logo efcs bianco

Konsey toplantılarında tartışılan HPV test sonuçları

This content is also available in: English Português Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

HPV test sonuçlar? siyah-beyaz de?ildir ve hangi testin kullan?ld???na ve kabul edilen  e?ik de?erine ba?l?d?r (Cubie & Cuschieri 2013).Yüksek risk HPV pozitifli?i, belirsiz sitoloji sonuçlar?n? desteklemekle birlikte (örnek. ASC-H veya HSIL ile immatür metaplazinin kar??la?t?r?lmas?)  di?er kan?tlar?n (örn. kolposkopik bulgular ya da punch biyopsi) yoklu?unda kesin tan? veremez. Yüksek-risk HPV pozitifli?inin, dü?ük PÖD’i dikkate al?nmal?d?r (örn. Moss  ve ark. 2013: %4-12 CIN3+ için ve CIN2+ için %12-23). Yüksek-riskli HPV, yüksek-dereceli CIN veya kanserde her zaman bulunmayabilir. CIN2+ ve CIN3+ için duyarl?l?k, sitolojiye göre genellikle daha yüksektir. Fakat duyarl?l??? %85-95 aral???ndad?r.

Konsey toplant?lar?ndaki vakalar?n HPV durumu

  • Konsey toplant?lar?nda vakalar incelenirken tak?m üyeleri, yüksek-riskli HPV’nin duyarl?l???ndaki dü?ük PÖD’i göz önünde bulundurmal?d?rlar.
  • Onayl? HSIL veya AIS/CGIN/adeno-karsinom tan?lar?, HPV negatifli?i ile gölgelenmemelidir.