logo efcs bianco

6. Vliv screeningu na incidenci a mortalitu

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Magyar Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Vliv screeningu na incidenci a mortalitu karcinomu d?ložního hrdla není snadné zjistit, protože screening nebyl zahájen organizovan?. V n?kterých zemích se provád?l více než 50 let, nebyl však dob?e organizován, nebo byl provád?n pouze jako oportunní v zemích, kde se m?nilo riziko karcinomu a jeho prekurzor?. 

Vliv výskytu high-risk HPV na incidenci cervikálního karcinomu

  • Protože prevalence cervikálního karcinomu a jeho prekurzor? závisí na high-risk HPV, m?že se v pr?b?hu ?asu u r?zných v?kových kohort m?nit.
  • Vliv screeningu m?že být maskován nebo zesílen na pozadí m?nící se prevalence high-risk HPV.

 

Organizované národní screeningové programy

Severské zem? (Dánsko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko)

První zprávy o ú?innosti organizovaného screeningu cervikálního karcinomu byly zaznamenány v severských zemích, kde mortalita poklesla mezi roky 1955 a 1980 o 80% (Island), 50% (Finsko) a 34% (Švédsko) na podklad? celonárodních screeningových program?. Nižší poklesy byly zaznamenány v Dánsku (25%) a Norsku (10%) kde organizovaný screening pokryl 40% a 5% populace (Lååra et al. 1987).

Výsledky byly komplikovány v prvních letech s registry karcinom?, spontánní screening byl provád?n nad rámec organizovaného screeningu ve všech severských zemích s výjimkou Islandu, a s r?znými v?kovými rozmezími, screeningovými intervaly a ú?asti v programu v p?ti zemích. (Obrázek 5.1).

Mimo to, mortalita již mohla za?ít klesat u starších žen , které nebyly screenovány a stoupala u žen ve v?ku 20-29 let ve Finsku, Norsku a Švédsku, což bude pozd?ji v tomto textu rozvedeno.

Když byl screening v t?chto zemích zorganizován, klesla mortalita na sou?asné hodnoty menší 5 na 100,000 žen (Obrázek 5.2).

Obrázek 5.1. Tabulka I od Lååra et al. 1987.
Obrázek 5.2. Mortalita v Severských zemích od roku 1958 do roku 2000 (z Arbyn et al. 2008)

 

Ú?inek organizovaného screeningu ve Spojeném království (UK)

Incidence a mortalita v UK se vcelku mnoho nezm?nila v letech 1970s až 1980, kdy bylo ro?n? p?ibližn? 4000 p?ípad? a 2000 úmrtími ro?n? – s mírným nár?stem na konci 80. let. (Obrázek 5.3).

Nicmén? tento zjevný neúsp?ch screeningu v 70. a 80. letech nebyl v UK plošný: úsp?šný screening v Aberdeenu, Skotsko byl srovnatelný s finskými a islandskými výsledky a znamenal zá?ivý p?íklad pro celonárodní program. (Obrázek 5.4; Macgregor et al. 1985).

NHS Cervikální screeningový program byl zahájen 1988: Po?íta?ov? ?ízené zvaní s p?ípadným opakováním zaznamenalo dramatický ú?inek b?hem následující dekády.

Obrázek 5.3. Incidence cervikálního karcinomu v Anglii, 1975 – 2011
Obrázek 5.4. Výsledky úsp?šného screeningu vAberdeenu (Macgregor et al. 1985)