logo efcs bianco

Konsey toplantılarında sitolojik değerlendirme

This content is also available in: English Português Čeština Română

Bookmark (0)

No account yet? Register

Her iki toplant? modelinde de; kolposkopist ve jinekolo?un kendini güvende hissetmesi ve sitoloji raporuna olan güvenleri; laboratuvarin duyarl?l???na, PÖD’ne ve kalite kontrolüne ba?l?d?r.[Bkz. bölüm b-tarama prensipleri ve tan? do?rulu?unun ölçümü]

Tekrar incelenen sitoloji vakalar? ?ekil 12.1.de görüldü?ü gibi, potansiyel tuzaklara odaklan?r.

MDT toplant?lar?nda sunulan ve kabul gören, kesinle?mi? sitolojik özellikler (?ekil 12.2.) ?????nda kolposkopide lezyon görülmese dahi, tedavi planlan?r.

?ekil 12.1. Konsey toplant?lar?nda tekrar incelenen potansiyel tuzaklar

HSIL (orta) ile immatür metaplazi’nin kar??la?t?r?lmas?.
Hiperkromatik kalabal?k hücre gruplar?  

 

?ekil 12.2 Konsey toplant?s?nda onaylanan tan?lar

Tart??mal?  HSIL.
Tipik  AIS

Konsey toplant?lar?nda sitolojik incelemeler

  • MDT toplant?lar?nda tekrar incelenecek zorlu sitolojilerin, deneyimli sitopatolog taraf?ndan yorumlan?p, bulgular?n payla??larak onaylanmas?na olanak sa?lar.
  • Bilinen tuzaklar, di?er tüm parametreler ?????nda, tekrar de?erlendirilmeli ve tak?m üyeleri ikilemin fark?na varmal?d?rlar.
  • Kolposkopide görünür lezyon yoksa bile, çoklu  hücre ya da hücre gruplar? saptand???nda, HSIL (CIN 3 lehine) ya da AIS/adenokarsinom tan?lar? kabul edilebilir.