logo efcs bianco

2. Anatomie, histologie a funkce děložního hrdla

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Cervix je úzký dolní segment d?lohy vy?nívající do pochvy. Je to vazivov? svalový orgán krytý sliznicí. M??í 3 cm do délky a 2,5 cm v pr?m?ru. Hrdlo souvisí horním okrajem s d?ložním t?lem, dolním prominuje do vaginy.

 

Cervix se d?lí na anatomicky definované oddíly

  • Ektocervix je zevní ?ást hrdla, která prominuje do vaginy. Ektocervix má velikost vlašského o?echu, je okrouhlý a konvexní, krytý nerohov?jícím vrstveným dlaždicovým epitelem citlivým na hormonální vlivy.
  • Endocervikální kanál je lumen, jímž cervix spojuje d?ložní dutinu s vaginou. Ústí cervikálního kanálu je ozna?ováno jako zevní ústí, ústí do d?ložní dutiny jako vnit?ní ústí.
  • Endocervix je tká? ohrani?ující endocervikální kanál. Je vystlán jednoduchým žlázovým epitelem, který tvo?í v?tvené krypty do endocervikálního stromatu hloubky p?ibližn? 0.5-1.0 cm.
  • Skvamokolumnární junkce (SCJ) je místem styku ektocervikálního a endocervikálního epitelu. Junkce obsahuje okamžitý p?echod vrstveného nerohov?jícího epitelu v jednoduchý cylindrický epitel. Je viditelný kolposkopicky a m?že prokázán histologicky.
  • Lokalizace skvamokolumnární junkce je v pr?b?hu života variabilní vlivem everze v postpubertálním období a v t?hotenství následovanou  metaplázií bazálních bun?k do nezralého dlaždicového epitelu. Po menopauze je SKJ v?tšinou zano?ená v endocervikálním kanále.
  • Transforma?ní zóna (TZ) zahrnuje oblast metaplastických zm?n na cervixu mezi p?vodní a aktuální skvamokolumnární junkcí. Vyzna?uje se nezralým dlaždicovým epitelem, pod nímž histologicky mohou být vid?t endocervikální krypty. Její význam spo?ívá v tom, že v této oblasti vzniká v?tšina abnormalit.