logo efcs bianco

Výsledky HPV testů diskutované na MDT konferenci

This content is also available in: English Português Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Výsledky HPV test? nejsou ?ernobílé a závisí na tom, který test byl proveden a jak byly nastaveny prahy. (Cubie & Cuschieri 2013).

A?koli high-risk HPV pozitivita m?že podpo?it sporný cytologický výsledek (nap?. ASC-H nebo HSIL vs. nezralá metaplázie) nem?že ho prokázat bez dalšího d?kazu (nap?. kolposkopie nebo minibiopsie).

Je t?eba si uv?domovat nízkou PPV high-risk HPV-positivity (nap?. Moss et al. 2013: 4-12% pro CIN3+ a 12-23% pro CIN2+). 

High-risk HPV nejsou nacházeny v high-grade CIN nebo karcinomu vždy. Jejich sensitivita pro CIN2+ a CIN3+ je zpravidla vyšší než cytologie, ale pohybuje se mezi 85-95%. 

HPV status p?ípad? v MDT konferencích

  • P?i demonstracích p?ípad? na MDT konferenci musí ?lenové týmu vzít v úvahu nízkou PPV a  <100% citlivost high-risk HPV detekce
  • Potvrzené diagnózy HSIL nebo AIS/CGIN/adenokarcinomu by nem?ly být zpochybn?ny HPV negativitou