logo efcs bianco

9c. Cervikální cytopatologie: Cytologické abnormality

This content is also available in: English Português Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Kritéria pro odlišení normálních a abnormálních bun?k

Cervikální screeningový program závisí v jádru na schopnosti cytologa detekovat abnormální bu?ky mezi tisíci normálních bun?k ve st?ru barveném dle Papanicolaoua nebo preparátu z tekutého média (liquid-based cytology – LBC) s použitím sv?telného mikroskopu. Se screeningovou zkušeností a znalostí patologických proces? by cytolog m?l být schopen p?edpov?d?t histologický nález pacientky.

V cytologii je d?ležité aplikovat striktn? morfologická kritéria každé hodnocené bu?ky. Tímto postupem od samého po?átku výcviku se vytvo?í porozum?ní rozdíl?m mezi benigními, dysplastickými/dyskaryotickými (preneoplastickými) a maligními bu?kami.

Bu?ka má dv? hlavní sou?ásti, jádro a cytoplazmu. Obecn? vyjád?eno poskytuje stav jádra informaci o zdraví bu?ky, cytoplazma o typu a stupni maturace.

  • Cervikální screeningový program závisí na schopnosti screenera detekovat dysplastické/dyskaryotické bu?ky
  • Cytologický screener by m?l být schopen p?edpov?d?t histologický nález
  • Stav jádra posyktuje informaci o zdraví bu?ky
  • Cytoplazma podává informaci o typu bun?k a stupni maturace 

 

Table 9c-1. Kritéria pro stanovení diagnózy mezi benigními a neoplastickými bu?kami

Benigní kritéria

 

Nádorová kritéria

 

Chromatin je jemný a pravideln? distribuovaný

 

Chromatin je hrubý, shluklý a nepravideln? distribuovaný

Velikost a tvar jádra jsou ve fyziologických mezích ve vztahu k úrovni maturace epitelu

 

Jádra vykazují velikostní a tvarové variace uvnit? téže bun??né populace

Jaderná membrána je rovnom?rná

 

Jaderná membrána je nerovnom?rná po obvodu a vykazuje indentace a/nebo ztlušt?ní, marginaci chromatinu a shlukování

Jádra jsou normochromní a euchromní

 

Jádra jsou zpravidla hyperchromní a mezi skupinkami aneuchromní

Vícejadernost je možná, ale vzácná (hojení, reaktive endocervikální epitelie)

 

Vícejadernost je obvyklá, odráží rychlý bun??ný obrat

Nucleoly jsou malé, pravidelného po?tu a velikosti, ale mohou být zv?tšená, ale zárove? pravidelná u hojení/regenerace

 

Nukleoly, pokud jsou p?ítomny , jsou velké, nepravidelné a v jednotlivých jádrech variabilní. Jsou výrazn?jší v karcinomu než v dysplázii/dyskaryóze

Bu?ky jsou kohezivní, architektura je zachována

 

Ztráta koheze (bu?ky se uvl?ují ze skupin). Jádra jsou nat?snána v plachtách /trsech.

Mitózy se normáln? objevují pouze v bazální vrstv?, takže se v cervikálním st?ru objeví z?ídka (hojení/regenerace)

 

Mitotické figury mohou být p?ítomny ve všech vrstvách epitelu

 

Invazivnímu dlaždicovému karcinomu hrdla p?edchází zpravidla spektrum p?ednádorových zm?n ozna?ovaných cervikální intraepiteliální neoplázie (CIN), které se vyvíjejí v dlaždicovém epitelu hrdla v oblasti transforma?ní zóny. CIN mohou být p?ítomny na hrdle ?adu let p?ed rozvojem invazivní léze; CIN mohou regredovat, persistovat nebo progredovat.

Rozlišují se t?i stupn? CIN s rostoucím rizikem progrese a snížující se pravd?podobností regrese: CIN1, CIN2 a CIN3; CIN3 je rovna carcinoma in situ. CIN1 je t?sn? sdružena s infekcí humánním papilomavirem (HPV) od níž ji nelze spolehliv? odlišit.

Adenokarcinom hrdla je ve srovnání s dlaždicovým karcinomem vzácný a m?že mu p?edcházet high-grade cervikální glandulární intraepiteliální neoplázie (CGIN), která odpovídá adenocarcinoma in situ (AIS). Low-grade CGIN je popsána, ale z?ídka diagnostikována. [Link to Chapter 4 – Pathogenesis of cervical cancer and its precursors]

Bun??né zm?ny dlaždicového karcinomu a adenokarcinomu jsou rovn?ž pozorovány v CIN a CGIN a vyjád?eny na cytologických preparátech. Stupe? abnormality m?že být low-grade nebo high-grade; invaze m?že být cytologicky suspektní, potvrdit ji lze pouze histologicky. Rozlišení t?chto abnormalit od benigních a reaktivních zm?n je základem Pap [Papanicoloauova] testu.

Morfologická terminologie použitá v této kapitole je v souladu s Bethesda systémem (TBS) (Nayar & Solomon 2004; Nayar & Wilbur 2015). EU sm?rnice doporu?ují, aby terminologie byly p?evoditelné do TBS (Herbert et al. 2007), což umož?uje použití termínu dyskaryóza, užívaném v UK terminologii (Denton et al. 2008), a dysplázie.

 

Morfologická kritéria použitá v této kapitole jsou v souladu s EU sm?rnicemi a Bethesda systémem pro popisování cervikálních cytologií.