logo efcs bianco

Demonstrace cytologie během schůzky MDT

This content is also available in: English Português Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

V libovolném uspo?ádání závisí d?v?ra kolposkopika, gynekologa a jejich spoléhání na cytologický výsledek na citlivosti a PPV [Odkaz na kapitolu 6 – Principy screeningu a hodnocení p?esnosti] dané laborato?e a její kontroly kvality.

Revidované cytologie ?asto zahrnují úskalí podobná t?m popsaným v obrázku 12.1. 

Definitivní cytologické rysy (Obrázek 12.2.) mohou být prezentovány a schváleny v pr?b?hu MDT konference; to umožní naplánovat další postup zejména pokud léze není kolposkopicky z?ejmá.

Obrázek 12.1. Potenciální úskalí pro revize v pr?b?hu MDT konference. 

HSIL (st?ední dysplázie) versus nezralá metaplázie
Hyperchromatické nat?snané bun??né skupiny [Odkaz na kapitolu 10 – Úskalí v cytologii]

 

Obrázek 12.2 Diagnózy potvrzené v pr?b?hu MDT konference

Nepochybná HSIL.
Typický AIS

Cytologická demonstrace v pr?b?hu MDT konference

  • Revize komplikopvaného cytologického nálezu a demonstrace zkušeným cytologem b?hem MDT konference umož?uje nález potvrdit nebo revidovat.
  • Známá úskalí mohou být nov? interpretována v kontextu dalších parametr? poskytnutých dalšími experty týmu znalých p?íslušných dilemat.
  • Potvrzené diagnózy HSIL (spíše CIN3) nebo AIS/adenokarcinom mohou být akceptovány i p?i absenci viditelné léze v kolposkopii zejména, pokud jsou prokázány na mnoho?etných bun??ných skupinách.