logo efcs bianco

QA a QC celého cervikálního screeningového procesu

This content is also available in: English Português Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Protokoly pro kontrolu kvality (QC – Quality Control) a zajišt?ní kvality (QA- Quality Assurance)

 • Patologický test, který screenuje celou zdravou populaci, aby nalezl n?kolik málo s onemocn?ním, musí mít jasn? definované protokoly QA a QC, aby mohl být p?ijat jako screeningový test.
 • Tytéž protokoly jsou požadovány pro cytologii jako t?ídící test paraleln? s primárním HPV testováním.

Prevence falešn? negativních a falešn? pozitivních

 • A?koli prevence falešn? negativních test? je nejz?eteln?jším zájmem, prevence nenutných vyšet?ení a ošet?ení je stejn? d?ležitá. 
 • Nedostatky v kontrole kvality cytologie byly identifikovány v p?edchozích kapitolách jako faktory limitující efektivitu screeningu, což podtrhuje význam této kapitoly.
 • Odb?r, p?íprava a zpracování bun??ného vzorku
 • Vedle p?esnosti screeningu a popisování cytologického nálezu, odb?r musí být proveden pe?liv? a nát?r p?ipraven a zpracován správn?.
 • Pokud kterýkoli z t?chto proces? selže, je integrita testu ztracena.

Dopl?ující testy ve screeningovém procesu

 • HPV testy, kolposkopie a histopatologie musí být provád?ny dle p?ijatých standard? v akreditovaných odd?leních (Cubie & Cuschieri 2013; Jordan et al. 2008; 2009). 
 • QC a QA t?chto postup? jsou za hranicemi tohoto výukového modulu, ale p?esnost i limity t?chto postup? musí být brány v úvahu p?i pojímání cytologie v kontextu multidisciplinární týmové práce.

Monitorování dopad? cytologických nález?

 • Monitorování následného sledování cytologických nález? dopad? z hlediska výsledk? opakovaných test?, kolposkopie a histopatologie jsou sou?ástí aktivit cytologické laborato?e.
 • Mají být ustáleny mechanismy záznam? dalších postup? a zajišt?ní, že abnormální cytologické výsledky generují odpovídající další postup. 

 

 • Zajišt?ní kvality je odpov?dností všech ?len? laborato?e
 • Porozum?ní oblastem s rizikem chyby pomáhá jim p?edejít. 

 

Principy, jimiž se zabývá tato kapitola, jsou v souladu s evropskými sm?rnicemi – European guidelines for kvality assurance: recommendations for cytology laboratories (Wiener et al. 2007).

Kompletní doporu?ené postupy, druhé vydání (Arbyn et al. 2008) jsou dostupné na internetu http://screening.iarc.fr/doc/ND7007117ENC_002.pdf

 

 

 • Tato kapitola se týká zajišt?ní a kontroly kvality ve screeningu cervikálního karcinomu s nebo bez HPV testování
 • Všechna stádia screeningového procesu ovliv?ují jeho kvalitu: odb?r vzork?, cytologie, HPV testy, kolposkopie, histopatologie, ošet?ení, následné sledování a monitorování výsledk? a dopad?
 • Principy, jimiž se zabývá tato kapitola, jsou v souladu s evropskými sm?rnicemi – European guidelines for kvality assurance: recommendations for cytology laboratories
 • Každý pracovník laborato?e má odpov?dnost za zajišt?ní kvality a porozum?ní oblastem s rizikem chyby pomáhá jim p?edejít

 

P?esný cytologický screening závisí na t?ech procesech, z nichž každý je možným zdrojem chyb a vyžaduje výcvik, kontrolu a zajišt?ní kvality:

 • Odb?r, p?íprava a fixace bun??ného vzorku
 • Zpracování vzorku v laborato?i
 • Screening a cytologický nález