logo efcs bianco

9c. Anomalii citologice

This content is also available in: English Português Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Criterii de distingere a celulelor normale de cele anormale

În fond, un program de screening de col uterin depinde de capacitatea citologului de a detecta celulele anormale printre miile de celule normale într-un frotiu cervical colorat dup? metoda Papanicolau sau în preparatul citologic în mediu lichid folosind un microscop optic. Având experien?? în domeniul screeningului ?i cuno?tin?e despre procesul patologic, citologul ar trebui s? poat? prezice rezultatul histologic pentru pacient.

În citologie este foarte important s? aplica?i cu stricte?e criteriile morfologice fa?? de fiecare celul? pe care o examina?i. F?când acest lucru de la începutul instruirii, ve?i în?elege mai bine devierile dintre celulele benigne, displazice/discariotice (preneoplazice) ?i celulele maligne.

Exist? dou? componente principale ale celulei: nucleul ?i citoplasma. În general, starea nucleului ofer? informa?ii despre starea de s?n?tate a celulei, iar citoplasma ofer? indicii despre tipul celulei ?i gradul ei de maturare.

 

  • Un program de screening de col uterin depinde de capacitatea specialistului în screening de citologie de a detecta celulele displazice/discariotice
  • Specialistul în screening de citologie ar trebui s? poat? prezice rezultatul histologic.
  • Starea nucleului ofer? informa?ii despre starea de s?n?tate a celulei
  • Citoplasma ofer? informa?ii despre tipul celulei ?i gradul ei de maturare

 

Tabelul 9c-1.  Criterii pentru stabilirea unui diagnostic între benign ?i neoplazic

Criterii benigne

Criterii neoplazice

Cromatina este sub?ire ?i distribuit? uniform

Cromatina are un aspect grosier, prezint? aglomer?ri ?i este distribuit? neuniform

Dimensiunea ?i forma nucleului sunt în limitele fiziologice normale pentru nivelul de maturare al epiteliului

Nucleii prezint? devieri în dimensiune ?i form? în cadrul aceleia?i popula?ii de celule

Membranele nucleare sunt uniforme

Membranele nucleare au un contur neregulat ?i prezint? o adâncitur? ?i/sau îngro?are datorit? margina?iei ?i aglomer?rii cromatinei

Nucleii sunt normocromatici ?i intensitatea color?rii se men?ine în toate celulele

Nucleii sunt, de obicei, hipercromatici ?i colorarea variaz? de la un grup la altul.

Poate fi observat? multinuclearea, îns? rareori (celule endocervicale reactive, de repara?ie)

Multinuclearea are loc frecvent, ceea ce reflect? o fluctua?ie rapid? a celulelor

Nucleolii sunt mici, ?i ca num?r ?i ca m?rime, dar pot fi m?ri?i, îns? au o form? regulat? în procesul de repara?ie/regenerare

Dac? sunt prezen?i, nucleolii sunt mari, au o form? neregulat? ?i variaz? de la nucleu la nucleu; nucleolii sunt mai proeminen?i în cancer decât în displazie/discarioz?

Celulele sunt coezive, structura este men?inut?

Pierderea coeziunii (celulele p?r?sesc grupurile lor). Nucleii tind s? se adune în straturi/grupuri.

Mitozele apar de regul? numai la nivelul stratului bazal, astfel c? sunt rareori observate în frotiul cervical (repara?ie/regenerare)

Figurile mitotice pot fi observate în toate straturile epiteliului

 

Toate devierile men?ionate în tabelul de mai sus indic? activitatea mitotic? anormal? a celulelor displazice (precanceroase), care, prin muta?ii, au dobândit capacitatea de a evita controalele fiziologice ale diviziunii celulare.

Carcinomul invaziv cu celule scuamoase al colului uterin este, de obicei, precedat de un ?ir de modific?ri precanceroase cunoscute sub denumirea de neoplazie cervical? intraepitelial? (CIN), care se dezvolt? în epiteliul scuamos metaplazic în zona de transformare a colului uterin. CIN poate fi prezent? în colul uterin timp de mai mul?i ani înainte s? se dezvolte o leziune invaziv?; CIN poate regresa, persista sau progresa.

Sunt recunoscute trei stadii ale CIN cu risc sporit de progresie ?i  probabilitate redus? de regresie: CIN1, CIN2 ?i CIN3; CIN3 este echivalent? cu carcinomul in situ. CIN1 este strâns asociat? cu infec?ia cu virusul papiloma uman (HPV), de care nu poate fi deosebit? cu exactitate

Adenocarcinomul colului uterin este rar comparat cu carcinomul cu celule scuamoase ?i poate fi precedat de neoplazia intraepitelial? glandular? cervical? de grad înalt (CGIN), care este echivalent? cu adenocarcinomul in situ (AIS).  CGIN de grad sc?zut este recunoscut?, dar este rar diagnosticat?.

Modific?rile celulare ale carcinomului cu celule scuamoase ?i ale adenocarcinomului sunt, de asemenea, observate în CIN ?i CGIN ?i sunt reprezentate în preparatele citologice.  Gradul de anomalie poate fi recunoscut ca grad sc?zut sau grad înalt; invazia poate fi sugerat? în citologie, dar este diagnosticat? doar în histologie. Distinc?ia acestor anomalii de modific?rile benigne ?i reactive ofer? baz? pentru testul Papanicoloau.  

Terminologia morfologic? folosit? în acest capitol este în conformitate cu sistemul Bethesda (TBS) (Nayar & Solomon 2004; Nayar & Wilbur 2015).   Orient?rileUE recomand? ca terminologiile s? fie traductibile în TBS (Herbert et al. 2007), care permite utilizarea termenului discarioz?, ca în terminologia britanic? (Denton et al. 2008), ?i displazie.

 

Criteriile morfologice utilizate în acest capitol sunt în conformitate cu orient?rile UE ?i sistemul Bethesda în ceea ce prive?te raportarea citologiei cervicale