logo efcs bianco

Použití HPV testování v třídění cervikální cytologie

This content is also available in: English Italiano Português Deutsch Română Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Užití HPV testace paraleln? s cytologií

 • HPV t?íd?ní ASC-US a/nebo LSIL cytologie
 • Test vylé?ení po ošet?ení high-grade CIN
 • ?ešení nejistot
 • Primární HPV testování nebo sou?asné testování

 

Principy všech t?chto metod paralelních s cytologií jsou podobné:

 1. High-risk HPV je citliv?jší než cytologie v detekci CIN2+
 2. ?asná detekce CIN2 není kone?ným stavem, protože tém?? polovina CIN2 lézí se spontánn? hojí bez lé?by
 3. Detekce CIN2+ závisí na citlivosti kolposkopie
 4. High-risk HPV specificita je z?eteln? nižší než cytologie
 5. V?tšina high-risk HPV-positivních lézí p?edstavuje p?echodnou infekci
 6. Persistující high-risk HPV-positivní léze mají riziko progrese
 7. High-risk HPV není 100% senzitivní v detekci CIN2+, CIN3+ nebo karcinomu

 

HPV t?íd?ní ASC-US nebo LSIL cytologie

Sledování žen s ASC-US nebo LSIL cytologií lze uskute?nit opakovanou cytologií, HPV testací nebo kolposkopií.

ASCUS-LSIL t?ídící studie (ALTS)

ASCUS-LSIL t?ídící studie (ALTS) randomizovaný test prokázal, že Hybrid Capture 2 (HC2) je signifikantn? citliv?jší než opakovaná cytologie v detekci CIN2+ (ALTS 2003a) nikoli však CIN3. Výsledky prokázaly, že p?ibližn? 40% CIN2 lézí regredovalo. (Castle et al. 2009).

HPV test nebyl doporu?en pro LSIL, naprostá v?tšina je HPV-pozitivní

HC2 versus APTIMA

Meta-analýza APTIMA HPV testu, který testuje RNA spíše než DNA, prokázal podobnou citlivost pro CIN2+ a CIN3+ v porovnání s HC2 pro ASC-US a LSIL: všechny hodnoty byly nad 90% (Arbyn et al. 2013). Specificita se pohybovala mezi 27.8% a 56.4% ve dvou ramenech APTIMA versus HC2 meta-analýzy (Arbyn et al. 2013) a byla vyšší pro APTIMA. 

 • V ALTS testu bylo zjišt?no více CIN2 lézí s HC2 v porovnání s cytologickým vyšet?ením, nikoli však více CIN3+
 • Výsledky ukázaly, že p?ibližn? 40% CIN2 lézí regredovalo
 • Specificita HPV testování je z?ídka vyšší než 50%, liší se podle metody

 

UK sentinel site pilot study – britská studie sledovacích míst

Britská pilotní studie sledovacích míst (v naší realit? onkologických gynekologických center) a HPV t?íd?ní hrani?ní a mírné dyskaryózy (ekvivalentní ASC a LSIL) prokázala zna?nou variabilitu HPV-positivních po?t?, zejména u hrani?ních nález? (39% až 73%), mezi jednotlivými laborato?emi (Kelly et al. 2011). 

Hlavní výhoda spo?ívá v návratu HPV-negativních žen a v závislosti na p?ijatém protokolu i HPV-positivních žen bez kolposkopické léze do rutinního screeningu. 

Pozitivní predik?ní hodnota HPV-pozitivity pro CIN2+ se pohybovala mezi 12% a 23% pro CIN2+ a 4% a 12% pro CIN3+, což odráží vysokou falešnou pozitivitu HPV (Moss et al. 2004).

Souhrn t?íd?ní ASC-US/LSIL pomocí HPV

 • Umož?uje polovin? žen ASC-US návrat do rutinního screeningu vzhledem k HPV negativit?
 • Detekuje více CIN2+ než cytologické sledování
 • Detekuje více CIN3+ v metaanalýzách, ale ne ve všech centrech (v závislosti na citlivosti cytologie)

Úskalí

 • Je t?eba zabránit tendencím nadhodnocovat ASC-US
 • Sledování HPV-pozitivních žen bez CIN2+ je nutné
 • Z d?vodu ?asté regrese CIN2 nemusí být okamžité ošet?ení mladých žen nezbytné a vyžaduje bioptické a cytologické p?ezkoumání.

 

HPV test vylé?ení po ošet?ení CIN

Riziko recidivy CIN nebo karcinomu po ošet?ení

 • Ženy mohou mít zvýšené riziko karcinomu až 20 let po ošet?ení CIN3 (Strander et al.2007).
 • ?ty?násobné riziko karcinomu bylo prokázáno po ošet?ení CIN jakéhokoli stupn? a t?ech negativních cytologických testech. (Rebolj et al. 2012). 
 • Mezi 15 studiemi s 2-letým sledováním se riziko recidivy CIN pohybovalo mezi 4% a 18% (v pr?m?ru 8%) v 15 studiích (Flannelly et al. 2001).

Tyto studie ukazují pot?ebu testu vylé?ení citliv?jšího než cytologie, aby se snížila pot?eba dlouhodobého sledování žen po ošet?ení. 

HPV testace pro pro ú?ely potvrzení vylé?ení musí být vysoce citlivé, aby zachytily ono malé procento žen se zvýšeným rizikem karcinomu, jejichž léze recidivují. 

 

Protokoly pro testy vylé?ení

Protokoly test? vylé?ení po ošet?ení CIN obvykle doporu?ují kolposkopii, pokud je cytologie abnormální (ASC-US+) nebo negativní a HPV-positivní. Protokol v NHSCSP pro Anglii lze nalézt na stránkách http://www.cancerscreening.nhs.uk/cervical/hpv-triage-test-flowchart-201407.pdf 

HPV testování bylo v metaanalýzách potvrzeno jako citliv?jší (93% vs. 72%) a nemén? specifické (81% vs. 84%) v daném uspo?ádání v porovnání s cytologií (Arbyn et al. 2012). Nicmén? cytologie se doporu?uje spolu s HPV testací negativních nález? (Zielinski et al. 2004).

Výsledky testu vylé?ení

Výsledky mohou záviset na tom, který z n?kolika schválených HPV test? je použit, protože se liší v po?tech pozitivit. HPV positivita po 6 m?sících se v multicentrické skotské studii pohybovala mezi 17% a 27% (Cubie & Cuschieri 2013). V jednom z britských projekt? kontrolních míst byla u cytologicky negativních vzork? zjišt?na HPV pozitivita ve 14% s HC2 a 28% s Cobas 4800 (Innamaa et al. 2014).

Výsledky testu vylé?ení ve zpráv? NHSCSP kontrolních míst dokládají nízký po?et CIN2+ zjišt?ných kolposkopií u HPV pozitivních/cytologicky negativních žen: Moss et al. (2011) zaznamenali 2.7% CIN2+ v 12.1% z 3203 kdo byli HPV-pozitivní/cytologicky negativnív porovnání s 13.3% v 6.2% s abnormální cytologií (Tabulka 7-1). 

Tabulka 7-1. Výsledky britského projektu testu vylé?ení v kontrolních centrech. (Tabulka 4.6.1 od Moss et al. 2011) 

V pr?b?hu deseti let se konala pouze jedna studie (Kocken et al. 2011): výsledky této multicentrické nizozemské studie prokázaly vyšší dlouhodobou detekci CIN3 ve 20% HPV-positivních žen v porovnání s 23% s abnormální cytologií; ob? skupiny m?ly více CIN3+ než ženy s negativním výsledkem. Celkový podíl recidiv CIN2+ byl 17%.

Riziko CIN3+ v pr?b?hu 10 let podle výsledk? v 6 m?sících (Kocken et al.):

29% HPV-positivních žen
13% žen s ASC-US+ cytologií
22.5% žen pozitivních v jednom, druhém, nebo obém
2.1% HPV-negativních žen
2.8% cytologicky negativních žen
1.4% dvojit? negativních žen 

Úskalí HPV testu vylé?ení

 • Desetiletá detekce CIN3+ po zjišt?né HPV pozitivit? v 6 m?sících je v?tší než jakou nazna?ují nízké zjišt?né po?ty p?i základní kolposkopii.
 • Sledování HPV-positivních žen je v tomto uspo?ádání d?ležité, protože ženy ošet?ené pro CIN2+ mají vyšší riziko karcinomu.
 • 81-84% specificita (cytologie a HPV testy) je relativn? nízká p?i zvážení nízké frekvence pozitivních nález? (specificita by byla 99% bez jakékoli aktivity)
 • Efektivita testu vylé?ení závisí na citlivosti kolposkopie.
 • P?esná cytologická diagnóza HSIL (vysoká PPV) neztrácí d?ležitost.

 

HPV testy k ?ešení nejistot

HPV testy jsou n?kdy provád?ny na žádost gynekologa s cílem vy?ešit nejistý kolposkopický nález

Studie v Manchesteru (Bowring et al. 2013) zaznamenala následující skupiny:

 1. P?etrvávající CIN1 (n=422)
 2. Recidivující low-grade léze po ošet?ení high-grade CIN (n=260)
 3. Low-grade cytologie z vaginální klenby po hysterektomii (n=20)
 4. Ženy s obtížn? p?ístupným cervixem (n=44)
 5. Neshoda mezi high-grade cytologií a kolposkopií (n=9)

P?ibližn? polovina žen z první skupiny byla HPV-positivní a jedna t?etina i ve druhé skupin?. V celé studii byly léze CIN2+ zjišt?ny u 0.7% HPV-negativních a 8% HPV-positivních žen.

HPV testace k ?ešení nejistot (nap?. perzistující CIN1)

 • HPV test byl pozitivní ve t?etin? až polovin? žen.
 • CIN2+ po?ty byly vyšší u HPV-positivních žen (8% vs. 0.7%)
 • HPV testace v t?chto sestavách ukazují na problém dalšího postupu u HPV-pozitivních žen bez CIN2+.