logo efcs bianco

12. Cytologie v multidisciplinárním pojetí

This content is also available in: English Português Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Role a struktura multidisciplinárního týmu

Efektivita screeningu cervikálního karcinomu – nezávisle na tom, který test je zvolen jako primární (cytologie, HPV testace, kolposkopie, VIA), závisí na následujícím:

  1. Detekci a odstran?ní prekancerózy než za?ne být pln? invazivní (CIN2, CIN3, AIS, okultní karcinom)
  2. Rozhodnutí, jak ošet?ovat léze, které jsou zpravidla reverzibilní, ale nesou ur?ité riziko progrese (CIN1, HPV-pozitivní)
  3. Bezpe?n? vracet ženy s minimálním nebo žádným rizikem do rutinního screeningu (bez CIN, HPV-negativní, kolposkopicky negativní)

Kolposkopie je klí?ové vyšet?ení z hlediska tohoto rozhodnutí i rozhodnutí o typu ošet?ení a nez?ídka i jeho provedení. 

  • Ú?ast ženy na kolposkopii závisí na sensitivit? primárního testu, protože ostatní ženy budou vráceny do rutinního screeningu (nebo ztraceny z dalšího sledování. Pozn. J. Dušková: Neplatí v ?R, kde je základní kolposkopie provád?na již p?i odb?ru materiálu pro primární screeningový test – provádí výlu?n? gynekolog). 
  • Rozdodnutí o ošet?ení a jeho ú?innost závisí na úplné informovanosti gynekologa, který doporu?uje další postup nebo sledování a ?asto ho i realizuje.
  • Gynekolog musí vzít v úvahu p?esnost cytologie, HPV, cytologických nález? a minibiopsi p?i detekci skute?n? p?ednádorové léze – a u?init rozhodnutí ve vztahu k riziku invaze, které vyžaduje doporu?ení a provedení ošet?ení. 
  • Sch?zky multidisciplinárního týmu (MDT) umož?ují rozhodnout po diskuzi se znalostí všech parametr?.
  • ?ím více v?dí ?lenové multidisciplinárního týmu o spolehlivosti a limitech jednotlivých vyšet?ení, tím bezpe?n?jší bude následný postup. 
 

 

Struktura sch?zky multidisciplinárního týmu

Existují dv? formy sch?zek MDT, z nichž první je hlavní forum diskutované v této kapitole. První je mezi kolposkopikem, cytotechnologem, cytopatologem a histopatologem a diskutovány jsou diskrepance nebo další problémy neinvazivních lézí v týdenním nebo ?trnáctidenním režimu podle velikosti centra; druhá konference je gynekologická onkologická, v níž jsou s menší frekvencí diskutovány otázky lé?by invazivního karcinomu s ú?astí patolog?, gynekolog?, onkolog? a radiolog?.