dac? noua prob? de frotiu nu este prelevat? la timp.
 • Dovada prelev?rii probei din zona de transformare trebuie s? fie înregistrat? chiar dac? aceasta nu este o cerin?? în sine pentru o prob? satisf?c?toare.www.screening.iarc.fr/doc/ND7007ENC_002.pdf (Capitolul 3.5 p 87-88)

 

Criteriile de adecvare din cadrul sistemului Bethesda

O prob? poate fi supus? evalu?rii dac? dispune de urm?toarele elemente (Nayar & Solomon 2004):

 • Etichetare corespunz?toare prin care poate fi identificat? informa?ia
 • O cerere cu toate informa?iile clinice relevante
 • Un „num?r adecvat” de celule epiteliale scuamoase bine p?strate, care se v?d clar
 • „O reprezentare adecvat?” a zonei de transformare (ZT: celule endocervicale sau celule metaplastice scuamoase)
 • Un comentariu, privind:
  • Lipsa celulelor reprezentative ale ZT
  • Prezenta unui num?r moderat de celule inflamatorii sau sânge care acoper? por?iuni din frotiu.

O prob? este considerat? nesatisf?c?toare dac?

 • Clinicianul indic? vizualizarea necorespunz?toare a colului uterin
 • O prob? de frotiu conven?ional este stricat? (distrus?) ?i nu mai poate fi recuperat?
 • Se consider? c? în frotiul cervical este prezent? o component? epitelial? scuamoas? necorespunz?toare sau insuficient? (mai pu?in de 8.000-12.000 de celule bine p?strate, care se v?d bine într-o mostr? de frotiu conven?ional, sau 5.000 pe o lamel? LBC)
 • Sângele, celulele inflamatorii, lubrifiantul, grupuri mici de celule, artefacte prin uscare sau celule fixate necorespunz?tor împiedic? interpretarea corect? a probei.

 

Dovada prelev?rii probei din zona de transformare

 • Prelevarea probei din ZT nu este considerat? un criteriu privind gradul adecvare în TBS, în ghidurile europene sau în sistemul din Regatul Unit (ABC3: Smith 2013) deoarece conform studiilor longitudinale, probele care nu au fost prelevate din zona de transformare nu ar prezenta un risc înalt de HSIL sau cancer (Mitchell & Medley 1991; Siebers et al.. 2003). 
 • Prelevarea probei din zona de transformare este men?ionat? în raport deoarece poate fi folosit? pentru auditarea tehnicii de prelevare a probelor (Narine & Young 2007; Faraker & Greenfield 2013).

 

Probele acoperite de sânge, exudat inflamator sau uscate de aer

 • În TBS o prob? de frotiu este considerat? inadecvat? dac? mai mult de 75% din suprafa?a acesteia este acoperit? de sânge, exudat inflamator sau artefacte prin uscare, dar sunt permise „comentariile privind indicatorul de calitate” în cazul în care proba de frotiu este acoperit? pe o suprafa?? mai mic? de 75%.
 • TBS 2004 a eliminat categoria anterioar? „satisf?c?tor, dar limitat de”, iar citologia în mediul lichid a eliminat aproape majoritatea cauzelor provocate de aceast? categorie problematic?. Astfel celularitatea slab? r?mâne a fi singura cauz? a citologiei nesatisf?c?toare (Siebers et al.. 2012).

 

Celularitatea slab? – criteriu de neadecvare

Metode de m?surare a celularit??ii

 • În TBS 2004 sunt oferite imagini de referin?? pentru frotiurile conven?ionale cu nivel de celularitate cunoscut (Nayar & Solomon 2004), care s-au adeverit a fi mai sigure decât recomandarea precedent? conform c?reia o prob? corespunz?toare de frotiu trebuie s? acopere cel pu?in 10% din lamel? (Sheffield et al.. 2003).
 • Se cunoa?te c? evaluarea nivelului de adecvare variaz? foarte mult în rândul observatorilor (Castle et al.. 2011).

Celularitatea este mai u?or de evaluat în mediu lichid deoarece proba este mai bine întins?, chiar ?i în compara?ie cu imaginile de referin??. O alt? metod? este num?rarea celulelor scuamoase bine p?strate într-un num?r definit de câmpuri vizuale la rezolu?ie înalt? (x40) ?i mic? (x10). 

 

Num?rul de celule m?rite de 40 de ori ?i num?rul total echivalent de celule pe lamela LBC

3,8 celule pe fiecare câmp vizualizat la rezolu?ie înalt? = 5.000 de celule cu ThinPrep

9,0 celule pe fiecare câmp vizualizat la rezolu?ie înalt? = 5.000 de celule cu SurePath

10 celule pe fiecare câmp vizualizat la rezolu?ie înalt? = 13.000 de celule cu ThinPrep

 

Siebers ?i al?ii au descoperit c? consecven?a evalu?rii lamelelor ThinPrep în num?r mai mic de 20,000 (echivalent cu „satisf?c?tor , dar limitat de” era mai mare atunci când a fost utilizat câmpul vizual în condi?ii de multiplicare mic? pentru num?rarea a cinci câmpuri orizontale ?i verticale cu factorul de corec?ie x1,4 pentru a corecta subestimarea celularit??ii adev?rate. 

Figura 9a.1 Metode de m?surare a celularit??ii (Figura 1, Siebers et al. 2013)

 

Dovada precum c? 8.000 — 12.000 sau 5.000 de celule constituie num?rul minimum acceptabil

 • Exist? pu?ine dovezi privind criteriile de adecvare ale frotiului conven?ional, despre care s-a admis c? sunt subiective, dar raportarea frotiurilor inadecvate drept negative constituie o cauz? recunoscut? a rezultatelor citologice fals negative care pot fi evitate (Demay 1996).
 • A fost demonstrat c? celularitatea are leg?tur? cu probabilitatea analiz?rii celulelor anormale pe o lamel? în mediul lichid (Bolick et al. 2002; Studeman et al. 2003). Aceasta este dovada pentru autorii TBS cu privire la faptul c? lamelele cu mai pu?in de 5.000 sunt considerate inadecvate, iar cele între 5.000 ?i 20.000 sunt considerate drept „zon? gri”, ce necesit? un comentariu în raport (Nayar & Solomon 2004).

 

Criteriile de adecvare din cadrul sistemului Bethesda promovate în ghidurile europene drept cerin?? minim?

 • Celularitatea frotiului conven?ional de cel pu?in 8.000-12.000 celule
 • Celularitatea în mediul lichid a cel pu?in 5.000 celule („zona gri” de 5.000-20.000 celule poate include un comentariu în raport)
 • Frotiul conven?ional este inadecvat dac? mai mult de 75% din suprafa?a lamelei este acoperit? de sânge, exudat sau artefacte prin uscare
 • Prelevarea din ZT este raportat?, dar nu constituie criteriu privind gradul de adecvare

 

Varia?iile criteriilor privind gradul de adecvare în programele organizate de screening

TBS sunt criterii minim recomandate în ghidurile europene (Arbyn et al.. 2008) cu varia?ii pentru programele precum cele din Regatul Unit unde

 • Laboratorul (?i nu persoana care preleveaz? proba) decide dac? este necesar ca testul s? fie repetat.
 • Declara?iile de asigurare privind celularitatea, prezen?a sau absen?a prelev?rii probei din zona de transformare sau a unui exudat care acoper? par?ial proba, nu sunt f?cute pentru rapoartele citologice.
 • efectuarea examin?rii la fiecare 3-5 ani ?i nu în fiecare an.

În ghidurile britanice (ABC2) privind citologia conven?ional? (Johnson & Patnick 2000) se men?ioneaz? c?

O prob? negativ?

 • atunci când este întins? uniform va acoperi cel pu?in o treime din por?iunea curat? a sticlei.
 • Prezen?a sângelui ?i/sau a num?rului mare de celule polimorfe nu transform? neap?rat frotiul în unul inadecvat, având în vedere faptul c? materialul este bine întins ?i celulele epiteliale pot fi evaluate.”

„Frotiul poate fi declarat inadecvat

 • dac? gradul celularit??ii este considerat insuficient, luând în considerare vârsta ?i statutul hormonal al femeii;
 • dac? este compus în întregime din celule scuamoase superficiale separate, care sugereaz? faptul c? au fost extrase mai degrab? din vagin decât de pe cervix;
 • dac? nu este bine fixat sau este atât de uscat încât evaluarea devine imposibil?;
 • dac? frotiul celular este întins atât de tare, sau este acoperit de sânge, resturi menstruale, exudat polimorf, bacterii sau spermatozoizi, încât celulele epiteliale nu pot fi evaluate;
 • Este „compus în întregime din celule endocervicale, doar dac? singurul obiectiv al acestui test a fost prelevarea mucoasei endocervicale.”

 

Ghidurile Regatului Unit privind gradul de adecvare al probelor LBC

Ghidurile privind probele LBC din Regatul Unit au fost recent publicate în urma Evalu?rii tehnologiilor medicale (Kitchener 2015): rezumatul este disponibil la adresa http://www.journalslibrary.nihr.ac.uk/hta/volume-19/issue-22#abstract.  Recomandarea din aceste ghiduri privind 5.000 de probe prelucrate prin testul ThinPrep este în conformitate cu ghidurile UE în timp ce prelucrarea a 15.000 de probe prin metoda SurePath este în conformitate cu practica din Regatul Unit, care este explicat? în ABC3 (Smith 2012) ?i discutat? de Duvall (2013). Conform îndrum?rilor ABC3 (Smith 2012):

 •  „În RU, o cifr? mai mare de 15.000 de celule pentru a defini o prob? adecvat? LBC a fost adoptat? de unele laboratoare în baza îndrum?rilor produc?torului ?i a experien?ei institu?iilor – pilot în LBC.”
 • În sensul acestor ghiduri [ABC3], o prob? adecvat? în mediu lichid este definit? drept una care con?ine un num?r minim de celule scuamoase necesare pentru a asigura o rat? de depistare a anomaliei scuamoase ?i este echivalent? cu cea ob?inut? de pe urma proces?rii frotiurilor conven?ionale.”
 • Astfel, diminuarea ratelor necorespunz?toare în Regatul Unit în ansamblu de la 9,3% la 2,4% între anii 2003-04 ?i 2013-14 este justificat de men?inerea mediei procentajului discariozei de grad înalt a probelor corespunz?toare.

 

Ratele medii pentru Regatul Unit în ansamblu

(LBC au fost introduse la nivel na?ional între anii 2003 ?i 2008)

Anul                            Inadecvat                Discarioz?
(1 Apr – 31 Mar)                                       de grad înalt

2003-04                     9.3%                           1.1%

2013-14                     2.4%                           1.2%