logo efcs bianco

Hodnocení přesnosti

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Hodnocení p?esnosti screeningu kombinuje sensitivitu, specificitu, positivní predik?ní hodnotu (PPV) a negativní predik?ní hodnotu (NPV) ‘pozitivního testu’ ve vztahu k ‘pozitivnímu výsledku’ (Obrázek 6.5). V hodnocení p?esnosti musí být vzaty v úvahu následující faktory.

  • Podstata pozitivního a non-pozitivního testu pro jakoukoli situaci musí být jasn? definována, stejn? jako pozitivní a non-pozitivní výsledek pro tuto situaci.
  • Pozitivní test a výsledek jsou ve screeningu vzácné jevy: proto specifita a NPV budou vysoké a sensitivita a PPV mohou být d?ležit?jší (viz první p?íklad v obrázku 6.5 níže).
  • Podstata ‘negativního’ testu a výsledku musí být zvážena: ve druhém p?íkladu níže je mohou p?edstavovat pravé HPV+ low-grade abnormality vyšet?ované kolposkopicky.
  • Test s vysokou sensitivitou a nízkou specificitou (jako nap?. high-risk HPV positivita nebo ASC-US+ cytologie) m?že být dopln?n testem vysoké specificity (jako nap?. kolposkopickou biopsií).
  • Existuje kompromis mezi sensitivitou, která závisí na po?tu falešn? negativních nález?, a specificitou, která závisí na po?tu falešn? pozitivních p?ípad?.

P?esnost lze vyhodnotit pro mnoho okolností, nap?. p?esnost cytologie u žen indikovaných na kolposkopii (viz druhý p?íklad v obrázku 6.5 níže), p?esnost screeningu ve vztahu k výslednému nálezu a p?esnost konven?ní cytologie v porovnání s LBC nebo HPV testy.

 

Náhradní odhady citlivosti

Vzhledem k obtížím v hodnocení citlivosti p?i neznalosti skute?né prevalence CIN2+ v populaci mohou být použity náhradní odhady, jako srovnání diagnostikovaných po?t? HSIL a CIN2+, pop?. negativní testy p?edcházející CIN2+ .

Krátké návody k hodnocení p?esnosti screeningových test?

Stru?ný p?ehled od Lalkhena & McCluskeyho (2008) je doporu?ován jako krátký návod k hodnocení p?esnosti screeningových test?. Doporu?it lze rovn?ž kapitolu 3, Statistika, v RM De May The Art and Science of Cytopathology (exfoliativní cytologie)

 

Obrázek 6.5 (a-c). Teoretické p?íklady p?esnosti test? se stejnými FN a FP po?ty v uspo?ádání s nízkou a vysokou prevalencí CIN2+

(a) Vzorce pro hodnocení p?esnosti
(b) P?esnost v souboru s nízkou prevalencí
(c) P?esnost v souboru s vysokou prevalencí