logo efcs bianco

Etiologie rakoviny děložního hrdla

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

V sou?asné dob? je známo, že rizikové faktory karcinomu d?ložního hrdla t?sn? souvisí s perzistencí vysoce rizikových typ? lidských papilomavir? (HPV) [Walboomers et al. 1999; Li et al. 2011]. Infekce t?mito ubikvitními viry není jedinou p?í?inou rakoviny d?ložního hrdla: jejich vliv je nutno brát v úvahu

v kontextu rizikových faktor? ovliv?ujících jejich perzistenci a onkongenicitu.

Obrázek 3.3 Model lidského papilomaviru  (http://soundprint.org/radio/display_show/ID/774/name/HPV+-+the+Shy+Virus)

 

Lidský papilomavirus

HPV je velká rodina vir? s více než 100 typy. Studie s molekulárním testováním nádorové tkán? prokázalo integraci virové DNA do hostitelského genomu u v?tšiny karcinom? hrdla. To je zásadní pro vznik karcinomu.

 

Prevalence HPV v rakovin? d?ložního hrdla celosv?tov?

Podle metaanalýzy Li et al. 2011 celková prevalence HPV v lidském cervikálním karcinomu byla mezi 85.9% a 92.9% v závislosti na datu publikace analýz.

 

Anogenitální typy HPV zú?astn?né v rakovin? d?ložního hrdla a genitálních bradavic jsou ?leny a-rodu HPV a t?íd?ny do dvou hlavních typ?: vysoce rizikové (high-risk) a nízce rizikové (low-risk). (Tabulka 3.4, Cubie & Cuschieri 2013)

 

Obrázek 3.4. Klasifikace onkogenních HPV typ? (Tabulka repodukována od Cubie & Cuschieri 2013)

 

Klinické vztahy vysoce a nízce rizikových HPV

Nízce rizikové HPV jsou sdruženy s kondylomy (genitálními bradavicemi) a jde nej?ast?ji pouze o p?echodnou infekci. Imunitní systém se v?tšinou s touto infekcí vyrovná apoptózou infikovaných bun?k a následnou regenerací dlaždicového epitelu.

Vysoce rizikové HPV vyvolávají rovn?ž p?echodné infekce, avšak s v?tší pravd?podobností persistence. Se spoluú?astí dalších rizikových faktor? se vysoce rizikové HPV mohou integrovat do hostitelské DNA a pokud nedojde k ošet?ení, mohou se vyvinout v karcinom.

Vysoce rizikové HPV v cervikálních karcinomech v Evrop?

Na podklad?  retrospektivní popula?ní studie od
de Sanjose et al. 2010
HPV 16 – 66%
HPV 18 – 7%
HPV 33 – 6%
HPV 45 – 4%
HPV 31 – 3%
Typy 16, 18 a 45 jsou nej?ast?jší v adenokarcinomech

 

Vysoce rizikové HPV v karcinomech hlavy a krku

Vysoce rizikové HPV byly rovn?ž prokázány jako etiologická agens v oropharyngeálních karcinomech (Gillison et al. 2000; Chaturvedi et al. 2011).

 

Další rizikové faktory cervikálního karcinomu

Incidence cervikálního karcinomu závisí na prevalenci vysoce rizikových HPV v populaci spolu s jinými kofaktory, nap?. sexuální aktivitou a ?asnými graviditami, kou?ením, imunitní kompetencí, typem a trváním kontracepce, dietou a socio-ekonomickým statusem (Gadducci et al. 2011; International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer 2006). Dieta hraje ur?itou roli, stejn? jako bariérová kontracepce. (Piyathlake et al. 2004; Hogewoning et al. 2003).

Prevalence rizikových faktor? se m?že m?nit v jednotlivých ro?nících; to je t?eba brát v úvahu p?i stanovování incidence a mortality ve vztahu k hodnocení ú?inku oportunistického a organizovaného screeningu (Bray et al. 2005).

Rizikové faktory jiné než HPV (n?které mají vztak k expozici HPV), jež byly uvedeny p?i vzniku cervikálního karcinomu:

 • Kou?ení
 • Imunosuprese
 • Infekce Chlamydiemi
 • Špatná strava
 • Obezita
 • Po?et sexuálních partner?
 • Sexuální aktivity od raného v?ku
 • Dlouhodobé užívání orálních kontraceptiv
 • Dlouhodobé užívání intrauterinních t?lísek
 • ?etné donošené gravidity
 • Porod p?ed 17 roky v?ku
 • Chudoba
 • Rodinná zát?ž

Predispozice k uvedeným rizikovým faktor?m nad rámec vysoce rizikových HPV indikuje vyšší vnímavost, nikoli jistotu rozvoje cervikálního karcinomu.