logo efcs bianco

11. Zajištění kvality, kontrola kvality a standardy vyšetření

This content is also available in: English Português Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Zajišt?ní kvality

Udržení ur?ité úrovn? kvality služby [nebo produktu] prost?ednictvím sledování každého kroku procesu poskytování nebo výroby.

(www.oxforddictionaries.com)

Aby byla udržena žádoucí úrove? kvality screeningu cervikálního karcinomu, musí být zavedeny následující systémy:

Kontrola kvality: vnit?ní opat?ení k zajišt?ní p?esnosti všech stádií procesu od p?ijetí vzorku do výsledného nálezu

Standardy vyšet?ení: opat?ení laboratorního provozu odrážející dobrou praxi ustálenou v místní, národní a mezinárodní úrovni.

Interní kontroly kvality (IQC) jsou uplatn?ny laborato?í v denním provozu jako kontrola vzorku na vstupu, technologické postupy a rychlý rescreening.

Externí systémy zajišt?ní kvality (EQA- external quality assurance systems) jsou aplikovány externími regula?ními institucemi, nap?. testováním dovedností, porovnáním struktury nález? a pozitivních predik?ních hodnot mezi laborato?emi a akreditacemi.

 

Audit invazivního cervikálního karcinomu

Kone?ným výsledkem screeningu cervikálního karcinomu je kontrola mortality a incidence invazivního karcinomu, po?ty jsou však lokáln? a v jednotlivých screeningových centrech nízké, samy po?ty jsou tak málo informativní. D?ležité informace lze získat revizí celé screeningové historie žen, které onemocn?ly invazivním karcinomem, což identifikuje oblasti, v nichž screeningové postupy mohou být zlepšeny a d?vody pro? není všem karcinom?m zabrán?no screeningem (Wiener et al. 2007).

Audit invazivního karcinomu je integrální sou?ástí NHS Cervikálního Screeningového Programu (NHSCSP 2006a)

 

D?vody, pro které invazivní karcinomy mohou vzniknout i ve screenované populaci (v jednotlivém p?ípad? n?kdy i více než jeden)

  • Selhání v pokrytí rizikové populace screeningem (selhání systému, nebo neú?ast)
  • Screening provád?ný v nepravidelných intervalech, delších než doporu?ených
  • P?edchozí negativní cytologie (falešn? negativní nebo skute?n? negativní)
  • P?edchozí low-grade cytologie dále nedošet?ena (nevhodné doporu?ení, další postup, nebo neú?ast v doporu?eném postupu)
  • Další vyšet?ení doporu?eno, aniž by se zabránilo karcinomu (selhání systému, léze p?i kolposkopii nenalezena, neú?ast)
  • Selhání ošet?ení
  • Okultní invazivní karcinom (obvykle IA nebo IB1) mohou být cytologickým screeningem zjišt?ny, spíše než by se jim zabránilo 

Audit invazivního cervikálního karcinomu

  • Identifikuje oblasti v nichž screeningové postupy mohou být zlepšeny
  • Vysv?tluje d?vody, pro které není všem karcinom?m ve screeningu zabrán?no