logo efcs bianco

Doporučení pro hlášení abnormální cytologie

This content is also available in: English Italiano Português Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Pokud popisujeme rysy skvamózních a žlazových abnormalit pozorovaných v  cervikální cytologii a histologiije, je zásadní používání všeobecn? srozumitelné terminologie a srovnatelnost výsledk? s ostatními zjišt?nými v jiných oblastech a zemích.

V?tšina sv?ta užívá terminologii Bethesda (Nayar & Solomon 2004), která rozlišuje low-grade skvamózní intraepiteliální léze (LSIL) od high-grade skvamózních intraepiteliálních lézí (HSIL) a karcinomu a popisuje zvláštní ‘nejisté’ kategorie atypických skvamózních a žlázových bun?k pro p?ípady, v nichž jasné rozlišení mezi benigními a prekancerózními zm?nami nelze u?init.  

Obrázek  9a-2. Spektrum cytologických abnormalit(Obrázek  1 z Herbert 2004)

 

Evropské doporu?ené postupy dovolují variace odborné terminologie (nap?. mezi dysplázií a dyskaryózou a mezi atypickými a hranii?ními zm?nami) ale jejich doporu?ení, aby “všechny terminologické systémy byly p?evoditelné na kategorie užívané v TBS” je principem užívaným v této kapitole. (Herbert et al. 2007; Arbyn et al. 2008).  Reprodukujeme zde tabulku srovnávající TBS s jinými známými historickými terminologiemi cervikální cytologie.

Denton et al. (2008) poskytuje podrobn?jší srovnání mezi TBS, britským a australským systémem v publikaci p?ibližující britský systém TBS.  

Obrázek 9a-3. Tabulka 1 z Evropských doporu?ení terminologie cervikální cytologie (Herbert et al. 2007.)

 

Terminologické rozdíly pro skvamózní abnormality jsou zjednodušeny v tabulce 9a-1 níže.  Pozd?ji jsou porovnány další kategorie v kapitole ‘hrani?ní’ a ‘atypické’ (Obrázek 9a-4).

Tabulka 9a-1. Srovnání histologických kategorií a Bethesda a UK systém? cytologické terminologie

Histologie

CIN1/HPV

CIN2

CIN3

AIS, CGIN nebo adeno-karcinom

SCC dlaždicový karcinom

Histologie nebo cytologie

Mírná dysplázie

St?ední dysplázie

T?žká dysplázie

CIS

AIS

Karcinom

TBS (cytologie)

LSIL

HSIL

(‘spíše CIN2’ nebo ‘spíše CIN3’)

AIS or adeno-karcinom

Invazivní karcinom

UK systém (cytologie)

Low-grade dyskaryóza

High-grade dyskaryóza   (st?ední nebo  t?žká)

T?žká ?glandulární neoplázie

T?žká dyskaryóza ?invazivní

 

CIN, cervical intraepiteliální neoplázie; AIS, adenoarcinoma in situ; CGIN, cervikální glandulární intraepiteliální neoplázie; SCC, dlaždicový karcinom; CIS, carcinoma in situ, TBS, the Bethesda system; LSIL, low-grade skvamózní intraepiteliální léze; HSIL, high-grade skvamózní intraepiteliální léze 

 

Low-grade versus high-grade skvamózní intraepiteliální léze

  • Bethesda systém ?iní jasný rozdíl mezi LSIL, HSIL a karcinomem spíše než  uplatn?ní celého spektra zm?n od HPV infekce do karcinomu popsané v Obrázku 9a-2.
  • D?vody pro zjednodušení spektra zm?n na LSIL a HSIL jsou vysv?tleny níže

 

Reversibilita LSIL

Studie následného sledování i molekulární analýzy prokazují, že LSIL se vztahuje k reverzibilní HPV infekci a je obvykle, (ale ne vždy) sdružen s episomální HPV p?ítomností spíše než s integrací viru do hostitelského genomu.  To znamená, že  LSIL lze logicky ošet?ovat jako potenciáln? reverzibilní léze i když s rizikem progrese do HSIL.  Britská (BSCC) klasifikace se shoduje s TBS že reverzibilní HPV infekce nelze spolehliv? odlišit od CIN1 a doporu?uje p?istupovat k nim jako k jedné  entit?  (Denton et al.)

 

Riziko progrese do  HSIL

HSIL, která zahrnuje st?ední a t?žkou  dysplázii/dyskaryózu (korelující s CIN2 a CIN3 v histologii) lze považovat za lézi s dostate?n? vysokým rizikem progrese  do invazivní léze, aby jejich nález opodstat?oval okamžité došet?ení a ablaci nebo excizi.

Tudíž, i když cytologické a histologické zm?ny p?edstavují kontinuum mezi CIN1 a CIN3, HSIL by m?la být nazírána jako relativn? vzácná událost vznikající v terénu podstatn? ?astejší a potenciáln? reverzsibilní LSIL. 

 

CIN2/st?ední dysplázie a dyskaryóza

Protože histologické a cytologické zm?ny p?edstavují kontinuum, st?ední dysplázie (CIN2) je prost?ední kategorie s v?tší pravd?podobností regrese než CIN3, což opráv?uje odlišení od t?žké dysplázie, ale zárove? je ošet?ována jako stav s rizikem progrese.  (Castle et al. 2009; Holowaty et al. 1999).

Výsledky st?ední a t?žké dyskaryózy v anglickém cervikálním screeningovém  programu (s konven?ní a liquid-based cytologií) poskytuje argumenty t?m, kte?í  preferují rozd?lení HSIL na p?ípady CIN2 a CIN3 a high-grade dyskaryóza na st?ední a t?žkou dyskaryózu.

Obrázek 9a-4. Srovnání mezi stupn?m dyskaryózy a výsledku (a) konven?ní cytologie a (b) LBC v NHS Cervikálním  Screeningovém Programu v Anglii (Obrázek 1 z Blanks & Kelly 2010).