logo efcs bianco

3. Epidemiologie a etiologie karcinomu děložního hrdla

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Epidemiologie

Podle údaj? GLOBOSCAN pro rok 2012 publikovaných International Agency for Research into Cancer (IARC) pro Sv?tovou zdravotnickou organizaci (WHO 2012), karcinom hrdla d?ložníhobyl t?etím nej?ast?jším zhoubným nádorem žen celosv?tov? a ?tvrtou nej?ast?jší p?í?inou úmrtí (Obr. 3.1). Nejvyšší morbiditu (po?et žen s nemocí) a mortalitu (po?et žen, které na ni zem?ou) pozorujeme v zemích se špatnými socioekonomickými podmínkami, chyb?jícím organizovaným zdravotnictvím a screeningovým programem. Podle WHO je p?ibližn? 70% všech nemocných v zemích s nízkou a st?ední ekonomickou úrovní. Celosv?tov? bylo v roce 2012 zjišt?no 528,000 nových onemocn?ní rakovinou hrdla a 266,00 úmrtí (WHO 2012).

Pr?m?rná ?ísla ukazují širokou variaci incidence a mortality celosv?tov? i v Evrop? (Obrázek 3.1 a Ferlay et al. 2013).

 

Variace incidence a mortality v Evrop?

  • Pr?m?rná v?kov? standardizovaná incidence a mortalita jako celek: 13.4 a 4.9 na 100,000 žen.
  • Rozsah mezi 34.9 a 14.2 v Rumunsku a 4.2 a 1.6 ve Švýcarsku.

 

Vzhledem k rozdíl?m v riziku onemocn?ní a efektivit? popula?ního screeningu je incidence v Evrop? celkov? na sedmém míst? (po rakovin? prsu, kolorekta, plic, panrkeatu, ovaria a žaludku) a mortalita byla pátá (po prsu, kolorektu, plíci a d?ložním t?le).

Data v GLOBOSCAN databázi incidence, mortality a zát?ži onemocn?ním jsou data získaná sb?rem v jednotlivých zemích, jejichž kvalita údaj? se liší. Pro zájemce je popis tvorby dat za rok 2012 vysv?tlen detailn? ve WHO publikaci (WHO 2012).

Obrázek 3.1. Celosv?tová incidence karcinomu a mortalita v roce 2012 
Obrázek 3.2. Incidence a mortalita v Evrop? (EUCAN)