logo efcs bianco

Adenokarcinom a adenocarcinoma in situ

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Adenokarcinom

Adenokarcinom hrdla je maligní nádor hrdla, který vychází ze žlázového epitelu hrdla. Je n?kolik typ? adenokarcinomu, v?tšina má podobnou etiologii a rizikové faktory jako skvamózní karcinom. Endocervikální l-typ mucinózního adenokarcinomu p?edstavuje 70% všech adenokarcinom? (WHO). 

HPV typy obvykle sdružené s adenokarcinomy jsou 16, 18 a 45 (de Sanjose et al. 2010).

 

Obrázek 4.7. Adenokarcinom (endocervikálníl typ) v resekátu velkou kli?kou.

 

Adenokarcinom je h??e preventabilní než dlaždicový karcinom a je tudíž ?ast?jší v dob?e screenovaných populacích (Bulk et al. 2005). Zatímco WHO udává, že 10-15% cervikálních karcinom? jsou adenokarcinomy (WHO), národní audit       v Anglii prokázal 19% z 3,305 karcinom? známého typu jako adenokarcinomy a 4% byly adenoskvamózní karcinomy (Sasieni et al. 2009). 

Studie v Evrop?, UK a jinde (Sasieni et al. 2009; Bray et al. 2005; Viczaino et al. 1998) podporují níže uvedená tvrzení:

 

  • Adenokarcinom je h??e preventabilní screeningem než dlaždicový karcinom

  • Screening má na incidenci adenokarcinomu omezený vliv

 

Adenocarcinoma in situ (AIS)

Endocervikální typ adenoarcinomu je nejobvyklejší (70% adenokarcinom?) a m?že mu p?edcházet adenocarcinoma in situ (AIS), známý rovn?ž jako glandulární intraepiteliální neoplázie (CGIN), která je známým prekurzorem adenokarcinomu (Ostör et al. 2000).

 

Obrázek 4.8 (a) AIS v nát?ru
Obrázek 4.8 (b) AIS v biopsii s abruptní zm?nou z normálního endocervixu

 

A?koli byly popsány low-grade a high-grade CGIN, v?tšinou je uvažován jako jednotka a ošet?en jako AIS. CGIN ?asto koexistuje s high-grade skvamózní CIN, což m?že usnadnit detekci v cytologii a kolposkopii (Talaat et al. 2012). Kolposkopie je mén? citlivá v detekci glandulárních abnormalit ve srovnání s dlaždicovými lézemi (Jordan et al. 2008; Talaat et al. 2012). Woodman et al. (2003) soudí, že HPV18 preinvasivní léze se mén? ?asto projeví jako high-grade dysplazie a to zt?žuje jejich odhalení pomocí cytologie.

 

Cytologická diagnóza adenokarcinom? a AIS

Cytologie je d?ležitá pro odhalování okultních adenokarcinom? i AIS: 15% adenokarcinom? nemá viditelný projev (WHO). Národní audit ve Švédsku zjistil, že 65% ze 186 adenokarcinom? bylo odhaleno ve screeningu (po abnormální cytologii v pr?b?hu 6 m?síc?) v porovnání s 33% z 615 dlaždicových karcinom? (Andrea et al. 2012). 

AIS/CGIN je zjiš?ován mén? ?asto než CIN3, jak ukazuje obrázek 4.6 níže. V tomto auditu 133 karcinom? bylo113 dlaždicových, 14 adenokarcinom? (polovina odhalena ve screeningu), ?ty?i adenosvamózní a dva ‘jiného typu’ indikující nižší pom?r in situ k invazivnímu adenokarcinomu (4:1) v porovnání s dlaždicovým (13:1) (Herbert et al. 2010).

 

Obrázek 4.9. High-grade CIN, CGIN a karcinom (Obrázek 2 z Herbert et al. 2010)

 

Adenocarcinoma in situ (CGIN) souhrn

  • AIS je uznaný prekurzor nejb?žn?jšího typu cervikálního adenokarcinomu (endocervikálního typu)
  • AIS je mnohem mén? ?astý než CIN3
  • Kolposkopie je mén? citlivá v detekci AIS a okultního adenokarcinomu než CIN3
  • Cytologie má nižší šanci zachytit AIS než CIN3
  • Adenokarcinom je ?asto invazivní v dob? cytologického záchytu
  • P?ibližn? polovina adenokarcinom? zachycených cytologií jsou bezp?íznakové