logo efcs bianco

Servikal tarama sürecinin bütününde KG ve KK

This content is also available in: English Português Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Kalite kontrol (KK) ve kalite güvencesi (KG) için protokoller

 • Az say?daki hastal?kl? ki?iyi bulmak için bütün bir sa?l?kl? populasyonu tarayan bir patoloji testinin, kabul edilebilir ve etkin bir tarama testi olmas? için iyi tan?mlanm?? KG ve KK protokolleri bulunmal?d?r.
 • Primer HPV testinin ve devam?nda sitolojinin kullan?lmas? durumunda  ayn? kalite protokolleri  gereklidir.

 Yanl?? negatif ve yanl?? pozitiflerden kaç?nma

 • Yanl?? negatif testlerden kaç?n?lmas? ana amaç olmakla beraber, gereksiz ileri tetkik ve tedaviden kaç?n?lmas? da ayn? derecede önemlidir.
 • Sitolojide kalite kontroldeki eksiklikler önceki bölümde taraman?n etkinli?ini etkileyen faktörler olarak tan?mlanm??t?r ve bu bölümün önemini desteklemektedir. 

Hücresel örne?in al?nmas?, haz?rlanmas? ve i?lenmesi

 • Tarama ve sitolojik örne?in raporlanmas?ndaki do?ruluktan öte, serviks dikkatle örneklenmeli ve yayma do?ru haz?rlanarak i?lenmelidir.
 • E?er bu süreçlerden biri hatal? olursa testin bütünlü?ü kaybolur.

Tarama sürecinde ek testler

 • HPV testleri, kolposkopi ve histopatoloji; akredite laboratuvarlarda kabul edilir standartlarda uygulanmal?d?r (Cubie&Cuschieri 2013; Jordan ve ark. 2008; 2009). 
 • Bu süreçlerin KK’u ve KG’si, bu e?itim modülünün kapsam? d???nda olmakla beraber; sitolojiyi çok disiplinli ekip çal??mas?n?n içinde ele al?rken  bu süreçlerin do?rulu?u ve dikkate al?nmal?d?r. 

Sitoloji sonuçlar?n?n izlenmesi

 • Sitoloji testlerinin sonuçlar?n?n tekrar testleri, kolposkopi ve histopatoloji ile izlenmesi; sitoloji laboratuar?n?n aktivitelerine dahildir.
 • Sonuçlar?n kaydedilmesi ve anormal sitoloji sonuçlar?nda uygun eylemin gerçekle?ti?ine dair mekanizmalar yürürlükte olmal?d?r.
 • Kalite güvencesi, laboratuardaki herkesin sorumlulu?udur.
 • Sürecin ‘hata riski’ ta??yan alanlar?n?n  anla??lmas?, hatalardan kaç?n?lmas?na yard?mc? olur.

 

Bu bölümdeki prensipler, kalite güvencesi için Avrupa k?lavuzlar?n?n sitoloji laboratuarlar? için önerileri ile uyumludur (Wiener ve ark. 2007).

Tüm yönergelerin ikinci bask?lar?na (Arbyn ve ark. 2008) ‘online’ olarak http://screening.iarc.fr/doc/ND7007117ENC_002.pdf adresinden ula??labilir.

 • Bu bölüm, serviks kanseri taramas?nda; HPV testi ile birlikte veya HPV testi olmaks?z?n, laboratuar kalite güvencesi ve kalite kontrol standartlar?n? kapsamaktad?r.
 • Tarama sürecinin tüm a?amalar? sürecin kalitesini etkiler: örneklerin al?nmas?, sitolojik inceleme, HPV testleri, kolposkopi, histopatoloji, tedavi, takip, verilerin izlemi ve hasta sonuçlar?
 • Bu bölümün prensipleri, kalite güvencesi için Avrupa k?lavuzlar?n?n sitoloji laboratuarlar? için önerileri ile uyumludur.
 • Kalite güvencesi ve süreçteki hata riski ta??yan alanlar?n,  bunlardan kaç?nabilmek için, bilinmesi konusunda laboratuardaki herkesin sorumlulu?u vard?r.

 

Do?ru sitolojik tarama; her biri hata potansiyeli ta??yan ve e?itim, kalite kontrol ve kalite güvencesi gerektiren üç sürece dayan?r:

 • Hücresel örne?in al?nmas?, haz?rlanmas? ve fikse edilmesi
 • Örne?in laboratuarda i?lenmesi
 • Sitolojinin taranmas? ve raporlanmas?