logo efcs bianco

Mechanismus HPV a dalších rizikových faktorů v onkogenezi

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Obrázek 3.5. Mechanismus HPV a dalších rizikových faktor? v rozvoji cervikálního karcinomu (Obrázek 4 od zur Hausena 2002)

 

Klí?ové proteiny kódované HPV DNA

HPV DNA je dlouhá 6800-8000 pár? bází; které po translaci kódují 8 gen?. indicating which stage of basal cell infection they are introduced. E1, E2, E4, E5, E6, and E7 make up the early phase genes, L1 and L2 are the late phase genes. The key proteins are shown in Figure 3.6.

 

Obrázek 3.6 Klí?ové proteiny v HPV16 (Obrázek 1 z Frazer 2004)

 

Mechanismus HPV infekce

Jak bylo d?íve zmín?no, dlaždicový epitel p?sobí jako ochranná vrstva bránící patogen?m infikovat hlubší tkán?. I když cervix není na povrchu, je vystaven zevním vliv?m zejména p?i pohlavním styku. HPV je schopen proniknout do abrazí narušeného epitelu a zahájit sv?j infek?ní cyklus.

Obrázek 3.7 Schéma infekce dlaždicového epitelu HPV (Obrázek 2 z Frazer 2004)

 

HPV integrace do hostitelského genomu

Dva hlavní výsledky integrace virové DNA do hostitelského genomu mohou vést ke vzniku nádorového bujení.

  1. Blokáda apoptotických mechanizm? bu?ky
  2. Blokáda syntézy regula?ních protein? vedoucí k nekontrolované mitotické aktivit?

V nádorové transformaci hrají klí?ovou roli dva integrální geny HPV genomu, E6, který inhibuje p53 a E7, který inhibuje funkci retinoblastomového proteinu (Rb). Za fyziologických pom?r? se p53 a Rb ú?astní v regulaci bun?k s poškozenou/mutovanou DNA.

Gen p53 kóduje protein, který je životn? d?ležitý v ochran? p?e?d bu?kami s poškozenou DNA. U zdravých se protein p53 váže na poškozenou DNA a aktivuje. Aktivace p53 vede k zapojení dalších protein?, které nakonec vyvolají apoptózu (programovanou bun??nou smrt) bu?ky s poškozenou DNA. Když se protein E6 HPV naváže na p53 protein, vyvolá strukturální zm?nu a takto zm?n?ný protein p53 se již nedokáže navázat na poškozenou DNA. V d?sledku této okolnosti již apoptotická kaskáda zahrnující p21 není dostupná jako ‚stop signál‘ v mitóze a mutovaná bu?ka se m?že nekontrolovan? d?lit.

Rb gen kóduje protein, který omezuje bun??nou schopnost replikace. Rb brání inhibicí postupu z G1 do S fáze. Jednoduše ?e?eno, když se E7 protein naváže a poškodí Rb protein, ztrácí tento funkci a nastává nekontrolovaná proliferace.