logo efcs bianco

2. Serviksin anatomi, histoloji ve fonksiyonu

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Uterin serviks, vajinal kavite içine uzanan, uterusun daha dar alt bölümüdür. Müköz  bir membran ile örtülü fibromüsküler bir organ olup yakla??k 3 cm uzunlukta ve 2.5 cm çaptad?r. Serviks üst s?n?r?nda uterus gövdesi ile alt s?n?r?nda vajina ile devaml?l?k gösterir.

 

Serviks anatomik olarak farkl? bölgelere ayr?labilir

  • Ektoserviks vajinal kavite içine uzanan, serviksin d?? bölümüdür. Yuvarlak, konveks ve yakla??k ceviz büyüklü?ünde olan ektoserviks, hormona duyarl? ve keratinize olmayan (non-keratinize) çok katl? skuamöz  epitel ile dö?elidir.
  • Endoservikal kanal, uterus kavitesini serviks boyunca vajen lümenine  ba?layan,  lümendir. Vajinal kavite içine aç?lan servikal kanal a?z?, d?? a??z/eksternal os;  uterin kavite içine aç?lan servikal kanal a?z? ise internal os olarak bilinir.
  • Endoserviks, endoservikal kanal? çevreleyen dokudur. Endoserviks, endoservikal stroma içine yakla??k derinli?i 0.5-1.0 cm olan dallanan kriptler olu?turan, basit  glandüler epitel ile dö?elidir.
  • Skuamökolumnar bile?ke (SKB) ektoserviks epitelinin endoservikal epitel ile birle?ti?i yerdir. Bu bile?kenin, çok katl? keratinize olmayan (non-keratinize) skuamöz epitelden basit silendirik epitele keskin geçi?i kolposkopik olarak görülebilir ve histolojik olarak gösterilebilir.
  • SKB’nin yeri kad?n?n hayat? boyunca de?i?ir; puberte sonras? ve gebelik ile epitel eversiyone olur ve bunu epitel bazalindeki rezerv hücrelerin immatür skuamöz epitele metaplazisi takip eder. SKB, menopozdan sonra endoservikal kanal içine do?ru çekilir.
  • Transformasyon zonu (TZ) skuamöz metaplastik de?i?ikli?e u?ram?? serviks epitelini içeren alana verilen isimdir. Orjinal skuamö-kolumnar bile?ke ile mevcut skuamö-kolumnar bile?ke aras?nda yer alan skuamöz metaplazi alan?d?r. Histolojik olarak alt?nda endoservikal kriptlerin görülebildi?i, immature skuamöz epitel ile karakterizedir. Buras? bir çok anormalli?in geli?ti?i dü?ünülen aland?r.