logo efcs bianco

Tarama intervalleri ve taranan yaş grupları

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Uluslararas? Kanser Ara?t?rma Ajans? farkl? ya? gruplar?nda, de?i?ik aral?klar ile taraman?n, invaziv kanser riskini azalma aç?s?ndan etkinli?ini  özetleyen bir rapor yay?nlam??t?r (Figür 5.5; IARC 1986).

Bu uluslararas? çal??ma, 20 veya 25 ya?tan 64 ya??na kadar 3 y?lda bir taraman?n, invaziv servikal kansere kar?? en büyük korumay? (?%90) sa?lad???n? kan?tlam??t?r.

Figür 5.5. Tablo VII, IARC 1986.

 

National audits in several countries provide evidence that adhering to recommended screening intervals reduces the risk of invasive cancer.  For example, Andrae et al. (2008) conclude in their national audit in Sweden, “Nonadherence to screening intervals was the main reason for cervical cancer morbidity.

De?i?ik ya? topluluklar?nda hastal???n riski

Toplum taramas?n?n ba?lamas?ndan beri olu?an de?i?iklikler

  • ?kinci dünya sava?? s?ras?nda 20’lerinde olan kad?nlarda mortalite ve insidansta art?? saptanm??t?r. Bu durum 1920’lerle k?yasland???nda; taraman?n etkisinin belirginle?mesinden önce 1930’larda do?an kad?nlarda gözlenen do?al dü?ü?ü aç?klayabilir (Quinn ve ark.1999).
  • ?ngiltere’de 1950’lerden itibaren do?an kad?nlarda, 1980’li y?llarda belirgin bir insidans art??? görüldü, takip eden on y?lda ise taranan tüm ya? gruplar?nda bu durum tersine döndü (Figür 5.6; Quinn ve ark.1999).
  • ?ngilterede genç kad?nlarda; güvenilir kontrasepsiyon yöntemlerinin kullan?m al??kanl???na ba?l? olarak, yüksek riskli HPV s?kl???ndaki art??dan dolay? hastal?k riskinin artt???n? akla getirir ?ekilde ölüm oranlar? ile invaziv ve insitu karsinom vakalar?nda art?? saptanmaktad?r (Peto ve ark.2004).
  • Say?lar küçük olmas?na ra?men Finlandiya, Norveç ve ?sveçte 25-29 ya? aras? kad?nlarda servikal kanser insidans?nda art?? kaydedilmi?tir (Laara ve ark.1987).
Figür 5.6.  Figür 3 Quinn ve ark. 1987.