logo efcs bianco

Potenciální falešně negativní nálezy

This content is also available in: English Italiano Português Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

V?tšinou jde o známé typy HSIL, které neuniknou rozpoznání, pokud je cytologové budou znát.

Malobun??ná dyskaryóza. V podstat? jde o typický carcinoma in situ, ale bu?ky jsou zrádn? malé, jen o málo v?tší než neutrofil. Pozornost v?novaná struktu?e jaderného chromatinu umožní rozpoznat tento typ HSIL i v p?ípadech, kdy je p?ítomno pouze n?kolik málo bun?k, stejn? jako v p?ípad? níže vyobrazené bu?ky, která byla v preparátu jediná. 

Obrázek 10.1 (a) Malobun??ná HSIL   
Obrázek 10.1 (b) Izolovaná abnormální bu?ka   

 

Bledá dyskaryóza A?koli HSIL je obvykle charakterizována hyperchromázií, jádro m?že být bledé, obtížn? odlišitelné od nezralé dlaždicové metaplázie – nebo od endocervikálních bun?k, když jsou bu?ky v?tší  

Obrázek 10.2 (a) HSIL (CIN2) z bun?k s bledými jádry
Obrázek 10.2 (b) HSIL (CIN3) ) z bun?k s velkými bledými jádry

 

HSIL z malých a bledých bun?k (jader) jako úskalí v cervikální cytologii jsou popsány a ilustrovány detailn? Smithem & Turnbullem (1997)

Hyperchromní nat?snané bun??né skupiny

Minibiopsie nebo hyperchromní nat?snané skupiny bun?k HSIL nebo dokonce karcinomu mohou být p?ehlédnuty v primárním screeningu nebo chybn? interpretovány v supervizi. Tyto bu?ky mohou napodobovat endometriální bu?ky, plošné formace bun?k dolního d?ložního segmentu nebo trsy endocervikálních bun?k s reaktivními zm?nami.

Obrázek 10.3 (a-c) Hyperchromní nat?snané bun??né skupiny

Figure 10.3. a)
Figure 10.3.b)
Figure 10.3.c)

 

Tyto p?íklady hyperchromních nat?snaných skupin HSIL byly všechny ov??eny jako CIN3. N?které si lze prohlédnout pomocí p?ímých odkaz? na BSCC terminologický dotazník a u Dentona et al. 2008.

‘Zán?tlivé nát?ry’

V minulosti byly HSIL nebo dokonce karcinom podhodnoceny jako nespecifický zán?t. Soust?ed?ná pozornost na bun??né detaily ve velkém zv?tšení by m?la této chyb? zabránit. 

Obrázek 10.4 HSIL+ s t?žkým zán?tem

 

Cytologické zm?ny s rizikem falešn? negativního nálezu

Konven?ní nát?ry nesou riziko falešné negativity, pokud jsou dysplastické bu?ky malé, nepo?etné, jádra sv?tlá (Mitchell & Medley 1995; Demay 1996) a pokud ‘minibiopsie’ jsou p?ehlédnuty v primárním screeningu (Robertson & Woodend 1993; Demay 2000). Podobné nálezy byly publikovány pro LBC metodu ThinPrep (Leung et al. 2008).

Minibiopsie/hyperchromní bun??né skupinky a ?ídké abnormální bu?ky byly prokázány jako nejobvyklejší p?í?ina falešn? negativních a potenciálních falešn? negativních cytologií s užitím SurePath (Gupta et al.2013).