logo efcs bianco

Examinarea citologiei în cadrul întrunirii EMD

This content is also available in: English Português Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Indiferent de cadrul în care se desf??oar? întâlnirea, certitudinea colposcopistului sau a ginecologului ?i nivelul de încredere în raportul de citologie depinde de sensibilitate ?i VPP (valoarea predictiv? pozitiv?).

  • Examinarea lamelelor citologice permite recunoa?terea poten?ialelor caracteristici fals-pozitive înainte de administrarea tratamentului.
  • În cazul citologiilor echivoce se efectueaz? rapoarte mai detaliate privind examinarea datelor citologice, lucru ce permite administrarea corect? a tratamentului.
  • Caracteristicile citologice definitive pot fi prezentate ?i confirmate în cadrul întâlnirilor EMD, care permit ca tratamentul s? fie planificat chiar ?i atunci când leziunea nu poate fi v?zut? la colposcopie.
  • Rezultatele citologice fals-negative pot fi prezentate ?i discutate pe parcursul examin?rii lamelelor raportate înainte de diagnosticarea cancerului de col uterin.
  • Odat? cu examinarea cazurilor echivoce ?i recunoa?terea capcanelor de diagnosticare, colposcopi?tii ?i alte categorii de speciali?ti în?eleg mai bine domeniile dificile ale citologiei.
  • Prezen?a rezultatelor pozitive ale tipurilor de HPV cu risc crescut poate s? sprijine diagnosticul HSIL sau CIN, îns? nu ?i s?-l confirme, la fel ca ?i prezen?a rezultatelor negative, ce nu infirm? diagnosticul.

 

Figura 12.1. Eventualele capcane de diagnosticare a fi examinate în cadrul întâlnirii EMD 

(a) Raportat ca discarioz? moderat? (HSIL) la citologie.
(b) Histologie în acela?i caz, raportat ca ?i CIN2.

 

Cu toate acestea, diagnosticarea CIN2 a fost pus? la îndoial? atunci când cazul a fost examinat ca ?i studiu de caz câ?iva ani mai târziu ?i cel mai probabil reprezint? o metaplazie imatur?. Acum, acest caz ar trebui s? fie solu?ionat prin colora?ia cu p16/Ki67 (a se vedea mai jos).

Decizia de a efectua procedura LLETZ a fost luat? în baza prezen?ei celulelor anormale la colposcopie, precum ?i în baza raportului citologic, ac?iune tipic? pentru cazurile care necesit? o abordare multidisciplinar?.

Grupurile de celule hipercromatice aglomerate

Diagnoza HSIL din Figura 12.2 a fost confirmat? ca fiind CIN3, îns? este un diagnostic dificil, iar pentru a fi stabilit, EMD trebuie s? discute pe marginea examin?rii datelor citologice de pe lamel? ?i s? prezinte alte constat?ri.

 

Figura 12.2 Aceast? imagine este preluat? de la Conferin?a BSCC privind terminologia, organizat? în 2002, ?i este prezentat? ?i în Capitolul 10 – Capcane de diagnosticare în citologie ca ?i exemplu de HSIL v?zut într-un grup de celule hipercromatice aglomerate.  Mai pu?in de jum?tate dintre responden?i au recunoscut aceast? imagine ca pe HSIL.

 

Totodat?, astfel de schimb?ri pot fi v?zute la reexaminarea lamelor negative sau atipice anterioare ale unei paciente care ulterior dezvolt? HSIL sau cancer. 

Se cunoa?te c? grupurile de celule hipercromatice aglomerate prezint? risc de diagnostic fals-negativ în frotiurile conven?ionale ?i în citologia în mediul lichid (Demay 2000; Gupta ?i al?ii 2013). 

Acest grup de celule poate fi interpretat gre?it drept o aglomerare de celule endocervicale, îns? la o analiz? mai detaliat? se identific? discarioz? sever? la marginea grupului de celule; exist? probabilitatea de a identifica celule asem?n?toare în urma unei analize mai detaliate a restului probei de pe lam?.

 

Diagnosticul citologic definitiv confirmat în cadrul întrunirii EMD

Manifest?rile citologice clasice ale HSIL ?i, respectiv, AIS ar putea fi reprezentate bine pe lamele citologice, chiar dac? nu sunt r?spândite, raportate clar ?i confirmate la examinare. 

În astfel de cazuri, colposcopia ar putea fi negativ?, în special dac? este o leziune mare în canalul endocervical: biopsia poate fi inadecvat? sau negativ?.  Se cunoa?te faptul c? este dificil de identificat ?i de prelevat anomaliile glandulare la colposcopie.

În astfel de cazuri, se poate recurge la diagnosticarea LLETZ, chiar dac? în urma biopsiei prin ciupire leziunea r?mâne neidentificat?.

 

Figura 12.3 (a) HSIL neechivoc.
Figura 12,3 (b) AIS tipic

 

 

Examinarea citologiei pentru întrunirile EMD

  • În cadrul întrunirilor EMD, citologii experimenta?i examineaz? lamele ?i î?i prezint? constat?rile, astfel rezultatele citologice sunt reanalizate ?i confirmate sau corectate
  • Capcanele de diagnosticare cunoscute trebuie s? fie reevaluate în lumina altor parametri de c?tre membrii echipei ce în?eleg dilemele
  • Diagnosticul confirmat de HSIL (CIN3) sau AIS/adenocarcinom poate fi acceptat în lipsa leziunilor vizibile la colposcopie, în special dac? se confirm? în mai multe celule sau grupuri de celule