logo efcs bianco

1. Giriş- günümüzde servikal kanser taramasında Pap testin gelişimine genel bir bakış

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Websitesinin bu bölümlerinin hedef kitlesi, servikal sitoloji preperatlar?n? düzenli olarak de?erlendiren ö?renci (e?itimini alan) ya da çal??an sitoteknolog ve patologlard?r.

Bu bölümler ayn? zamanda ;
Histopatologlar  (Cerrahi patologlar)
Jinekologlar,
Pratisyen hekimler ve aile hekimleri ile
Hem?ireler için de haz?rlanm??t?r.

Giderek artan disiplinler aras? etkile?im sürecine dahil olan de?i?ik yöntemlerin duyarl?l?k, özgüllük ve öngörü de?erleri yan?s?ra serviks kanseri taramas?n?n etkinli?i ve s?n?rl?l?klar?n? aç?klayan bölümlerden, tüm bu mesleki gruplar yararlanabilir.

 

Bölümlerin Özeti

Websitesinin bu bölümünün ana temas? servikal sitopatoloji olup ?u ba?l?klar? içermektedir:

  • Hücre örneklerinin toplanmas?,  konvansiyonel ve s?v?-bazl? sitoloji (SBS) tekniklerinin kar??la?t?r?lmas?, laboratuvarda örneklerin i?lenmesi ve otomatizasyon için k?lavuzlar
  • Yeterlilik kriterleri yan?s?ra  normal sitoloji ile benign/reaktif de?i?iklikler ve prekanseröz lezyonlar ile kanserin sitolojik anormalliklerinin terminolojisi
  • Sitolojik tan?da tuzaklar
  • Kalite kontrolü, kalite güvencesi ve kalite standartlar?

 

Temel bilgiler bölümlerinin kapsad??? ba?l?klar:

  • Serviksin anatomisi, histolojisi ve fonksiyonlar?
  • Epidemiyoloji ve etyoloji
  • Serviks kanseri ve prekürsörlerinin patogenezi
  • Taraman?n insidans ve mortalite üzerine etkisi
  • Tarama prensipleri ve do?rulu?unun de?erlendirilmesi
  • Servikal taramada HPV testlerinin rolü ve a??laman?n etkileri

En son  bölüm multidisipliner bir i?leyi?te;  sitoloji, kolposkopi bulgular?, HPV durumu ve biyopsinin yerini tan?mlayacakt?r.

Bu bölümler esas olarak servikal sitoloji ile ilgili olsa da ana odak; gereksiz  kayg?s?n? ve serviksine  zarar? önlemek için prekanseröz lezyonlar?n?n do?ru tan?nmas? ve güvenle ç?kar?lmas? gereken kad?nd?r.